Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 21. januar 2004

  Mødereferat

  Fraværende: Keld Hvalsø NedergaardSagerne 1, 2, 3 og 4: 2. behandling.Behandlingen af disse sager starter kl. 19.00.

  Åben dagsorden

  1. Forslag til ændring af årsbudget for 2004 og budgetoverslag for 2005-2007

  Med stemmerne 16 for og 14 der undlod at stemme blev sagerne 1, 2, 3 og 4 på byrådets dagsorden vedtaget i overensstemmelse med erklæringer fra Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender af 15. januar 2004.
  Med 14 stemmer for (Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti) og 16 stemmer imod (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) blev et forslag fra Socialdemokratiet forkastet.
  Socialistisk Folkeparti tog forbehold vedrørende forslaget om reduktion i vikardækningen.
  Keld Hvalsø Nedergaard var forhindret i at deltage i mødet.

  2. Midlertidig ændring af den justerede personalepolitik inden for daginstitutionsområdet

  Der henvises til beslutningen i sag 1 på byrådets dagsorden 21. januar 2004.

  3. Udmøntning af generel budgetreduktion i Magistratens 2. Afdeling

  Der henvises til beslutningen i sag 1 på byrådets dagsorden 21. januar 2004.

  4. Besparelser på kollektiv trafik (sektor 5.40) og i Sekretariatet for Magistratens 5. Afdeling (sektor 5.80)

  Der henvises til beslutningen i sag 1 på byrådets dagsorden 21. januar 2004.

  5. Fritagelse af Gellerup Badet for betaling af grundskyld

  Henvist til behandling i Udvalget for Skoler og Kultur.

  6. Forslag til besparelser for skatteforvaltningen herunder fremrykket centralisering af dele af forvaltningen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. januar 2004.

  7. Anlægsregnskaber afsluttet 3. kvartal 2003, Magistratens 1. Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 12. januar 2004.

  8. Inddragelse af eksterne aktører i beskæftigelsesindsatsen

  Henvist til behandling i Udvalget for Sociale og Beskæftigelsesmæssige Anliggender samt Børn og Unge.

  9. Styrkelse af indsatsen overfor udsatte børn og unge - Status og opfølgning på politikken  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.

  Frederik Gammelgaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af
  sagen.

  10. Etablering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

  Tiltrådt

  11. Udbud af Århus Kommunes renholdelse af vejarealer i Midtbyen

  Det skal efter aftale med Magistratens 2. Afdeling forudsættes, at Magistratens 2. Afdeling, i det omfang det ikke sinker processen, tager højde for den kommende revision af retningslinierne for udbud og udlicitering, som ventes klar primo 2004 (jf. byrådsvedtagelsen af indstillingen "Evaluering af forsøg med udbud og udlicitering" i marts 2003).

  Der er siden indstillingen er fremsendt til Borgmesterens Afdeling afholdt møde i samarbejdsudvalget som et led i MED-høringen. Referat fra mødet er efter aftale med Magistratens 2. Afdeling vedlagt indstillingen.

  12. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 627, Center for Idræt ved N.J. Fjords Gade, Århus Midtby - samt tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2001

  Tiltrådt

  13. Salg og bortforpagtning af kommunens 3 skovrestauranter

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 12. januar 2004.

  14. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 678 - Tæt-lav boligbebyggelse mellem Hørretvej og Jelshøjvej i Mårslet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. januar 2004.

  15. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 680. Bolig- og erhvervsområde ved Sommervej og Viborgvej i Hasle, samt tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001 for samme område


  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.

  16. Fremtidig produktionsstruktur på madområdet

  Henvist til behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

  17. Forslag fra Socialdemokratiets byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at inddrage kommunens borgere i hvordan den nye regionale og kommunale struktur skal indrettes.

  Sagens behandling blev udsat.

  18. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om undersøgelse af kommunens pantefogeders praksis, når de kræver tilbagebetaling af sociale ydelser.

  Sagens behandling blev udsat.

  19. Om- og tilbygning af plejehjemmet "Tranbjergvænge" samt godkendelse af Kommunens køb af plejehjemmet  Carsten Linding Jakobsen og Max Gaarsted tiltræder Magistratens 3. Afdelings
  indstilling om, at tilbygningen indrettes med 24 1-rums plejeboliger.

  Brian Korsgaard, Niels Brøchner, Kate Runge og Hans Schiøtt indstiller, at
  tilbygningen indrettes med 24 2-rums plejeboliger i overensstemmelse med det
  for udvalget forelagte skitseprojekt.

  Tove Tolstrup var forhindret i at deltage i udvalgsmødet.

  20. Anmodning fra Frederik Gammelgaard om at måtte udtræde af Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender m.v.

  Anmodningen blev imødekommet.

  Lukket dagsorden

  21. Ansøgning om tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus i Ajstrup sommerhusområde

  Anmodningen blev imødekommet.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code