Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 12. maj 2004

  Mødereferat

  Fraværende: Flemming Knudsen, Niels Erik Eskildsen, Peter Thyssen, Carsten Linding Jakobsen

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der skal arbejdes på at fremme, at der kommer flere og mere fleksible ældreboliger i den eksisterende boligmasse

  Borgmesterens Afdeling kan oplyse, at der ikke har været fremsat forslag om at afsætte midler i forbindelse med udmøntning af anlægsreserverne eller lignende til finansisering af den foreslåede strategi i scenarie to vedr. opkøb af ejendomme i Magistratens 3. Afdelings udtalelse.

  En eventuel realisering af scenarie to forudsætter således, at der indenfor Magistratens 3. Afdelings budgetramme anvises finansiering for de udgifter, der er forbundet med scenarie to. Dette kan f.eks. ske via det tidligere oplyste reducerede behov for praktisk bistand eller det udskudte tidspunkt for behov for praktisk bistand.

  Borgmesterens Afdeling forudsætter, at en eventuel realisering af scenarie to afventer, at der fremsendes særskilt indstilling herom indeholdende et finansieringsforslag indenfor de nuværende budgetmæssige rammer fra Magistratens 3. Afdeling.

  2. Anlægsregnskaber afsluttet i Borgmesterens Afdeling 1. kvartal 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 3. maj 2004.

  3. Århus som værtsby for Tall Ships Race 2007

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. maj 2004 med den bemærkning, at Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender gives en økonomisk status senest år 2006.

  4. Valg af formænd for og medlemmer af huslejenævnene samt suppleanter for disse.

  Vedtaget

  5. Integrationspolitikkens bosætningsindsats

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 10. maj 2004.
  Jørgen Skov kunne udelukkende tiltræde indstillingens punkt 3.
  Enhedslisten De Rød-Grønne kunne udelukkende tiltræde indstillingens punkt 3, 4 og 5.

  6. Arbejdsmiljøredegørelse 2003-2004

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 10. maj 2004.

  7. Regionplanrevision 2005 - Kommentarer til Århus Amts debatoplæg som et led i 1. offentlighedsfase

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  8. Anlægsregnskaber afsluttet 3. og 4. kvartal 2003, Magistratens 2. Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 3. maj 2004.

  9. Støtte til påbygning af 63 almene ungdomsboliger (113 værelsesenheder) på Statsbo´s afdeling 9, beliggende Fjældevænget 60-104, Århus V

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. maj 2004.
  Der gennemføres i efteråret 2004 en evaluering over behovet for ungdomsboliger.
  Frederik Gammelgaard erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  10. Ansøgning om kommunegaranti til 24 ustøttede andelsboliger beliggende Søholmvej i Stavtrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. maj 2004.

  11. Forslag til ændring af "Betalingsvedtægt for kloakforsyning"

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  12. Aflysning af byggelinjer, tinglyst den 30. april 1945, langs kommunevej Gammel Viborgvej

  Tiltrådt

  13. Gårdforbedring i del af karré 217, omfattende Nørregade, Sjællandsgade, Anholtsgade og Norsgade - endelig vedtagelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. maj 2004.

  14. Offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag nr. 718 - Plejeboliger og børneinstitution ved Sandkåsvej i Hasle

  Ingen bemærkninger

  15. Vilh. Kiers Kollegium - ekstraordinær renovering

  Vedtaget at tilbagesende indstillingen til Magistratens 2. Afdeling med henblik på fornyet fremsendelse til byrådet, når urafstemningen, kollegiet planlægger at afholde inden sommerferien 2004, er afholdt, jf. i øvrigt udvalgets erklæring af 4. maj 2004.

  16. Vestergade 73/Vester Allé, Århus C - opførelse af etageboligbebyggelse


  Niels Brøchner, Gert Bjerregaard, Karen Margrethe Sørensen, Bo Abrahamsen, Ango
  Winther, Margrethe Bogner og Carsten Linding Jakobsen kunne tiltræde
  indstillingen.

  Keld Hvalsø Nedegaard tog forbehold for indstillingen.

  Ejgil Rahbek var forhindret i at deltage i mødet.

  17. Det videre planarbejde for et nyt Moesgård Museum og udvidelse af eksisterende golfbane ved Moesgård


  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingens beslutningspunkter 1, 2, 3, 4
  og 6.

  Niels Brøchner, Gert Bjerregaard, Karen Margrethe Sørensen, Bo Abrahamsen og
  Ejgil Rahbek kunne tiltræde indstillingens beslutningspunkt 5.

  Ango Winther, Margrethe Bogner og Carsten Linding Jakobsen udtrykte stærk
  skepsis over for beslutningspunkt 5.

  Keld Hvalsø Nedergaard kunne ikke tiltræde indstillingens beslutningspunkt 5.

  18. Overførsel af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til lejeloven/ lov om almene boliger

  Sagens behandling blev udsat.

  19. Godkendelse af anlægsregnskaber afsluttet 4. kvartal 2003 og 1. kvartal 2004 under Magistratens 4. Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 26. april 2004.

  20. Anlægsbevilling på 8,78 mio. kr. til opførelse af en kommunal idrætshal på Viby Idrætsanlæg med ca. 300 tilskuerpladser

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. april 2004.
  Socialistisk Folkeparti tog forbehold for finansieringen.
  Ango Winther erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  21. Ekstraordinær bygningsvedligehold på Atletion (tidl. Aarhus Idrætspark)  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.

  Frederik Gammelgaard var forhindret i at deltage i udvalgsmødet.

  22. Videreførsel af heldagstilbudet på Kroghsgade Skole

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. april 2004.

  23. Etablering af slaggebehandlingsplads, etape 2, på Affaldscenter Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. maj 2004.

  24. Evaluering af affaldssystemet med grønne og sorte poser

  Henvist til behandling i Udvalget for Kommunale Driftsvirksomheder.

  25. Information om meddelte godkendelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven for januar kvartal 2004

  Taget til efterretning.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  Lukket dagsorden

  26. Vedrørende valg af revision for Århus Kommune for perioden 2004 til 2008

  Taget til efterretning.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  27. Køb af ejerandel i ejendommen Sønder Allé 33 til brug for Ungdomscentret.

  Taget til efterretning.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  28. Frikøb af tilbagekøbsklausul i Boligforeningen Statsbo, afdeling 9, Fjældevænget

  Taget til efterretning.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  29. Salg af ejendommen Silkeborgvej 699, 8220 Brabrand

  Taget til efterretning.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  30. Anke af Bevillingsnævnets afslag på ansøgning om alkoholbevilling til en vinbar, sekundær alkoholbevilling til en spiserestaurant.

  Taget til efterretning.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  31. Salg af ca. 9 ha landbrugsjord til Moesgård Museum

  Taget til efterretning.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code