Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 26. maj 2004

  Mødereferat

  Fraværende: Uffe Elbæk, Carsten Linding Jakobsen, Brian Korsgaard, Tove Tolstrup, Jens Winther.

  Åben dagsorden

  1. Byggeri af 16 ældreboliger i Studsgade, støttetilsagn og anlægsbevilling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2004 under forudsætning af, at der foreligger sædvanlig byggetilladelse.

  2. Overførsel af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til lejeloven/ lov om almene boliger

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. maj 2004

  3. Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der skal arbejdes på at fremme, at der kommer flere og mere fleksible ældreboliger i den eksisterende boligmasse

  Borgmesterens Afdeling kan oplyse, at der ikke har været fremsat forslag om at afsætte midler i forbindelse med udmøntning af anlægsreserverne eller lignende til finansisering af den foreslåede strategi i scenarie to vedr. opkøb af ejendomme i Magistratens 3. Afdelings udtalelse.

  En eventuel realisering af scenarie to forudsætter således, at der indenfor Magistratens 3. Afdelings budgetramme anvises finansiering for de udgifter, der er forbundet med scenarie to. Dette kan f.eks. ske via det tidligere oplyste reducerede behov for praktisk bistand eller det udskudte tidspunkt for behov for praktisk bistand.

  Borgmesterens Afdeling forudsætter, at en eventuel realisering af scenarie to afventer, at der fremsendes særskilt indstilling herom indeholdende et finansieringsforslag indenfor de nuværende budgetmæssige rammer fra Magistratens 3. Afdeling.

  4. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en revurdering af byrådsbeslutningen fra foråret 2000 om udmøntning af overenskomstforligets lønpuljer til skolevæsenet samt at sætte den ekstraordinære sparerunde i bero

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 4. Afdeling.

  5. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning at Århus Byråd beslutter at udskyde gennemførelsen af magnetskolemodellen til år 2006

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 4. Afdeling.

  6. Århus Kommunes regnskab for 2003

  Tiltrådt

  7. Grønt Regnskab 2003 for Århus Kommune

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  8. Tilskud fra erhvervspuljen på 1 mio. kr. til etablering af uddannelsesportal for Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2004.

  9. Personaleredegørelse 2003 for Århus Kommune

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  10. Midtby-affaldsløsninger

  Henvist til behandling i Udvalget for Kommunale Driftsvirksomheder.

  11. Ny koncernstruktur i Elsam

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2004.

  12. Evaluering af affaldssystemet med grønne og sorte poser

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 24. maj 2004.

  13. Kommunegaranti i forbindelse med byggeskadearbejder m.v. i Højbjerg Andelsboligforening, afd. 20, Tranbjergparken

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. maj 2004.

  14. Støtte til påbygning af 10 almene ungdomsboliger (20 værelsesenheder) og ombygning af parterren til 8 ældreegnede familieboliger i Boligforeningen Ringgårdens afdeling 4, beliggende på Silkeborgvej

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2004.

  15. Begrønning af Århus Midtby - perioden 2004-2013. 1. etape

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  16. Anlæggelse af Hasle Bakker som rekreativt område

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2004.

  17. Nedlæggelse af Borum Rodzoneanlæg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. maj 2004.

  18. Forslag til 10-års investeringsplan finansieret via Infrastrukturpuljen

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  19. Frilægning af Århus Å på strækningerne Immervad - Vester Allé og Mindebrogade - Havnen, skitseprojekteringsbevilling

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  20. Vejplan 2004, anlægsprogram 2004-2007

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  21. Byggemodning og salg af boligområde ved Mosegårdsparken i Spørring. Lokalplan 347

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2004.

  22. Norringholmsvej 32, Viby J - etablering af Bed og Breakfast samt traktørsted

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  23. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2004.

  24. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 705. Område til ungdomsboliger mv. ved Hasle Centervej , Bispehaven i Hasle. Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2001 for samme område

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2004.

  25. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 716, Boliger ved Nordlandsvej i Vejlby-Risskov, samt tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2004.

  26. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 726, - Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden nr. 23 og 25, Århus Midtby

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2004.

  27. Forslag fra Venstre til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune skaber nye spændende boligområder ved at udvikle og om nødvendigt opkøbe jord, der ligger godt og naturligt i forhold til motorvejene

  Udvalgets indstilling af 19. maj 2004. vedtaget.

  28. Støtte til forbedrings- og opretningsarbejder, Brabrand Boligforening, afdeling 11, Odinsgården


  Niels Brøchner, Gert Bjerregaard, Karen Margrethe Sørensen og Ejgil Rahbek
  kunne tiltræde indstillingen i sin helhed.

  Ango Winther, Margrethe Bogner, Carsten Linding Jakobsen og Keld Hvalsø
  Nedergaard kunne tiltræde indstillingens beslutningspunkter 1 og 2. Disse
  medlemmer kunne ikke tiltræde indstillingens beslutningspunkt 3.

  Bo Abrahamsen var forhindret i at deltage i udvalgtes møde den 17. maj 2004.

  29. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 701 - Boligområde ved Fløjstrupvej i Malling

  Med stemmerne 11 for mens 14 hverken stemte for eller imod blev indstillingen vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. april 2004 med de ændringer, der følger af ændringsforslag fra Den socialdemokratiske byrådsgruppe med underændringsforslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe.

  30. Regionplanrevision 2005 - Kommentarer til Århus Amts debatoplæg som et led i 1. offentlighedsfase

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 25. maj 2004.
  Socialistisk Folkeparti ønskede en mindretalsudtalelse medsendt til amtet.

  31. Evaluering af Eliteidræt Århus samt ændret bemyndigelse til §-17 Udvalget på baggrund af ny lov om Eliteidræt

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2004.
  Frederik Gammelgaard erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  32. Tilrettelæggelse af danskuddannelse for voksne udlændinge - herunder konkurrencesætning af Sprogcentrets opgaver

  Vedtaget med de justeringer, der er henvist til i udvalgets erklæring af 19. maj 2004.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  33. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedrørende ny model for sprogundervisning og aktivering til flygtninge og indvandrere.

  Der henvises til beslutningen i sag 32 - Tilrettelæggelse af danskuddannelse for voksne udlændinge - herunder konkurrencesætning af Sprogcentrets opgaver

  34. Regional kulturaftale mellem Århus Kommune og Kulturministeriet for perioden 2004-2007

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 11. maj 2004.
  Keld Hvalsø Nedergaard kunne ikke tiltræde indstillingen.

  35. Orientering om midlertidige boliger i erhvervslokaler 1-4-2003 - 1.4.2004.

  Taget til efterretning.

  36. Refusion af ekstraudgifter for forurening i forbindelse med salg fra matr. nr. 1n Hjortshøj By, Hjortshøj, Smedebakken, til private andelsboliger

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  37. Salg af tidligere tjenestebolig

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens foranstående indstilling af 17. maj 2004 for så vidt angår selve salget af den kommunale bygning.
  Spørgsmålet om anvendelse af nettoprovenuet (indstillingens punkt 3 og 4) drøftes på et senere tidspunkt.

  Lukket dagsorden

  38. Udpegning af 5 nye medlemmer af Børne- og Ungerådet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens foranstående indstilling af 17. maj 2004 for så vidt angår selve salget af den kommunale bygning.
  Spørgsmålet om anvendelse af nettoprovenuet (indstillingens punkt 3 og 4) drøftes på et senere tidspunkt.

  39. Salg af storparcel i Studstrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens foranstående indstilling af 17. maj 2004 for så vidt angår selve salget af den kommunale bygning.
  Spørgsmålet om anvendelse af nettoprovenuet (indstillingens punkt 3 og 4) drøftes på et senere tidspunkt.

  40. Refusion af ekstraudgifter for forurening i forbindelse med salg fra matr. nr. 1n Hjortshøj By, Hjortshøj, Smedebakken, til private andelsboliger

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  41. Bortforpagtning af Århus Vandrerhjem i Risskov med virkning pr. 1. oktober 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens foranstående indstilling af 17. maj 2004 for så vidt angår selve salget af den kommunale bygning.
  Spørgsmålet om anvendelse af nettoprovenuet (indstillingens punkt 3 og 4) drøftes på et senere tidspunkt.

  42. Behov og strategi vedr. fremtidigt opkøb af jord

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens foranstående indstilling af 17. maj 2004 for så vidt angår selve salget af den kommunale bygning.
  Spørgsmålet om anvendelse af nettoprovenuet (indstillingens punkt 3 og 4) drøftes på et senere tidspunkt.

  43. Salg af tidligere tjenestebolig

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens foranstående indstilling af 17. maj 2004 for så vidt angår selve salget af den kommunale bygning.
  Spørgsmålet om anvendelse af nettoprovenuet (indstillingens punkt 3 og 4) drøftes på et senere tidspunkt.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code