Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 9. juni 2004

  Mødereferat

  Fraværende: Flemming Knudsen, Niels Erik Eskildsen, Tove Tolstrup.

  Åben dagsorden

  1. Fastsættelse af gebyr for legitimationskort til unge over 16 år

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. juni 2004.
  Brian Korsgaard og Keld Hvalsø Nedergaard tog forbehold.

  2. Om- og tilbygning af udlejningsboligerne på Skovlundgårdsvej i Viby (Bøgeskovhus) til 124 ældre- og plejeboliger - anlægsbevilling til gennemførelse af projekt

  Henvist til behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

  3. Forslag til byrådsbeslutning fra Venstres, Den Socialdemokratiske, Dansk Folkepartis og Det Radikale Venstres byrådsgrupper om at undersøge muligheden for at forlænge vejføringen ved banegraven fra Ankersgade til Åhavevej/motorvejen

  Ingen bemærkninger til Magistratens 2. Afdelings udtalelse af 18. maj 2004.

  4. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en revurdering af byrådsbeslutningen fra foråret 2000 om udmøntning af overenskomstforligets lønpuljer til skolevæsenet samt at sætte den ekstraordinære sparerunde i bero

  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget, idet man henholdt sig udvalgets erklæring i overensstemmelse med magistratens beslutning af 24. maj 2004.
  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne henholdt sig til forslaget fra Enhedslisten De Rød-Grønne.

  5. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning at Århus Byråd beslutter at udskyde gennemførelsen af magnetskolemodellen til år 2006

  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget, idet man henholdt sig til udvalgets erklæring i overensstemmelse med magistratens beslutning af 24. maj 2004.
  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne kunne ikke gå ind for forslaget fra Det Konservative Folkeparti.
  Det Konservative Folkeparti henholdt sig til deres eget forslag.

  6. Århus Kommunes regnskab for 2003

  Tiltrådt

  7. Grønt Regnskab 2003 for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 3. juni 2004.

  8. Flytning af ponyvæddeløbsbanen fra Viby Idrætsanlæg til Vilhelmsborg Ridecenter samt etablering af en yderligere fodboldbane på Viby Idrætsanlæg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. maj 2004.
  Rådmanden for Magistratens 4. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  9. Anlægsbevilling til udmøntning af modernisering og genopretning på Risskov Skole

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. juni 2004.
  Rådmanden for Magistratens 4. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  10. Anlægsbevilling til moderniseringsarbejde, lokaleudbygning og genopretning på Rundhøjskolen, Søndervangskolen og Tovshøjskolen i 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. juni 2004.

  11. Anlægsbevilling til genopretning, modernisering og lokaleudbygning på Solbjergskolen i 2004, samt projekteringsbevilling til genopretningsarbejde på Gjellerupskolen, Sølystskolen og Vejlby Skole

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. juni 2004.

  12. Afrapportering på forsøg med ændret grundlag for salg af ydelser i Biblioteksvæsenet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. juni 2004.
  Rådmanden for Magistratens 4. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  13. Justering af Lokalbibliotekernes organisatoriske struktur samt ændring af selvforvaltningsaftalen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. juni 2004.

  14. Godkendelse af fremtidig driftsaftale for Atletion

  Borgmesterens Afdeling kan tiltræde, at forpagtningsafgiften indtil videre indsættes på mellemregningskontoen, og at den endelige finansiering af kommunens udgifter til køb af driftsaktiverne afventer endelig opgørelse af økonomien vedr. anlægsprojektet på Atletion.

  Borgmesterens Afdeling foreslår, at Magistratens 4. Afdeling i forbindelse med den endelige opgørelse af økonomien vedr. anlægsprojektet på Atletion udarbejder alternative forslag til finansiering af restbeløb på mellemregningskontoen.

  15. Ligningsplan for produktionsåret 2004/2005 for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. maj 2004.

  16. Afregning mellem Varme og Affald m.fl. som følge af Højesterets afgørelse i sagen vedrørende kulafgifter

  Henvist til behandling i Udvalget for Kommunale Driftsvirksomheder.

  17. Fremtiden for 8 midlertidige daginstitutioner fra 1997/1998

  Henvist til behandling i Udvalget for Sociale og Beskæftigelsesmæssige Anliggender samt Børn og Unge.

  18. Offentlige-private partnerskaber

  Henvist til behandling i Udvalget for Sociale og Beskæftigelsesmæssige Anliggender samt Børn og Unge.
  Niels Brøchner erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  19. Omlægning af pasnings- og fritidstilbud i Spørring

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. juni 2004.

  20. Kommunegaranti til 15 private andelsboliger beliggende Jelshøjvej i Mårslet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. juni 2004

  21. Støtte til 10 private andelsboliger beliggende på Solbjerg Hovedgade

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. juni 2004.

  22. Boliggaranti for unge

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  23. Grøn Prioriteringsplan 2004

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  24. Sanering af kloakanlæg. Årsrapport 2003/2004

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. juni 2004.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  25. Etablering af engsø i Egådalen ved Lystrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. jumni 2004.

  26. Istandsættelse af de private fællesveje Thulevej mfl.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. maj 2004.

  27. Offentlig fremlæggelse af forslag til trafik- og parkeringsplan for Frederiksbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. juni 2004.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  28. Annullering af arealudlæg til golfbane ved Kasted. Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. juni 2004.

  29. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 627, Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby - samt tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  30. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 675 - Erhvervsområde ved Edwin Rahrs Vej og Sintrupvej i Brabrand samt tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  31. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 695 - Ny bygade i banegraven fra Bruuns Bro til Ankersgade/Søndre Ringgade, Århus Midtby samt tillæg nr. 36 til kommuneplanen

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  32. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 710 - Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. juni 2004.

  33. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 722, Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby, samt tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. juni 2004.

  34. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 725. Område til erhvervs-, offentlige og rekreative formål mellem Lokesvej og Brabrandstien i Åby. Tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2001 for samme område

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. juni 2004.

  35. Opsætning af mobiltelefonantenner i Århus Kommune

  Vedtaget udvalgets erklæring af 27. maj 2004 med stemmerne 24 for, 2 imod (F) mens 1 undlod at stemme (Ø).

  36. Forslag fra Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune ikke giver tilladelse til opsætning af mobiltelefonantenner på kommunalt ejede ejendomme, før mobilstrålers sundhedsmæssige konsekvenser er undersøgt.

  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget med stemmerne 25 imod og 2 for.
  Der henvises i øvrigt til sag 35 - Opsætning af mobiltelefonantenner i Århus Kommune.

  37. Banestyrelsens masteområde ved Hjortshøj Station - opsætning af 3 UMTS antenner og 1 minilink antenne i eksisterende mast samt opstilling af teknikhytte

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. maj 2004.

  38. Åboulevarden 22, Århus C - opsætning af teknikrum og mobilantenner på taget

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. maj 2004.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  39. Aflysning af byggelinjer, tinglyst den 30. april 1945, langs kommunevej Gammel Viborgvej

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. maj 2004.

  40. Magistratens 3. Afdelings moderniserings- og udbygningsplan - udmøntning af afsatte rådighedsbeløb

  Sagens behandling blev udsat.

  41. Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der udarbejdes en overordnet politik for Århus Kommunes indstillinger til spillemyndighederne om tilladelse til opsætning af gevinstgivende spilleautomater i Århus Kommune.

  Sagens behandling blev udsat.

  42. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om oprettelse af centralbarselspulje.

  Sagens behandling blev udsat.

  43. Forslag til ændring af "Betalingsvedtægt for kloakforsyning"

  Vedtaget i overensstemmelse med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 9. juni 2004.

  Lukket dagsorden

  44. Anlægsbevilling på 2,66 mio. kr. til køb af ejendommen matr.nr. 74 hl, Århus Markjorder, beliggende Katrinebjergvej 140, 8200 Århus N, der anvendes til vuggestue

  Vedtaget i overensstemmelse med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 9. juni 2004.

  45. Bortforpagtning af Århus Vandrerhjem i Risskov med virkning pr. 1. oktober 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 9. juni 2004.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code