Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 24. juni 2004

  Mødereferat

  Fraværende: Hans Schiøtt, Bünyamin Simsek og Gert Bjerregaard

  Åben dagsorden

  1. Om- og tilbygning af udlejningsboligerne på Skovlundgårdsvej i Viby (Bøgeskovhus) til 124 ældre- og plejeboliger - anlægsbevilling til gennemførelse af projekt

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. juni 2004.

  2. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 671, Centerområde ved Torve Allé i Tranbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. marts 2004.

  3. Salg af tidligere tjenestebolig

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2004.
  Principperne bag indstillingens punkt 3 og 4 drøftes i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  4. Magistratens 3. Afdelings moderniserings- og udbygningsplan - udmøntning af afsatte rådighedsbeløb

  Sagens behandling blev udsat.

  5. Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der udarbejdes en overordnet politik for Århus Kommunes indstillinger til spillemyndighederne om tilladelse til opsætning af gevinstgivende spilleautomater i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  6. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om oprettelse af centralbarselspulje.

  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget under henvisning til, at der er etableret en central barselspulje. Den gældende ordning gennemgås i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  7. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om plan for cykelparkering i midtbyen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens udtalelse af 18. maj 2004.

  8. Fastlæggelse af processen og det overordnede grundlag for en fælles og koordineret udvikling og markedsføring - branding - af Århus. Tilskud på 1,2 mill. kr. fra Erhvervspuljen

  Tiltrådt

  9. Personaleredegørelse 2003 for Århus Kommune  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.

  Bünyamin Simsek og Niels Brøchner var forhindret i at deltage i udvalgets
  behandling af sagen.

  10. Overførsel af midler fra drift til anlæg til opførelse af feriehus ved plejehjemmet Caritas i 2004

  Ingen bemærkninger

  11. Højhuse på Ceres Allé i midtbyen og Bjørnholms Allé i Viby.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. juni 2004 i overensstemmelse med Borgmesterens Afdeling påtegning af 10. juni 2004.

  12. Anvendelse af Lisbjerg Vestergård til undervisnings- og fritidsbrug. Ansøgning om anlægsbevilling, konvertering af driftsmidler til anlægsmidler og fremrykning af anlægsmidler

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. juni 2004.

  13. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at foranlede en brugerundersøgelse i de århusianske folkeskoler af konsekvenserne af, hvad det betyder for skoleelever at blive sendt til specialundervisning uden for de vante omgivelser i klassen.

  Udvalgets erklæring vedtaget

  14. Godkendelse af fremtidig driftsaftale for Atletion

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. juni 2004.
  Ango Winther og Keld Hvalsø Nedergaard kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne hverken stemme for eller imod indstillingen.
  Flemming Knudsen og Frederik Gammelgaard erklærede sig inhabile og deltog ikke i sagens behandling.

  15. Offentlig høring af forslag til en ny affaldsplan for Århus Kommune 2005-2008

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. juni 2004.

  16. Opgradering af røgrensning på ovnlinje 1 og 2

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. juni 2004.
  Rådmanden for Magistratens 5. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  17. Midtby-affaldsløsninger

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. juni 2004.

  18. Afregning mellem Varme og Affald m.fl. som følge af Højesterets afgørelse i sagen vedrørende kulafgifter

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. juni 2004.

  19. Overgang til kommunal drift for Vuggestuen Langenæs, Langenæs Allé 27, Århus C

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. juni 2004.

  20. Overgang til kommunal drift for Børnehaven Vorrevangen, Fyrkatvej 1-3, Århus N

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. juni 2004.

  21. Anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri af bofællesskab i Kolt-Hasselager for yngre handicappede

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. juni 2004.

  22. Fremtiden for 8 midlertidige daginstitutioner fra 1997/1998

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. juni 2004.

  23. Offentlige-private partnerskaber  Et flertal af udvalget bestående af Karen Juul, Hüseyin Arac, Frederik
  Gammelgaard, Bünyamin Simsek, Hans Skou og Kate Runge kunne tiltræde
  indstillingen.

  Dorthe Laustsen tog forbehold.

  Keld Hvalsø Nedergaard og Jens Winther var forhindret i at deltage i udvalgets
  behandling af indstillingen.

  24. Risikobaseret beredskabsdimensionering efter 2004

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  25. Sammenlægning af Ejendomsforvaltningens 2 budgetsektorer

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  26. Skovlundvej 12, Skødstrup - etablering af compact-golfbane

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. juni 2004.

  27. Krydsombygning og adgangssanering, amtsvej 405, Viby Ringvej - projekt til udtalelse hos Århus Kommune

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  28. Iværksættelse af forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen for delområde 16.04.18 ER, beliggende ved Vestre Ringgade og Finderupvej. Ændring fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. juni 2004.

  29. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af 2 alternative forslag til lokalplan for plejeboliger ved Vestervang, Århus Midtby. Forslag til lokalplan nr. 673 med tillæg nr. 18 til kommuneplanen og forslag til lokalplan nr. 720 med tillæg nr. 47 til kommuneplanen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. juni 2004.

  30. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 708 - Gymnasium ved Gl. Egå samt forslag til tillæg nr. 41 til Kommuneplanen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. juni 2004.

  31. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 663 - Etageboligområde ved Jens Baggesens Vej på Christiansbjerg - ny tagetage på Katrinebjergparken, samt Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. juni 2004.

  32. Refusion af ekstraudgifter for forurening i forbindelse med salg fra matr. nr. 1n Hjortshøj By, Hjortshøj, Smedebakken, til private andelsboliger

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. juni 2004.

  33. Begrønning af Århus Midtby - perioden 2004-2013. 1. etape

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. juni 2004.

  34. Forslag til 10-års investeringsplan finansieret via Infrastrukturpuljen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. juni 2004.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.
  Keld Hvalsø Nedergaard tog forbehold vedrørende vej i banegraven.

  35. Frilægning af Århus Å på strækningerne Immervad - Vester Allé og Mindebrogade - Havnen, skitseprojekteringsbevilling

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. juni 2004.

  36. Vejplan 2004, anlægsprogram 2004-2007

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. juni 2004.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper tog forbehold.

  37. Norringholmsvej 32, Viby J - etablering af Bed og Breakfast samt traktørsted

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. juni 2004.

  38. Støtte til forbedrings- og opretningsarbejder, Brabrand Boligforening, afdeling 11, Odinsgården

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. juni 2004.

  39. Forslag til byrådsbeslutning fra Venstres, Den Socialdemokratiske, Dansk Folkepartis og Det Radikale Venstres byrådsgrupper om at undersøge muligheden for at forlænge vejføringen ved banegraven fra Ankersgade til Åhavevej/motorvejen

  Ingen bemærkninger til Magistratens 2. Afdelings udtalelse af 18. maj 2004.

  40. Boliggaranti for unge

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. juni 2004.

  41. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 627, Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby - samt tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. juni 2004.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  42. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 675 - Erhvervsområde ved Edwin Rahrs Vej og Sintrupvej i Brabrand samt tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2001

  Sagens behandling blev udsat.

  43. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 695 - Ny bygade i banegraven fra Bruuns Bro til Ankersgade/Søndre Ringgade, Århus Midtby samt tillæg nr. 36 til kommuneplanen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. juni 2004.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fremlægger mindretalsudtalelse.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Lukket dagsorden

  44. Køb af ejendommen matr.nr. 4 C Åby By, Åby, beliggende Dr. Holsts Vej 52, 8230 Åbyhøj, der anvendes til vuggestue og børnehave

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. juni 2004.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fremlægger mindretalsudtalelse.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  45. Overtagelse af ejendommen Den integrerede institution Falstersgade 35, 8000 Århus C

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. juni 2004.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fremlægger mindretalsudtalelse.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  46. Bevillingsmæssige og kontraktslige forhold vedr. beredskabsdimensionering efter 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. juni 2004.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fremlægger mindretalsudtalelse.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  47. Køb af matr.nr. 3 ad, Krekær By, Malling til byudvikling (boligformål)

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. juni 2004.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fremlægger mindretalsudtalelse.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  48. Køb af del af matr.nr. 15 gu, Malling By, Malling, med henblik på grundvandsbeskyttelse

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. juni 2004.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fremlægger mindretalsudtalelse.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  49. Svæveflyveplads - lokalplan nr. 484

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. juni 2004.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fremlægger mindretalsudtalelse.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  50. Mageskifte og salg af arealer inden for Center Syd ved Torve Allé i Tranbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. juni 2004.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fremlægger mindretalsudtalelse.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  51. Besættelse af stillingen som Beredskabschef i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. juni 2004.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fremlægger mindretalsudtalelse.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code