Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 11. august 2004

  Mødereferat

  Fraværende: Max Gaarsted, Brian Korsgaard, Dorthe Laustsen Sag 14: Bilag 4 sendes udelukkende til byrådets medlemmer.

  Åben dagsorden

  1. Anmodning fra Frederik Gammelgaard om med øjeblikkelig virkning og indtil videre at måtte udtræde af byrådet som følge af hans fastansættelse i Borgmesterens Afdeling, Juridisk Afdeling. 1. suppleant er Ann-Kathrine Karoff.

  Anmodningen blev imødekommet

  2. Ændringer i besættelse af udvalgsposter m.v. i forbindelse med Frederik Gammelgaards midlertidige udtræden af byrådet. Indstilling fra valggruppen BCOV vedlægges.

  Indstillingen blev vedtaget

  3. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 714 Alternativ 2 - Multiaktivitetshus og idrætsbørnehave ved Åby Ringvej i Brabrand.

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  4. Opførelse af Multiaktivitetscenter med tilhørende Idrætsbørnehave

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  5. Afslutning af anlægsarbejderne ved opførelsen af ARoS Aarhus Kunstmuseum

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. august 2004

  6. Forslag til mødeplan for byrådet 2005

  Forslaget vedtaget

  7. Ændring af proceduren i forbindelse med ansættelse af stadsdirektør og magistratsdirektører

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. juni 2004 med bemærkning, at der åbnes op for, at partier, der ikke er repræsenteret i Udvalget for Økonomiske Anliggender eller det pågældende fagudvalg, kan inviteres af udvalgsformændene.
  Det Konservative Folkeparti tog forbehold.

  8. Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. juli 2004

  9. Århus kommunes fremtidige Integrationspolitik

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  10. Fastlæggelse af overordnede principper for byudviklingen i Lisbjerg og anlægsbevilling kr. 3.900.000

  Tiltrådt

  11. Støtte til 22 private andelsboliger beliggende på Engskovvænget i Skødstrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. august 2004

  12. Finansiering af kapitaltilførsel til Brabrand Boligforening, afdeling 11, Odinsgården

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  13. Udbud af Naturforvaltningens driftsopgaver

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  14. Forbedret spildevandsrensning i oplandet til Solbjerg Sø, Tillæg til Spildevandsplanen og tillægsbevilling til forbedret spildevandsrensning i oplandet til Giber Å

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  15. Landsplandirektiv for 8.000 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen - Stillingtagen til, om der skal ansøges om andel i puljen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. august 2004

  16. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 706. Område til offentlige og private formål ved Stadion Allé. Atletion

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. august 2004

  17. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 707. Renovering af facader og ny tagetage, Elstedhøj II, Lystrup. Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2001 for samme område

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. august 2004

  18. Grøn Prioriteringsplan 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 24. juni 2004

  19. Godkendelse af anlægsregnskaber, der er revideret og påtegnet af Kommunernes Revision i 2. kvartal 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. august 2004

  20. Henlæggelse af projekt for ældreboliger i Valdemarsgade/Søgade og overførsel af budgetterede boliger samt bevilling til projekt for ejendommen Knudrisgade 5

  Henvist til behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

  21. Tillægsbevilling - ombygning ved Lokalcenter Fuglebakken

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. august 2004

  22. Ny- og ombygning af 31 plejeboliger med serviceareal ved Plejehjemmet Langenæsbo

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. august 2004.
  Rådmanden for Magistratens 3. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  23. Tranbjergvænge - opførelse af 76 plejeboliger m.m. ved om- og tilbygning

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. august 2004

  24. 40 plejeboliger m.m. ved Borgvold - gennemførelse af projekt

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. august 2004

  25. Nye kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

  Det er Magistratens 3. Afdelings vurdering, at forslaget om at justere visitationspraksis vedr. revisitation ikke vil have mærkbare konsekvenser for den leverede service til borgerne eller føre til en anden udmøntning af afdelingens kvalitetsstandarder end den hidtidige praksis.

  Alle leverandører er forpligtet til at meddele visitator, hvis borgeren selv tilkendegiver eller observeres at have behov for mere eller mindre hjælp. Visitator vurderer herefter, om der er behov for at aflægge besøg med henblik på revisitation.

  Ordningen betyder, at Magistratens 3. Afdeling fortsat løbende kommer i kontakt med de relevante borgerne, når situationen påkræver det, og at stabile borgerne ikke ulejliges unødigt.

  26. Busprioritering på Viborgvej samt efterfølgende busbaneprojekter på indfaldsvejene

  Henvist til behandling i Udvalget for Kommunale Driftsvirksomheder.

  27. Forslag fra Socialistisk Folkeparti til byrådsbeslutning om udarbejdelse af nye retningslinier for opsætning af reklamebannere.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 2. Afdeling.

  28. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af et forslag til langt mere vidtgående opgavebestemt ressourcetildeling på daginstitutionsområdet og skoleområdet, straks efter at lokalsamfundsprofilerne ligger klar i efteråret.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 1. og 4. Afdeling.

  Lukket dagsorden

  29. Magelæg af jord ved Årslev Engsø

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 1. og 4. Afdeling.

  30. Salg af areal til StorbyLandsby i Brendstrup

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 1. og 4. Afdeling.

  31. Aflysning af deklaration om tilbagekøb på matr.nr. 727 ap, Marselisborg, Århus Jorder, beliggende Langenæs Allé 14

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 1. og 4. Afdeling.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code