Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 8. september 2004

  Mødereferat

  Fraværende: Carsten Linding Jakobsen, Ejgil Rahbek og Hans Schiøtt.

  Åben dagsorden

  1. Ændret organisationsplan i Magistratens 3. Afdeling

  Udvalgets erklæring vedtaget fra Udvalget for Sundhed og Omsorg af 3. september 2004 med den ændring, at punkt 3, 3. bullet i udvalgserklæringen ændres til at visitationens organisatoriske placering gøres til genstand for en selvstændig byrådsindstilling. Beløbet afsat til en evt. samling af visitationen (1 mio.kr.) udmøntes først i forbindelse med den nye indstilling.
  Indtil andet besluttes forbliver samtlige visitationer organisatorisk under myndighedsfunktionen.
  Brian Korsgaard kunne ikke tiltræde udvalgserklæringens punkt 2.
  Keld Hvalsø Nedergaard tog forbehold.

  2. Trivsels- og udviklingsundersøgelse blandt cheferne i Magistratens 3. Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. august 2004

  3. Udpegning af et social sagkyndigt medlem samt en social sagkyndig suppleant af Huslejenævnene

  Indstillingen vedtaget

  4. Klage til Århus Byråd fra Lighed og Broderskab Forening over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse om afslag på aktivitetsstøtte

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. august 2004.
  De byrådsmedlemmer, som havde deltaget i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen erklærede sig inhabile.

  5. Fastlæggelse af processen og det overordnede grundlag for en fælles og koordineret udvikling og markedsføring - branding - af Århus. Tilskud på 1,2 mill. kr. fra Erhvervspuljen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. september 2004.

  6. Århus kommunes fremtidige Integrationspolitik

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. september 2004.
  Enhedslisten De Rød-Grønne tog forbehold for bemærkningerne i indstillingen om boligspredning.

  7. Undersøgelse af LO medlemmers modtagelse af etniske minoriteter på arbejdspladsen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. august 2004.
  Hans Halvorsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  8. Ny organisering af turistfremmearbejdet i Århus Kommune

  Tiltrådt
  Rådmand Niels Erik Eskildsen tog forbehold.

  9. Afsluttede anlægsregnskaber april kvartal 2004, Magistratens 5. Afdeling, samt tillægsbevilling til etablering af slaggebehandlingsplads, etape 2

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 16. august 2004.

  10. Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet, og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus

  Henvist til behandling i Udvalget for Kommunale Driftsvirksomheder.

  11. Busprioritering på Viborgvej samt efterfølgende busbaneprojekter på indfaldsvejene

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. august 2004.
  Rådmanden for Magistratens 5. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  12. Anlægsregnskaber afsluttet i 1. og 2. kvartal 2004, Magistratens 2. Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 16. august 2004

  13. Evaluering af retningslinier for nybyggeri af almene familie- og ungdomsboliger

  Sagens behandling blev udsat

  14. Bemyndigelse til Magistratens 2. Afdeling til at træffe afgørelse i byggesager

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. august 2004 med den ændring, at bemyndigelsen er gældende for 3 år.

  15. Etablering af ny afskærende spildevandsledning samt renovering af eksisterende pumpestation i forbindelse med nedlæggelse af Ormslev Rodzoneanlæg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. august 2004.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  16. Istandsættelse af de private fællesveje Hvidkløvervej og Rødkløvervej

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. august 2004

  17. Igangsætning af VVM-procedure for etablering af tunnel under Marselis Boulevard

  Sagens behandling blev udsat

  18. Iværksættelse af forudgående offentlig høring om kommuneplanændring for et blandet byområde ved Søren Frichs Vej, område 03.03.04 BL, Århus Midtby.

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender

  19. Risikobaseret beredskabsdimensionering efter 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 23. august 2004

  20. Krydsombygning og adgangssanering, amtsvej 405, Viby Ringvej - projekt til udtalelse hos Århus Kommune


  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde Magistratens 2. Afdelings indstilling.

  21. Finansiering af kapitaltilførsel til Brabrand Boligforening, afdeling 11, Odinsgården

  Indstilling blev ikke vedtaget i overensstemmelse med erklæring fra Udvalget for Tekniske Anliggender af 2. september 2004, idet 13 stemte for udvalgets flertals erklæring, 13 (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne) stemte imod og 1, Brian Korsgaard, undlod at stemme

  22. Udbud af Naturforvaltningens driftsopgaver

  Udvalgets erklæring vedtaget med 23 stemmer for og 4 (Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne) imod.

  23. Forbedret spildevandsrensning i oplandet til Solbjerg Sø, Tillæg til Spildevandsplanen og tillægsbevilling til forbedret spildevandsrensning i oplandet til Giber Å

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 2. september 2004.

  24. Magistratens 3. Afdelings moderniserings- og udbygningsplan - udmøntning af afsatte rådighedsbeløb

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. august 2004.

  25. Overførsel af midler fra drift til anlæg til opførelse af feriehus ved plejehjemmet Caritas i 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. august 2004.

  26. Genopretning af kommunale udendørs idrætsanlæg i 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. august 2004

  27. Anlægsbevilling til modernisering og genopretningsarbejde på Hårup Skole

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. august 2004

  28. Møllevangskolen - anlægsbevilling til opførelse af erstatningsbyggeri og modernisering

  Henvist til behandling i Udvalget for Skoler og Kultur

  29. Projekteringsbevilling til lokaleudbygning på Skæring Skole og Tilst Skole samt meranlægsbevilling til etablering af kombibibliotek på Sølystskolen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. august 2004

  30. Vestergårdskolen - anlægsbevilling til genopretning, lokaleudbygning og modernisering

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. august 2004.

  31. Forslag fra Socialdemokratiet til byrådsbeslutning om at der ved kommende licitationer af anlægs- og byggeopgaver i Århus Kommune, indbygges klausuler om at danske overenskomstforhold skal følges

  Sagens behandling blev udsat

  32. Forslag fra Socialdemokratiet til byrådsbeslutning om ophævelse af tidligere beslutning om at tunnel under Marselis Boulevard skal være etableret, inden Århus Havn kan påbegynde udvidelsen af havnen med etape 2 og 3.

  Sagens behandling blev udsat

  33. Information om meddelte godkendelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven for april kvartal 2004

  Taget til efterretning

  Lukket dagsorden

  34. Køb af ubebygget areal på 41049 m² ved Lisbjerg (matr.nr. 12 i, Lisbjerg, Århus Jorder

  Taget til efterretning

  35. Salg af Frederikshøj Kro

  Taget til efterretning

  36. Bevillingsmæssige og kontraktslige forhold vedr. beredskabsdimensionering efter 2004

  Taget til efterretning

  37. Udpegning af medlemmer af Kunstrådet for Århus Kommune

  Taget til efterretning

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code