Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 1. december 2004

  Mødereferat

  Dagsordenen er gældende for Århus Byråds møder den 1. og 2. december 2004.Sag 1: Magistratens erklæring vil senere blive udsendt elektronisk.

  Åben dagsorden

  1. Forslag om omlægning af buslinjer

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. november 2004.
  Ango Winther erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  2. Ny organisering af turistfremmearbejdet i Århus Kommune

  Henholder sig til den samtidigt fremsendte indstilling fra Borgmesterens Afdeling og Magistratens 4. Afdeling.

  Rådmand Niels Erik Eskildsen tog forbehold.

  3. Tilskud fra Erhvervspuljen til Fonden Visit Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. november 2004.
  SF kunne ikke tiltræde indstillingen. Brian Korsgaard tog forbehold.

  4. Procedure og tidsplan for budgetlægningen for budgetåret 2006 og budgetoverslagsårene 2007 - 2009 samt forslag til analyser i forbindelse hermed.

  Tiltrådt

  5. Tillægsbevilling til budgettet for 2004.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. november 2004.
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  6. Indsatsen i forhold til sygefraværet og arbejdsfastholdelse 2003  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.

  7. Offentlig fremlæggelse af forslag til Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer - Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af den 22. november 2004.

  8. Ny kommunal idrætshal på Frederiksbjerg

  Ingen bemærkninger

  9. Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb fra 2004 til 2005 under Magistratens 4. Afdeling, samt dvs. tekniske driftsmæssige korrektioner indenfor Fritids- og Kulturforvaltningen  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.

  Bo Abrahamsen og Gert Bjerregaard var forhindret i at deltage i sagens
  behandling.

  10. Afsluttede anlægsregnskaber juli kvartal 2004, Magistratens 5. Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 15. november 2004.

  11. Diverse udgifts- og indtægtsafvigelser på Skatteforvaltningens kontoafsnit

  Tiltrådt i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning

  12. Tillægsbevilling til budget 2005 og 2006 grundet manglende udleje af dele af Århus Kommunale Værkers bygninger på Bautavej

  Ingen bemærkninger

  13. Bevillingsmæssige konsekvenser for Århus Kommunale Værker som følge af køb/salg af energi samt andre forhold vedrørende drift og anlæg

  Tiltrådt

  14. Århus Miljøcenters budget 2005

  Ingen bemærkninger

  15. Aftale om at pulje CO2-kvoter for Oliefællesskabet i Varmeplan Århus

  Ingen bemærkninger

  16. Tillægsbevillinger til budget 2004 for Familieafdelingen

  Indstillingen indebærer kommunale merudgifter på de ikke-styrbare udgiftsområder på 9,1 mio. kr. i 2004 og 1,1 mio. kr. i de efterfølgende år.

  Borgmesterens Afdeling foreslår, at merudgifterne indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af budgetafvigelser på de ikke-styrbare udgiftsområder.

  17. Statusredegørelse for indsatsen på psykiatriområdet i Århus 2000-2003

  Tiltrådt

  18. Støtte til 10 private andelsboliger beliggende på Stationsvangen i Skødstrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. november 2004.

  19. Støtte til 17 private andelsboliger beliggende på Helenelyst i Brabrand

  Ingen bemærkninger

  20. Annullering af arealudlæg til golfbane ved Kasted. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg

  Ingen bemærkninger

  21. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 692, Boligområde, offentligt område, blandede formål og erhvervsområde nord for Solbjerg Hedevej i Solbjerg med forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2001

  Tiltrådt

  22. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 722, Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby

  Tiltrådt

  23. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 727, - Boligområde ved Skovgårdsvænget i Tranbjerg og forslag til tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. november 2004.

  24. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 732. Område til offentlige formål - Hasle Lokalcenter, ældreboliger og plejeboliger ved Rymarken i Hasle. Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. november 2004.

  25. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 699 - Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade, samt tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2001  Gert Bjerregaard, Karen Margrethe Sørensen og Ejgil Rahbek kunne tiltræde
  Magistratens 2. Afdelings indstilling.

  Ango Winther, Margrethe Bogner, Carsten Linding Jakobsen og Keld Hvalsø
  Nedergaard tog forbehold.

  Niels Brøchner og Bo Abrahamsen var forhindret i at deltage i udvalgets møde
  den 22. november 2004.

  26. Ajstrup Strandvej 81, Malling - Ajstrup Strandcamping - ansøgning om etablering af badeland

  Henvist til fornyet behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  27. Grenåbanen, nedlæggelse og ombygning af overkørsler samt perronforlængelse ved standsningsstederne Europaplads og Skolebakken  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde Magistratens 2. Afdelings indstilling,
  beslutningspunkterne 1-3, idet udvalget har følgende bemærkninger:

  I forhold til indstillingen af 27. september 2004 er projektet omkring Badevej
  i Risskov ændret, som beskrevet i vedlagte notat af 19. oktober 2004 fra
  Rambøll.

  Kommunen skal udelukkende tage stilling til projektet som vejmyndighed, det vil
  sige varetage vejtekniske og færdselsmæssige hensyn.

  Med det foreliggende projekt er der ikke grundlag for i medfør af
  vejlovgivningen at gå imod projektet.

  Udvalget har i den forbindelse noteret sig,
  at det ændrede projekt har været forelagt de berørte grundejere,
  at Banedanmark har erklæret sig indforstået med at gå i forhandling med Gallo
  Gartneriet for at opnå den for dem bedst mulige løsning,
  at der er opnået enighed med ejeren af Stationsgade 2 om vejbetjening af
  denne ejendom,
  at en opretholdelse af overkørsel 228 for kørende trafik vil være i
  strid med vejreglerne,
  at overkørsel 229 under alle omstændigheder skal opretholdes som
  stiforbindelse på grund af en eksisterende fredning,
  at Banedanmark vil minimere arealafståelsen fra Badevej 15,
  at stien mellem overkørsel 228 og 229 vil blive anlagt med belysning.

  Udvalget ser i øvrigt gerne, at der arbejdes videre med en letbaneløsning på
  Grenåbanen.

  For så vist angår beslutningspunkt 4 bemærker udvalget, at Banedanmark på
  nuværende tidspunkt har forelagt løsningen for overkørslerne omkring Badevej i
  Risskov i fornyet høring blandt de berørte grundejere/beboere.

  Bo Abrahamsen var forhindret i at deltage i udvalgets møde den 15. november
  2004.

  28. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 716, Boliger ved Nordlandsvej i Vejlby-Risskov, samt tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. november 2004.

  29. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 729. - Boligområde ved Sletvej i Tranbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 25. november 2004.

  30. Storenorvej 27, 8340 Malling - ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige bygninger samt opførelse af 6 nye boliger

  Udvalgets erklæring vedtaget med 16 stemmer for og 11 imod (SF og Socialdemokratiet undtagen Ango Winther, som stemte for.)

  31. Magistratens 3. Afdelings tillægsbevilling for 2004.

  Indstillingen indebærer ikke-styrbare merudgifter 0,021 mio. kr. i 2004 og mindreudgifter på 0,28 mio. kr. i 2005. Disse mer- og mindreudgifter indgår i opsamlingen af budgetafvigelser på de ikke-styrbare udgiftsområder.

  32. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune tilslutter sig og underskriver "Ålborg plus 10" charteret om Lokal Agenda 21 og bæredygtige byer.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling.

  33. Forslag fra Den Socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd beslutter, at når der i kommunalt regi nedsættes råd, nævn, kommissioner, udvalg, bestyrelser og komiteer og lignende, skal begge køn være repræsenteret, og det underrepræsenterede køn med mindst to repræsentanter

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  34. Forslag Fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådbeslutning om iværksættelse af en analyse med henblik på en skatteomlæggelser til fordel for byens borgere

  Sagens behandling blev udsat.

  35. Orientering om afgørelser i april kvartal 2004 om forskellige forhold

  Taget til efterretning.

  Lukket dagsorden

  36. Opløsning af Ungdomskostskolen Taarupgaard

  Taget til efterretning.

  37. Fornyelse af økonomiløsning - Anskaffelse af ny integreret økonomiløsning til Århus Kommune i forlængelse af EU-udbud 2003/S 166-152520

  Taget til efterretning.

  38. Ekstraordinære salg af grunde i medfør af Budget 2004

  Taget til efterretning.

  39. Salg af Biogasfællesanlægget i Spørring

  Taget til efterretning.

  40. Salg af det kommunale areal Hasselager Centervej 30, i forbindelse med salg af fodboldhallen som ejes af Lokale- og Anlægsfonden (LogA)

  Taget til efterretning.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code