Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 15. december 2004

  Mødereferat

  Sag 1: Magistratens erklæring vil senere blive udsendt elektronisk. Magistratens 4. Afdelings indstilling om "Salg af det kommunale areal Hasselager Centervej 30 i forbindelse med salg af fodboldhallen" blev i byrådets møde den 1/12.2004 henvist til magistraten til behandling for så vidt angik økonomidelen. Magistratens 4. Afdelings indstilling om "Anvendelse af provenue fra salg af Hasselager Centervej 30 til etablering af kunstgræsbane(r)" er besvarelse af økonomispørgsmålet og den henviste sag vil derfor ikke blive tilbagesendt magistrat/byråd. Sag 2: Udsat i byrådets møde den 17. november 2004, sag 29. Sag 3: Udsat i byrådets møde den 1. december 2004, sag 34. Sag 9: Behandlet i byrådets møde den 1. december 2004, sag 4. Sag 12: Behandlet i byrådets møde den 17. november 2004, sag 17. Sag 13: Behandlet i byrådets møde den 17. november 2004, sag 18. Sag 19: Behandlet i byrådets møde den 17. november 2004, sag 22. Sag 22: Behandlet i byrådets møde den 1. december 2004, sag 12. Sag 26: Behandlet i byrådets møde den 1. december 2004, sag 16. Udvalgserklæringen vil senere blive udsendt. Sag 27: Behandlet i byrådets møde den 1. december 2004, sag 17. Udvalgserklæringen vil senere blive udsendt. Sag 36: Behandlet i byrådets møde den 28. april 2004, sag 3. Sag 37: Behandlet i byrådets møde den 20. oktober 2004, sag 7. Sag 38: Behandlet i byrådets møde den 17. november 2004, sag 7. Sag 39: Behandlet i byrådets møde den 17. november 2004, sag 8.

  Åben dagsorden

  1. Anvendelse af provenue fra salg af Hasselager Centervej 30 til etablering af kunstgræsbane(r)

  Ingen bemærkninger

  2. Forslag fra Venstres byrådsgruppe om, at der tilstræbes en bedre koordination mellem Århus Kommune og de amtslige sygehuse for patienter med senhjerneskade

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 3. Afdeling.

  3. Forslag Fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådbeslutning om iværksættelse af en analyse med henblik på en skatteomlæggelser til fordel for byens borgere

  Sagens behandling blev udsat.

  4. Tillægsbevillinger til budget 2004 vedrørende regulering af den fælles IT-konto

  Tiltrådt

  5. Århus Kommunes stillingtagen til evt. kommunesammenlægning

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. december 2004 med bemærkning, at der indsættes et "sammenlægning for nuværende".

  6. Udmøntning og overførsel af “Reserve til gennemførelse af integrationspolitikken” i 2004

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  7. Århus Kommunes deltagelse i Det Midtjyske Bysamarbejde - tilskud fra Erhvervspuljen på max. 733.775 kr. i 2005 - 2006

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. december 2004.

  8. Dansk Center for Byøkologi - videreførelse i andet regi.

  Henvist til Udvalget for så vidt angår indstillingens punkt 2. Den øvrige del af indstillingen vedtaget.
  Torben Brandi Nielsen og Hans Halvorsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  9. Procedure og tidsplan for budgetlægningen for budgetåret 2006 og budgetoverslagsårene 2007 - 2009 samt forslag til analyser i forbindelse hermed.

  Tiltrådt

  10. Tilskud på 125.000 kr. fra erhvervspuljen til medfinansiering af interaktive vidensbrønde på Møllevangskolen

  Tiltrådt

  11. Modernisering af beskyttede boliger efter reglerne i lov om almene boliger - anlægsbevilling til afholdelse af projekteringsudgifter

  Henvist til behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

  12. Styrkelse af arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse på ferie- og kursuscentrene Hou og Skæring samt Seniorcenteret Saxild Strand  Udvalget kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens
  beslutning af 1. november 2004 samt med notat af 19. november 2004 fra
  Magistratens 3. Afdeling.

  Max Gaarsted og Carsten Linding Jakobsen var forhindret i at deltage i mødet

  13. Anvendelse af BOFY-midler til fælleshuse for yngre beboere på to lokalcentre  Udvalget kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens
  beslutning af 8. november 2004 samt med notat af 19. november 2004 fra
  Magistratens 3. Afdeling.

  Max Gaarsted og Carsten Linding Jakobsen var forhindret i at deltage i mødet.

  14. Tillægsbevilling til Magistratens 4. Afdelings budget i årene 2004-2008

  Tiltrådt i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning

  15. Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje.

  Vedtaget for så vidt angår indstillingens punkt 4. Den øvrige del af indstillingen blev henvist til behandling i Udvalget for Skoler og Kultur.

  16. Århus Filmværksteds fremtidige organisationsforhold

  Henvist til behandling i Udvalget for Skoler og Kultur.

  17. Basistilskud fra Kulturudviklingspuljen til Pappagallo.

  Ingen bemærkninger

  18. Overordnede principper for en ændret model for lønsumsstyring på skoleområdet med virkning fra skoleår 2005/2006

  Henvist til behandling i Udvalget for Skoler og Kultur.

  19. Lukning af den åbne ungdomsskoleklub på Frydenlundskolen

  Tiltrådt

  20. Varmeforsyningens investeringsoversigt 2005-2014

  Tiltrådt

  21. Århus Sporveje - budgetændring samt nye salgssteder for abonnementskort

  Det er aftalt med Magistratens 5. Afdeling, at der som bilag til regnskabsindstillingen om R2004 fremsendes forslag til en decentraliseringsordning for den nye sektor 5.45 Busdrift, herunder udsvingsgrænser (min./max. årlig og akkumuleret underskud og opsparing), personalemæssige forhold osv.

  Der overføres i indstillingen et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. fra 2004 til 2005. Indstillingen er derfor omfattet af loven om, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal godkende kommunernes iværksættelse af anlægsvirksomhed efter nærmere fastsatte regler. Indstillingen tiltrædes derfor med forbehold for ministeriets efterfølgende godkendelse.

  22. Tillægsbevilling til budget 2005 og 2006 grundet manglende udleje af dele af Århus Kommunale Værkers bygninger på Bautavej

  Ingen bemærkninger

  23. Børn og Unge-afdelingens tillægsbevillingsansøgning for driftsområdet 2004

  Henvist til behandling i Udvalget for Sociale og Beskæftigelsesmæssige Anliggender samt Børn og Unge.

  24. Tillægsbevillingsansøgning for Arbejdsmarkedsafdelingen og Stabene 2004

  Tiltrådt i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning

  25. Overtagelse fra amtet og udbygning af boliger med støttefunktion til unge i deres lokalmiljø

  Tiltrådt i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning

  26. Tillægsbevillinger til budget 2004 for Familieafdelingen

  Indstillingen indebærer kommunale merudgifter på de ikke-styrbare udgiftsområder på 9,1 mio. kr. i 2004 og 1,1 mio. kr. i de efterfølgende år.

  Borgmesterens Afdeling foreslår, at merudgifterne indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af budgetafvigelser på de ikke-styrbare udgiftsområder.

  27. Statusredegørelse for indsatsen på psykiatriområdet i Århus 2000-2003

  Tiltrådt

  28. Udbud af villaparceller ved Helenelyst i Brabrand for højeste bud

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  29. Tillægsbevilling til byggemodning og salg af boligområde ved Holme Parkvej i Holme, lokalplan nr. 575.

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  30. Salg af byggegrunde. Udtalelse til Tilsynet med kommunerne

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  31. Betalingsvedtægt for kloakforsyning. Klage til Tilsynet med kommunerne i Århus, Vejle og Ringkøbing Amter over manglende opkrævning af særbidrag.

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  32. Opstilling af betalingstoiletter til erstatning for eksisterende bemandede toiletter

  Indstillingen er omfattet af loven om, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal godkende kommunernes iværksættelse af anlægsvirksomhed efter nærmere fastsatte regler. Indstillingen tiltrædes derfor med forbehold for ministeriets efterfølgende godkendelse.

  33. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 673 med tillæg nr. 18 til kommuneplanen eller forslag til lokalplan nr. 720 med tillæg nr. 47 til kommuneplanen. - Plejeboliger ved Vestervang, Århus Midtby

  Sagens behandling blev udsat.

  34. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 700 - Boligområde ved J.P. Larsens Vej i Brabrand, samt tillæg nr. 32 til kommuneplan nr. 2001

  Ingen bemærkninger

  35. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 728 - Boligområde ved Bøgeskov Høvej og Onsholtvej i Viby samt tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2001

  Ingen bemærkninger

  36. Tilbagebetaling af kommunal indskudskapital i almene boligafdelinger

  Tiltrådt

  37. Hovedgaden 25, Brabrand - opførelse af boligbebyggelse med 8 lejligheder  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde Magistratens 2. Afdelings indstilling.

  Bo Abrahamsen og Keld Hvalsø Nedergaard var forhindret i at deltage i udvalgets
  møde den 29. november 2004.

  38. Frilægning af Århus Å på strækningen Immervad til Vester Allé. Tillægsbevilling

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  39. Sanering af kloakanlæg. Tillæg til Årsrapport 2003/2004. Etablering af udligningsbassin ved Mølleparken

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  40. Forespørgsel fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til rådmanden for Magistratens 2. Afdeling vedrørende belysning i Botanisk Have.

  Sagens behandling blev udsat.

  41. Forespørgsel fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til rådmanden for Magistratens 2. Afdeling vedrørende en redegørelse for de forandringer, der sker i Botanisk Have.

  Sagens behandling blev udsat.

  42. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af strategi for inddragelse af staten i forbindelse med internationale idrætsbegivenheder

  Sagens behandling blev udsat.

  43. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der udskrives en konkurrence om at komme med forslag til et spændende/nyt navn for den nye bydel, der vil udvikle sig på "De Bynære Havnearealer"

  Sagens behandling blev udsat.

  44. Forespørgsel fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til rådmanden for Magistratens 4. Afdeling om muligheden for at etablere et ungdomshus i Gellerup for unge i aldersgruppen 18-25 år.

  Sagens behandling blev udsat.

  45. Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd beslutter at igangsætte en analyse af studiejobmulighederne i Århus med henblik på udarbejdelsen af en handlingsplan, som skal skabe og synliggøre studiejobmulighederne i Århus

  Sagens behandling blev udsat.

  46. Forespørgsel fra Venstres byrådsgruppe til rådmanden for Magistratens 4. Afdeling, hvorvidt Århus Kommune ansøger om EU kulturmidler.

  Rådmanden fremsender skriftlig besvarelse.

  Lukket dagsorden

  47. Opløsning af Ungdomskostskolen Taarupgaard

  Rådmanden fremsender skriftlig besvarelse.

  48. Salg af Bygholms Allé 2, 8260 Viby J

  Rådmanden fremsender skriftlig besvarelse.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code