Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 2. februar 2005

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Principbeslutning om reservation af arealet på Århus Cykelbane til fremtidig opførelse af en stor multianvendelig idrætshal.

  Tiltrådt
  Rådmand Poul B. Skou, rådmand Niels Erik Eskildsen og rådmand Peter Thyssen tog forbehold.

  2. Reservation af et anlægstilskud på 1,7 mio. kr. til opførelse af Tilst Medie- og Kulturhus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. januar 2005.

  3. Århus Filmværksteds fremtidige organisationsforhold

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 12. januar 2005.
  Niels Brøchner tog forbehold.

  4. VANDs investeringsoversigt 2005-2013

  Henvist til behandling i Udvalget for Kommunale Driftsvirksomheder.

  5. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedrørende genindførelse af sporvogne i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 5. Afdeling.

  6. Igangsætning af Ad hoc-Udvalgets arbejde vedr. opstilling af principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. januar 2005 med den ændring, at Enhedslisten De Rød-Grønnes ændringsforslag til teksten under ad 2 blev vedtaget som en tilføjelse.
  Socialistisk Folkeparti stemte imod.
  Borgmesteren udarbejder notat med besvarelse af de stillede spørgsmål til byrådet.

  7. Videreudvikling og eventuel samling af de decentrale IT-driftsopgaver i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. januar 2005.

  8. Indstilling om forhøjelse af anlægsrammen med 500 mio. kr.

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  9. Indstilling vedrørende aftale mellem Århus Kommune og Århus Havn vedrørende Århus Kommunes overtagelse af De Bynære Havnearealer samt etablering af et udviklingssekretariat til varetagelse af det videre udviklingsarbejde vedrørende De Bynære Havnearealer.

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.
  Havnebestyrelsens medlemmer erklærede sig inhabile.

  10. Offentlig fremlæggelse af forslag til overordnet dispositionsplan for det nye byområde i Lisbjerg, første etape. Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. januar 2005.

  11. Udvidet åbningstid på kommunens genbrugsstationer

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. januar 2005.
  Det Konservative Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Brian Korsgaard tog forbehold over for finansieringen vedrørende erhvervslivet.
  Rådmanden for Magistratens 5. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  12. Anlægsregnskaber afsluttet 1., 2. og 3. kvartal 2004, Magistratens 1. Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 24. januar 2005.

  13. Anlægsregnskaber afsluttet 2., 3. og 4. kvartal 2004, Magistratens 1. Afdeling, samt overførsel af rådighedsbeløb

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 24. januar 2005.

  14. Forsøg med døgnåbne pasningstilbud

  Vedtaget Magistratens indstilling af 24. januar 2005 i overensstemmelse med påtegning af 20. januar 2005 fra Borgmesterens Afdeling.

  15. Overgang til kommunal drift for den integrerede institution Annekæret, Annekærvej 34, Skæring, 8250 Egå

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. januar 2005.

  16. Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser ud over intervalmaksimum på 10 pct. i skoleåret 2005/2006

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. januar 2005.
  Enhedslisten De Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen.

  17. Anlægsregnskaber afsluttet 3. og 4. kvartal 2004, Magistratens 2. Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 17. januar 2005.

  18. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Delspildevandsplanen for Giber Œs opland (2003)

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. januar 2005.

  19. Tillægsbevilling vedr. "Omlægning af Søndergade og Ryesgade" samt "Busrute, omlægning, Emil Vetts Passage - Frederiksgade".

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. januar 2005.

  20. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 733 - Udvidelse af Musikhuset Aarhus, Århus City, samt tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. januar 2005.

  21. Ombygning af krydset Grenåbanen og Grenåvej. Udtalelse til Amtets debatoplæg

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. februar 2005 med det ændringsforslag fra Ango Winther, jf. udvalgserklæringen med 14 stemmer for (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten De Rød-Grønne og Brian Korsgaard) og 12 imod (Venstre, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti).

  22. Henlæggelse af projekt for ældreboliger i Valdemarsgade/Søgade og overførsel af budgetterede boliger samt bevilling til projekt for ejendommen Knudrisgade 5

  Henvist til behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

  23. Magistratens 3. Afdelings tillægsbevilling for 2004.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. januar 2005.
  Brian Korsgaard ønskede dog at bemærke, at følgeomkostningerne allerede kunne være oplyst i forbindelse med organisationsændringen i Magistratens 3. Afdeling.

  24. Modernisering af beskyttede boliger efter reglerne i lov om almene boliger - anlægsbevilling til afholdelse af projekteringsudgifter

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. januar 2005.

  25. Etablering af yderligere fritidstilbud til 4.-7. klasse samt mulighed for lokalt at udvide ungdomstilbuddene i forhold til 7. klasserne

  Tiltrådt

  26. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der skal skabes et større antal fritidspladser for børn i 4-7 klasse inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed for området.

  Henholdt sig til Magistratens 1. Afdelings udtalelse af 14. januar 2005 og Magistratens 4. Afdelings udtalelse af 19. januar 2005.

  Rådmand Niels Erik Eskildsen tog forbehold.

  27. Igangsætning af projektkonkurrence om ny skole i Lisbjerg og helhedsplan for centerområdet, samt bevilling til opførelse af ny boldbane i Lisbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. januar 2005.

  28. Fremrykning af anlægsinvesteringer - Magistratens 4. Afdeling

  Ingen bemærkninger

  29. Frydenlundskolen - byrådsindstilling indeholdende anlægsbevilling til modernisering og genopretning i 2005

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. januar 2005.
  Brian Korsgaard tog forbehold over for motorlærelokale.
  Rådmanden for Magistratens 4. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  30. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune retter henvendelse til regeringen med henblik på genoprettelse af skolepraktik indtil andre praktikmuligheder er tilvejebragt.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling, Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling.

  31. Forespørgsel fra Socialdemokratiets byrådsgruppe til rådmanden for Magistratens 2. Afdeling vedrørende status på etablering af cykelsti mellem Gl. Egå og Hjortshøj.

  Sagens behandling blev udsat.

  32. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedrørende en bredere indsats for udsatte unge

  Sagens behandling blev udsat.

  33. Forslag fra Socialistisk Folkeparti til byrådsbeslutning om udarbejdelse af forslag til en ny bevarende lokalplan for området i Risskov Gl. Stationsby samt Risskov Strandpark

  Sagens behandling blev udsat.

  34. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udvikling af en konkret og handlingsorienteret netværksstrategi målrettet alle de lokale uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer, virksomhederne og Århus Kommune

  Sagens behandling blev udsat.

  35. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedrørende etablering af et Århus-center for økologiske fødevarer

  Sagens behandling blev udsat.

  36. Information om meddelte godkendelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven for oktober kvartal 2004

  Taget til efterretning.

  Lukket dagsorden

  37. Indstilling vedrørende godkendelse af aftale mellem Århus Kommune og Århus Havn vedrørende Århus Kommunes overtagelse af De Bynære Havnearealer og betingelserne for denne overtagelse

  Taget til efterretning.

  38. Indstilling om salg af 1. etape samt principper for salg af De Bynære Havnearealer

  Taget til efterretning.

  39. Planlægningssystem og decentralt økonomisystem til Århus Sporveje

  Taget til efterretning.

  40. Status i sagen vedr. modernisering af Stadion og opførelse af en ny hal ved Atletion

  Taget til efterretning.

  41. Anke af Bevillingsnævnets afslag på ansøgning om udvidet åbningstid til restauration.

  Taget til efterretning.

  42. Konstituering i stillingen som forvaltningschef for Fritids- og Kulturforvaltningen

  Taget til efterretning.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code