Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 23. februar 2005

  Mødereferat

  Louise Gade, Niels Erik Eskildsen, Tove Tolstrup, Hans Schiøtt, Brian Korsgaard, Niels Brøchner og Kate Runge.

  Åben dagsorden

  1. Anmodning fra Nicolai Wammen, Socialdemokraterne, om at måtte genindtræde i byrådet fra den 23. februar 2005 som følge af hans udtrædelse af Folketinget. Max Gaarsted har været suppleant.

  Anmodningen blev imødekommet.

  2. Anmodning fra Hüseyin Arac, Socialdemokraterne, om orlov fra byrådet fra den 23. februar 2005, som følge af hans arbejde i Folketinget. 1. suppleant er Max Gaarsted.

  Anmodningen blev imødekommet. Samtidig blev en indstilling om ændringer i udvalgsposter vedtaget.

  3. Anmodning fra Uffe Elbæk, Det Radikale Venstre, om orlov fra byrådet i tidsrummet fra den 21. marts 2005 til og med den 2. maj 2005 som følge af hans bortrejse i arbejdsmæssig sammenhæng samt indstilling om ændring af udvalgsposter. 1. suppleant er Ouafa Rian.

  Anmodningen blev imødekommet.

  4. Anmodning fra Jørgen Skov, Socialistisk Folkeparti, om at måtte udtræde af ad hoc-udvalget med øjeblikkelig virkning. Det indstilles, at Dorthe Laustsen, Socialistisk Folkeparti, udpeges som nyt medlem af ad hoc-udvalget.

  Anmodninge blev imødekommet.

  5. Forespørgsel fra Socialdemokratiets byrådsgruppe til rådmanden for Magistratens 2. Afdeling vedrørende status på etablering af cykelsti mellem Gl. Egå og Hjortshøj.

  Rådmanden besvarede forespørgslen.

  6. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedrørende en bredere indsats for udsatte unge

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 1. og 4. Afdeling.

  7. Forslag fra Socialistisk Folkeparti til byrådsbeslutning om udarbejdelse af forslag til en ny bevarende lokalplan for området i Risskov Gl. Stationsby samt Risskov Strandpark

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 2. Afdeling.

  8. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedrørende etablering af et Århus-center for økologiske fødevarer

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 2. Afdeling.

  9. Ændring af Århus Kunstbygnings organisation til selvejende institution (erhvervsdrivende fond)

  Henvist til behandling i Udvalget for Skoler og Kultur.

  10. Principbeslutning om reservation af arealet på Århus Cykelbane til fremtidig opførelse af en stor multianvendelig idrætshal.

  Tiltrådt
  Rådmand Poul B. Skou, rådmand Niels Erik Eskildsen og rådmand Peter Thyssen tog forbehold.

  11. Anlægsbevilling på 585.000 kr. til gennemførelse af mindre ændringer i Nørre Allé

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. februar 2005.

  12. Godkendelse af Århus Kommunes affaldsplan 2005-2008

  Henvist til behandling i Udvalget for Kommunale Driftsvirksomheder.

  13. Flytning af Modtagestationen for Farligt Affald til Affaldscenter Århus, samt anskaffelse af nyt fagsystem til håndtering af farligt affald

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. februar 2005.
  Konservative Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Rådmanden for Magistratens 5. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  14. Støtte til 34 almene boliger, beliggende Engskovvænget i Skødstrup

  Ingen bemærkninger

  15. Byggemodning af 3. etape af boligområde ved Helenelyst i Brabrand, del af lokalplan 584.

  Ingen bemærkninger

  16. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 602 - Nyt byområde ved Rødlundvej i Harlev

  Ingen bemærkninger

  17. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 703. Boligområde ved Indelukket i Elsted

  Ingen bemærkninger

  18. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

  Ingen bemærkninger

  19. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 718 - Plejeboliger og børneinstitution ved Sandkåsvej i Hasle.

  Tiltrådt

  20. Omlægning af en del af Nygade til opholdsområde

  Ingen bemærkninger

  21. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 675 - Erhvervsområde ved Edwin Rahrs Vej og Sintrupvej i Brabrand samt tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2001

  Sagens behandling blev udsat.

  22. Opstilling af betalingstoiletter til erstatning for eksisterende bemandede toiletter  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde Magistratens 2. Afdelings indstilling i
  overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning af 2. december 2004 med
  følgende ændringer for så vidt angår opstilling af betalingstoilet på
  Ingerslevs Boulevard:

  at der opstilles et betalingstoilet som foreslået på Ingerslevs Boulevard til
  betjening af publikum uden for torvetiden,

  at det eksisterende toilet åbnes på torvedagene i tidsrummet kl. 10.00 - 15.00,

  at toilettet bemandes i tidsrummet kl. 10.00 - 15.00, og at toiletterne tilses
  og rengøres løbende.

  Omkostningerne beløber sig skønsmæssigt til kr. 160.000 årligt, som
  Magistratens 2. Afdeling vil finansiere inden for rammerne af
  decentraliseringsordningen.


  Bo Abrahamsen, Margrethe Bogner, Carsten Linding Jakobsen og Keld Hvalsø
  Nedergaard var forhindret i at deltage i udvalgets møde den 14. februar 2005.

  23. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 673 med tillæg nr. 18 til kommuneplanen eller forslag til lokalplan nr. 720 med tillæg nr. 47 til kommuneplanen. - Plejeboliger ved Vestervang, Århus Midtby  Et enigt udvalg kunne under henvisning til notat af 13. januar 2005 fra
  Magistratens 2. Afdeling anbefale, at cykelstiforbindelsen flyttes mod syd,
  således at den følger sydsiden af det nedlagte vejstykke på Poul Martin Møllers
  Vej.

  Niels Brøchner, Gert Bjerregaard, Bo Abrahamsen, Karen Margrethe Sørensen,
  Eigil Rahbek og Ango Winther kunne med nævnte anbefaling tiltræde Magistratens
  2. Afdelings indstilling af 8. november 2004 i overensstemmelse med påtegning
  af 29. november 2004 fra Magistraten.

  Keld Hvalsø Nedergaard tog forbehold.

  Margrethe Bogner og Carsten Linding Jakobsen var forhindrede i at deltage i
  udvalgets møde den 31. januar 2005.

  24. Salg af Solbjerg Skov til Staten og medfinansiering af statens køb af ejendom i True Skov samt opkøb af arealer til Anelystvej og Sintrupvej

  Indstillingen er omfattet af loven om, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal godkende kommunernes iværksættelse af anlægsvirksomhed efter nærmere fastsatte regler. Indstillingen tiltrædes derfor med forbehold for ministeriets efterfølgende godkendelse.

  25. Ajstrup Strandvej 81, Malling - Ajstrup Strandcamping - ansøgning om etablering af badeland

  Vedtaget med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 9. februar 2005.
  Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre kunne ikke tiltræde indstillingen.

  26. Om- og tilbygning af plejehjemmet Tranbjergvænge til 76 plejeboliger samt ny- og ombygning af 35 plejeboliger ved Lokalcenter Hørgården - asbestsanering

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. januar 2005.
  Rådmanden for Magistratens 3. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  27. Forslag til byrådsbeslutning fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe. Principiel debat om, hvordan fremtidens daginstitutioner skal se ud i Århus Kommune samt samarbejdet mellem institutioner og folkeskoler

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 1. og 4. Afdeling.

  28. Orientering om afgørelser i juli kvartal 2004 om forskellige forhold

  Taget til efterretning.

  Lukket dagsorden

  29. Anke af Bevillingsnævnets afslag på genoptagelse af ansøgning om alkoholbevilling

  Taget til efterretning.

  30. Køb af del af matr.nr. 9 a, Årslev By, Sdr. Årslev

  Taget til efterretning.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code