Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 16. marts 2005

  Mødereferat

  Fraværende: Poul B. Skou, Carsten Linding Jakobsen. Indstillingen fra Magistratens 3. Afdeling om 56 ældre- og plejeboliger i Knudrisgade - forventet køb af ejendommen Knudrisgade 5 - udsendes på en tillægsdagsorden. Sag 14: Behandlet i byrådets møde den 17. november 2004, sag 27. Sag 15: Behandlet i byrådets møde den 5. januar 2005, sag 13. Sag 16: Behandlet i byrådets møde den 5. januar 2005, sag 14. Sag 17: Behandlet i byrådets møde den 23. februar 2005, sag 16. Sag 19: Behandlet i byrådets møde den 23. februar 2005, sag 9. Sag 21: Behandlet i byrådets møde den 2. februar 2005, sag 4. Sag 22: Behandlet i byrådets møde den 23. februar 2005, sag 12.

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune henvender sig til Regeringen med forslag, om at gøre Århus til forsøgs "frikommune" på beskæftigelsesområdet.

  Henvist til behandling i Udvalget for Sociale og Beskæftigelsesmæssige Anliggender samt Børn og Unge.

  2. De Bynære Havnearealer - Principbeslutning om at indlede et samarbejde med Arkitektskolen, Ingeniørhøjskolen m. fl. som forberedelse til et udbud af Pier 2 og den nordlige bastion.

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  3. Fortsat fokus på tilgængelighed i Århus Kommune gennem pjecen "Sådan gør vi i Århus" - Kommunale anlæg og bygninger

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  4. Kommunal kapitaltilførsel til almene boligafdelinger

  Sagens behandling blev udsat.

  5. Ombygning af Randersvej gennem Lisbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. marts 2005.

  6. Udvidelse af den kommunale støjpuljeordning

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  7. Tilbageførsel af byzonearealer uden for det planlagte byområde til landzone og kommuneplanreguleringer i forhold til byzoneafgrænsningen. Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 65 til Kommuneplan 2001.

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  8. Gårdforbedring i karré 348, afgrænset af Ivar Huitfeldts Gade, Otte Ruds Gade, Willemoesgade og Nordre Ringgade - endelig vedtagelse.

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  9. Opgivelse af forslag til lokalplan nr. 707. Renovering af facader og ny tagetage, Elstedhøj II, Lystrup. Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2001 for samme område

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  10. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 709 - Boligområde syd for Svanlevvej i Kolt, samt Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  11. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 713, Boligområde ved Mosevej/Lystrupvej i Vejlby-Risskov, samt tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. februar 2005.

  12. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 723, - Boligområde ved Trankær Mosevej i Tranbjerg og forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. februar 2005.

  13. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 737 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Silkeborgvej, Vestre Ringgade og Daugbjergvej, Århus Midtby, samt tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. marts 2005.

  14. Forslag fra Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiets byrådsgrupper om, at byrådet inden udgangen af 2005 forelægges en beskrivelse af Latinerkvarteret med henblik på iværksættelse af en egentlig besvaringsplan for hele kvarteret.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 3. marts 2005. .

  15. Principper for salg af kommunens jorder

  Vedtaget med en ændring foreslået af Socialdemokratiet af indstillingens "4. at" om, at kommunens jorder sælges på pesticidfri vilkår med 28 stemmer for og 0 imod. Ændringsforslaget blev vedtaget med 16 stemmer mod 12 (Venstre, Konservative og Brian Korsgaard) .

  16. Udbud af kommunalt ejet landbrugsjord under økologisk dyrkning

  Vedtaget med en ændring foreslået af Socialdemokratiet af indstillingens "3. at" om, at kommunens jorder sælges på pesticidfri vilkår. Ændringsforslaget blev vedtaget med 16 stemmer mod 12 (Venstre, Konservative og Brian Korsgaard).

  17. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 602 - Nyt byområde ved Rødlundvej i Harlev

  Vedtaget med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 9. marts 2005.
  Ejgil Rahbek erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  18. Anlægsregnskaber 4. kvartal 2004 samt anmodning om tillægsbevilling på 400.000 kr. til anlæg af svæveflyvebane i True og kommunegaranti på 1. mio. kr. til Århus Bymuseum

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 28. februar 2005.

  19. Ændring af Århus Kunstbygnings organisation til selvejende institution (erhvervsdrivende fond)

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 3. marts 2005.
  Brian Korsgaard, Dorthe Laustsen og Niels Erik Eskildsen kunne ikke tiltræde indstillingen.

  20. Fremtidig varmeforsyning i Geding

  Vedtaget Magistratens indstilling af 28. februar 2005.
  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen.

  21. VANDs investeringsoversigt 2005-2013

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 2. marts 2005.

  22. Godkendelse af Århus Kommunes affaldsplan 2005-2008

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 2. marts 2005.

  23. § 115-tilskud til Gallo Kriserådgivning i 2005

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. februar 2005.

  24. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af en bevarings- og skovudviklingsplan for den bynære skov i Århus Kommune

  Sagens behandling blev udsat.

  25. Forespørgsel fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om hvilke muligheder Århus Byråd har, herunder bevillingsnævnet for at sikre, at unge indvandrere ikke diskrimineres i det århusianske natteliv.

  Borgmesteren besvarede forespørgslen.

  26. Forespørgsel fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til rådmanden for Magistratens 2. Afdeling vedrørende inddragelse af borgerne i lokale planlægningsopgaver.

  Sagens behandling blev udsat.

  27. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune indfører en afgift på stilladsreklamer og tilsvarende byggepladsreklamer

  Sagens behandling blev udsat.

  28. Henlæggelse af projekt for ældreboliger i Valdemarsgade/Søgade og overførsel af budgetterede boliger samt bevilling til projekt for ejendommen Knudrisgade 5

  Henvist til fornyet behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

  29. 56 ældre- og plejeboliger i Knudrisgade - forventet køb af ejendommen Knudrisgade 5

  Som det fremgår af indstillingen, kan finansieringen i relation til en overtagelse af Knudrisgade først afklares i forbindelse med budget 2006, herunder udmøntningen af anlægsreserven. Den endelige stillingtagen til forslaget om ældre- og plejeboliger i Knudrisgade kan derfor først ske i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006.

  30. Etablering af yderligere fritidstilbud til 4.-7. klasse samt mulighed for lokalt at udvide ungdomstilbuddene i forhold til 7. klasserne

  Udvalgets erklæring vedtaget.
  Enhedslisten De Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Ann-Kathrine Karoff tog forbehold.

  31. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der skal skabes et større antal fritidspladser for børn i 4-7 klasse inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed for området.

  Der henvises til beslutningen i sag 30 om etablering af yderligere fritidstilbud.

  Lukket dagsorden

  32. Anke af Bevillingsnævnets afslag på ansøgning om udvidet åbningstid til restauration.

  Der henvises til beslutningen i sag 30 om etablering af yderligere fritidstilbud.

  33. Anke af Bevillingsnævnets afslag på genoptagelse af ansøgning om alkoholbevilling

  Der henvises til beslutningen i sag 30 om etablering af yderligere fritidstilbud.

  34. Køb af del af matr.nr. 10 a, Årslev By, Sdr. Årslev, til byudvikling (erhvervsformål)

  Der henvises til beslutningen i sag 30 om etablering af yderligere fritidstilbud.

  35. Udbudsmateriale til udbud af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

  Der henvises til beslutningen i sag 30 om etablering af yderligere fritidstilbud.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code