Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 22. juni 2005

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Styrkelse af den forebyggende indsats - udmøntning af budgetforliget vedtaget 16. september 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 24. maj 2005. Rådmanden for Magistratens 1. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  2. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Nordgårdskolens skoledistrikt udvides sådan, at det bliver muligt for eleverne i skoledistriktet at vælge mellem flere folkeskoler

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 4. Afdeling.

  3. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der iværksættes brandsikring af boliger til psykisk handicappede

  Sagens behandling blev udsat.

  4. Forespørgsel fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til rådmanden for Magistratens 1. Afdeling om udvidelse af hjemmeserviceordningen for Århus Kommune.

  Rådmanden besvarede forespørgslen.

  5. Forslag fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti til byrådsbeslutning om udarbejdelse af en overordnet seniorpolitik

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  6. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af et forslag til langt mere vidtgående opgavebestemt ressourcetildeling på daginstitutionsområdet og skoleområdet, straks efter at lokalsamfundsprofilerne ligger klar i efteråret.

  Henvist til behandling i Udvalget for Sociale og Beskæftigelsesmæssige Anliggender samt Børn og Unge.

  7. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedrørende en bredere indsats for udsatte unge

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens beslutning af 6. juni 2005.

  8. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune indfører en afgift på stilladsreklamer og tilsvarende byggepladsreklamer

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  9. Ny fælles personalepolitik for Århus Kommune

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  10. Fælles sundhedsordninger i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  11. Spillehaller i Århus Kommune

  Vedtaget med den ændring, som fremgår af erklæring fra Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender af 9. juni 2005. Sagen blev behandlet sammen med sag 12.

  12. Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der udarbejdes en overordnet politik for Århus Kommunes indstillinger til spillemyndighederne om tilladelse til opsætning af gevinstgivende spilleautomater i Århus Kommune.

  Forslaget blev behandlet sammen med sag 11.

  13. Regional Udviklingsstrategi

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 9. juni 2005.

  14. Ligningsplan for produktionsperioden 1/7 til 31/12 2005 for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30.maj 2005. Rådmanden for Magistratens 5. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  15. Bevilling af midler til Mentornetværk ved Kvindemuseet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. juni 2005.

  16. Fortsættelse af samarbejdet med Kofoeds Skole i Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. juni 2005. Rådmanden for Magistratens 1. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  17. Anlægsbevilling på 15,3 mio. kr. til etablering af integreret landinstitution ved Onsholtvej i Viby

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. maj 2005. Rådmanden for Magistratens 1. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  18. Trafik- og parkeringsplan for Frederiksbjerg - endelig vedtagelse

  Henvist til Udvalget for Tekniske Anliggender for så vidt angår indstillingens punkt 1, 2, og 3. Indstillingens punkt 4 blev vedtaget.

  19. Projekttilpasninger til frilægning af Århus Å på strækningen Immervad til Vester Allé. Tillægsbevilling

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  20. Havnegade 4, Århus C - påbygning af penthouse

  Sagens behandling blev udsat.

  21. Forudgående offentlig høring om ændring af Kommuneplan 2001 i forbindelse med ny etageboligbebyggelse på Langenæs i Viby

  Ingen bemærkninger

  22. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 690 - Ungdomsboliger mellem Hasle Ringvej og Gøteborg Allé på Christiansbjerg, samt Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. juni 2005.

  23. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 694 - Erhvervsområde mellem Ceres Allé, Århus Å og Silkeborgvej. Århus Midtby, samt tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. maj 2005.

  24. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 729 - Boligområde ved Sletvej i Tranbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. maj 2005.

  25. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 748 - Plejeboliger ved Gartnerparken/Smedebroen i Trige, samt tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. maj 2005.

  26. Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at sikre trafikafviklingen i Brabrand efter ibrugtagning af motorvejen mellem Låsby og Århus.

  Forslaget vedtaget i overensstemmelse med erklæring fra udvalget af 9. juni 2005.

  27. Vejplan 2005, anlægsprogram 2005-2008

  Sagens behandling blev udsat.

  28. Forbedret spildevandsrensning i oplandet til Giber Œs øvre del, Vadbro Bæk og Enghave Bæk, Egåens opland samt del af opland til Lilleåen. Mindrebevilling til forbedret spildevandsrensning i oplandet til Solbjerg Sø

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 9. juni 2005.

  29. Udbud af boligadministration og bygningsdrift

  Sagens behandling blev udsat.

  30. Tilst Skole - anlægsbevilling til om- og tilbygning af tidligere tjenestebolig

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. maj 2005.

  31. Godkendelse af nye vedtægter for Fonden Proventura (tidl. Fonden Aarhus Idrætspark)

  Tiltrådt

  Rådmand Niels Erik Eskildsen tog forbehold.

  32. Århus Kommunes regnskab for 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. juni 2005.

  33. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 727, - Boligområde ved Skovgårdsvænget i Tranbjerg og forslag til tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2001


  Niels Brøchner, Gert Bjerregaard og Ejgil Rahbek kunne tiltræde Magistratens 2.
  Afdelings indstilling.

  Ango Winther, Margrethe Bogner, Carsten Linding Jakobsen og Keld Hvalsø
  Nedergaard tog forbehold.

  Karen Margrethe Sørensen og Bo Abrahamsen var forhindret i at deltage i
  udvalgets møde.

  34. Ændring af bilag til Styrelsesvedtægt for Århus Kommunale Skolevæsen som følge af lovændring om frit skolevalg

  Tiltrådt i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning

  35. Forslag til mødeplan for byrådet 2006

  Forslaget blev vedtaget i byrådets møde den 22. juni 2005.

  36. Forbedring af Byrådets og Magistratens arbejdsvilkår forud for strukturreformen

  Tiltrådt

  37. Ad hoc-Udvalgets betænkning vedr. fremtidig styreform og opgavefordeling

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. juni 2005.

  38. International handlingsplan for Århus  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde Magistratens beslutning af 9. maj 2005.

  39. Erhvervspolitisk satsning med speciel fokus på føde­vareområdet og på nanoteknologi – med tilskud fra Erhvervspuljen på op til 2,78 mio. kr. over fire år

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. juni 2005.

  40. Evaluering af indkøbspolitik og indførelsen af e-handel i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. juni 2005. Socialistisk Folkeparti tog forbehold.

  41. Forslag fra den socialdemokratiske og det Radikale Venstres byrådsgrupper til byrådsbeslutning vedrørende revision af restaurationsplanen for Århus Kommune.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. juni 2005.

  42. Letbaner i Århus

  Indstillingens pind 3 blev vedtaget. Den øvrige del blev udsat.

  43. Status for grundvandsbeskyttelse 2004


  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.

  Hans Schiøtt og Max Gaarsted var forhindret i at deltage i udvalgets behandling
  den 10. maj 2005.

  44. Udmøntning af Udviklings- og forbedringspuljen på affaldsområdet  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.

  45. Anlægsbevilling på 1,4 mio kr. til permanentgørelse af daginstitutionen Bredevej 2C

  Tiltrådt

  46. Fritidshjemmet Lystrupvej 264 - anlægsbevilling på 5,825 mio. kr. til opførelse af erstatningsbyggeri og udvidelse

  Tiltrådt i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning

  47. Omlægning af pasnings- og fritidstilbud i Spørring - tillægsbevilling på 1,347 mio. kr.


  Margrethe Bogner, Karen Juul, Dorthe Laustsen og Ann-Kathrine Karoff kunne
  tiltæde indstillingen.

  Bünyamin Simsek og Hans Skou tog forbehold.

  Kate Runge, Jens Winther og Keld Hvalsø Nedergaard var forhindret i at deltage
  i udvalgets behandling af sagen.

  48. Principbeslutning om koordinering af kommunens personbefordringsopgaver


  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.

  49. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune

  Sagens behandling blev udsat.

  50. Suspension af kommunens økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene familie- og ungdomsboliger i 2005 og 2006

  Sagens behandling blev udsat.

  51. Støtte til påbygning af 63 almene ungdomsboliger (113 værelsesenheder) på Statsbo's afdeling 9, beliggende på Fjældevænget - fornyet ansøgning på grund af ændrede økonomiske forudsætninger

  Tiltrådt i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning

  52. Beboelse i kælderlokaler

  Ingen bemærkninger

  53. Grundsalget i 2004. Salgspriser for kommunens erhvervsgrunde 2005

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. juni 2005. Socialistisk Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingen.

  54. Forslag til revision af Århus Kommunes Spildevandsplan

  Tiltrådt

  55. Botanisk Have - status og forslag til gennemførelse af offentlig høring om Havens fremtid

  Tiltrådt

  56. Istandsættelse af den private fællesvej Emiliehøj

  Tiltrådt

  57. Justering af retningslinierne for byfornyelse 2005

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  58. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 736, Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand, samt tillæg nr. 74 til kommuneplan 2001

  Tiltrådt

  59. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 749 - Boligområde ved Brendstrupgårdsvej på Christiansbjerg, samt Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2001

  Tiltrådt

  60. Frederiks Allé 109-111/Ole Rømers Gade 7, Århus C - nedrivning af erhvervsbygning - opførelse af beboelsesbygning

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. juni 2005. Enhedslisten De Rød-Grønne og Socialistisk Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingen.

  61. Nedlæggelse og sammenlægning af standsningssteder på Odderbanen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. juni 2005.

  62. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 728 - Boligområde ved Bøgeskov Høvej og Onsholtvej i Viby samt tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. juni 2005.

  63. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 702 - Boligområde ved Tilst Parkvej i Tilst samt godkendelse af magelæg

  Vedtaget med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 21. juni 2005.

  64. Fremtidsambassadørerne - forslag til aktiv borgerinddragelse

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. juni 2005.

  65. Visitationens organisatoriske placering efter organisationsanalysen i Magistratens 3. Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. juni 2005.

  66. Udbud af højhusbyggeri på Ceres Allé i Århus Midtby og på Bjørnholms Allé i Viby

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. juni 2005 for så vidt angår projektet på Ceres Allé.
  Byrådet kunne ikke tiltræde projektet på Bjørnholms Allé 48 i Viby, men det anbefales, at der arbejdes videre med planerne om opførelse af 48 plejeboliger i Viby under forudsætning af vedtagelse af lokalplan.
  Poul B. Skou kunne ikke tiltræde indstillingen.

  67. Forslag til udmøntning af skolernes moderniseringsmidler i perioden 2005-2008

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. juni 2005.

  68. Bibliotekspolitik for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. juni 2005.

  69. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at fremrykke den bevilling, som er prioriteret til boldbaner i 2009-2013 til udmøntning hurtigst muligt

  Sagens behandling blev udsat.

  70. Forslag fra Det Konservative Folkeparti til byrådsbeslutning om overholdelse af de danske værdier ved udmøntningen af ledelsen i folkeskolen.

  Sagens behandling blev udsat.

  71. Forespørgsel fra Venstre og Det Radikale Venstres byrådsgrupper til rådmanden for Magistratens 1. Afdeling om arbejdsmarkedsindsatsen i forhold til integrationslovspersoner og øvrige flygtninge og indvandrere.

  Sagens behandling blev udsat.

  Lukket dagsorden

  72. Valg af leverandør ved udbud af danskuddannelse

  Sagens behandling blev udsat.

  73. Køb af jord - eventuelt via ekspropriation i forbindelse med erhvervelse af arealer til nye fodboldbaner ved Virupskolen i Hjortshøj

  Sagens behandling blev udsat.

  74. Udbud af forsortering af stort, brændbart affald og udnyttelse af midlertidig overskudskapacitet

  Sagens behandling blev udsat.

  75. Salg af arealer ved Center i Mårslet

  Sagens behandling blev udsat.

  76. Ansøgning om tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus i Ajstrup sommerhusområde

  Sagens behandling blev udsat.

  77. Fordeling af stillinger i forbindelse med ændringerne i opgavefordelingen pr. 1. januar 2006

  Sagens behandling blev udsat.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code