Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 7. september 2005

  Mødereferat

  Fraværende: Hans Halvorsen og Tove Tolstrup.

  Åben dagsorden

  1. Status på arbejdet med strukturreformen samt strategi og tidsplan for den videre proces.

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske Anliggender.

  2. Byggeri af 24 plejeboliger med serviceareal i Trige  Udvalget kunne til træde indstillingen.

  Tove Tolstrup, Max Gaarsted og Carsten Linding Jakobsen var forhindret i at
  deltage i mødet.

  3. Økonomisk støtte til feriekoloni for udsatte børn

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. august 2005.

  4. Restaurering af sandstensmur og belysning omkring Bispetorvet samt tids- og aktivitetsplan for idékonkurrence og omlægning af Bispetorvet, Kannikegade og Teatergaden

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  5. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om gennemførelse af en trafikplan for skoleveje, der skal sikre, at alle børn ved egen hjælp kan transporteres sikkert til skole

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 2. Afdeling.

  6. Forslag Fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådbeslutning om iværksættelse af en analyse med henblik på en skatteomlæggelser til fordel for byens borgere

  Den gennemførte analyse blev taget til efterretning. Borgmesteren udarbejder notat til byrådet.

  7. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der foretages en brugerundersøgelse af de ældres tilfredshed med den kommunale service

  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget.

  8. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune retter henvendelse til trafikministeren, hvori vi opfordrer til at fremsætte de nødvendige lovforslag, så det bliver muligt for Århus Kommune at indføre trængselsafgifter

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  9. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne og Socialistisk Folkepartis Byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune starter planlægningen for at få indført et bompengesystem i Århus

  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget.

  10. Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten i konsekvens af Århus Byråds beslutning den 22. juni 2005 vedr. ad hoc-udvalgets betænkning.

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  11. Ad hoc-Udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. august 2005. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne tog forbehold vedrørende en samlet vurdering af fordele og ulemper ved evt. forslag om brug af BUM-modeller.

  12. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005

  Taget til efterretning.

  13. Sygefraværsindsats 2005 og fremad

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. september 2005.

  14. Forslag fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti til byrådsbeslutning om udarbejdelse af en overordnet seniorpolitik  Et flertal, bestående af Jens Winther, Bünyamin Simsek, Hans Skou og
  Ann-Kathrine Karoff, kunne ikke tiltræde forslaget.

  Nicolai Wammen, Hans Halvorsen og Dorthe Laustsen kunne tiltræde
  beslutningsforslaget om, at der skal udarbejdes en overordnet seniorpolitik,
  som omfatter alle ansatte i Århus Kommune.

  15. Ny fælles personalepolitik for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. september 2005.

  16. Fælles sundhedsordninger i Århus Kommune  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde Magistratens beslutning af 30. maj 2005.

  Dorthe Laustsen og Ann-Kathrine Karoff var forhindret i at deltage i udvalgets
  behandling af sagen.

  17. Forbedring af Byrådets og Magistratens arbejdsvilkår forud for strukturreformen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. september 2005. Brian Korsgaard kunne ikke tiltræde indstillingen. Enhedslisten De Rød-Grønne opretholdt forslaget om, at byrådet stiller f.eks. en sekretær til rådighed for hver byrådsgruppe.

  18. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 31. august 2005.

  19. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune retter henvendelse til regeringen med henblik på genoprettelse af skolepraktik indtil andre praktikmuligheder er tilvejebragt.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. september 2005.

  20. Justering af PC-ordninger vedtaget af Byrådet den 19. december 2001.

  Tilbagesendt til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  21. Pc-ordning for byrådets medlemmer for byrådsperioden 2006-2009

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. september 2005.

  22. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. september 2005. Socialistisk Folkeparti opretholdt forslaget om et mål nr. 7 om "Århus skal styrke og udbygge det rummelige arbejdsmarked". Brian Korsgaard tog forbehold mod initiativet vedrørende Internationalt Gymnasium i Århus og Den fremtidige lufthavnsbetjening af Århusområdet. Enhedslisten De Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen.

  23. Udmøntning af arbejdsmiljøreformen – fremtiden for Århus Kommunes BST

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. september 2005. Det Radikale Venstre tog forbehold mod indstillingen.

  24. Valg til Århus Kommunes Integrationsråd 2006

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. september 2005.

  25. Kunstnerisk udsmykning på Store Torv - Torvenes Brøndsløjfe - bemyndigelse til forhandlinger med kunstneren og Statens Kunstfond

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  26. Støtte til 24 almene familieboliger beliggende Klokkeskovvej i Stavtrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. august 2005.

  27. Istandsættelse af den private fællesvej Bredkær Parkvej

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. august 2005.

  28. Islandsgade 4-8, Århus N - opførelse af tilbygning og påbygning af penthouse med i alt 12 lejligheder

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  29. Salg af 75 villagrunde ved Indelukket i Elsted

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. august 2005.

  30. Salg af 36 villagrunde ved Helenelyst i Brabrand

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. august 2005.

  31. Tillægsbevilling til gårdforbedring i karré 108 - Nord, afgrænset af Jægergårdsgade, Strandvejen, Heksetrappen, Heibergsgade og Marselisborg Allé

  Tiltrådt

  32. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 740, Boligområde ved Ingerslevvej i Tranbjerg og tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2001 samt dispositionsplan for Tranbjerg som retningsgivende for lokalplanlægning i området

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. august 2005.

  33. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 744 - Nyt bassinanlæg ved Trøjborg gamle renseanlæg, Riis Skov

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. august 2005.

  34. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 752 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Christian X´s Vej i Viby samt forslag til tillæg nr. 75 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. august 2005.

  35. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en analyse af muligheden for udvidelse af antallet af gågader i Århus.

  Sagens behandling blev udsat.

  36. Trafikplan for Århus Midtby. Endelig vedtagelse

  Sagens behandling blev udsat.

  37. Trafik- og parkeringsplan for Frederiksbjerg - endelig vedtagelse

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. august 2005.

  38. Beboelse i kælderlokaler

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. august 2005. Indstillingens punkt 2 blev ikke tiltrådt.

  39. Havnegade 4, Århus C - påbygning af penthouse

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. september 2005. Socialistisk Folkeparti, Brian Korsgaard og Enhedslisten De Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen.

  40. Forslag til revision af Århus Kommunes Spildevandsplan

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. august 2005. Socialistisk Folkeparti og Brian Korsgaard tog forbehold.

  41. Udbud af boligadministration og bygningsdrift

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. august 2005.

  42. Godkendelse af nye vedtægter for Fonden Proventura (tidl. Fonden Aarhus Idrætspark)

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. august 2005.

  43. Godkendelse af Århus Miljøcenters årsrapport 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. august 2005.

  44. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 31. august 2005. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne kunne ikke tiltræde punkt 6 og 7 i Udkast til nyt regulativ for husholdningsaffald.

  45. Kollektiv trafik - dieselpriser og takster i budget 2006

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 31. august 2005. Enhedslisten De Rød-Grønne og Socialistisk Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingen.

  46. Anlægsregnskab afsluttet 1. kvartal 2005, Magistratens 1. Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 29. august 2005.

  47. Godkendelse af anlægsregnskab, revideret i 1. kvartal 2005

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. august 2005

  48. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af et forslag til langt mere vidtgående opgavebestemt ressourcetildeling på daginstitutionsområdet og skoleområdet, straks efter at lokalsamfundsprofilerne ligger klar i efteråret.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. september 2005.

  49. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af retningslinier, der skal sikre en forbedring af pensionisternes muligheder for at benytte idrætsfaciliteter, som er placeret i tilknytning til Århus Kommunes skoler. Retningslinierne forelægges byrådet til godkendelse

  Sagens behandling blev udsat.

  50. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedrørende gennemførelse af den tidligere planlagte debat om en børnepolitik i Århus Byråd

  Sagens behandling blev udsat.

  51. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2004 om forskellige forhold

  Taget til efterretning.

  Lukket dagsorden

  52. Kunstnerisk udsmykning på Store Torv - Torvenes Brøndsløjfe

  Taget til efterretning.

  53. Køb af del af matr.nr. 5 b, Lyngby By, Lyngby

  Taget til efterretning.

  54. Salg af ejendommen Mejlgade 5, 8000 Århus C

  Taget til efterretning.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   

  Hør debatten fra 7. september igen

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code