Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 21. september 2005

  Mødereferat

  Fraværende: Peter Thyssen, Uffe Elbæk, Niels Brøchner og Brian Korsgaard.

  Åben dagsorden

  1. Forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli 2005

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. september 2005.

  2. Beretningerne om revisionen af regnskabet for året 2004

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  3. Opfølgning på Service- og Kvalitetsstrategi 2003-2005

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  4. Vurdering af kommunens anvendelse af frit valg

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  5. Status på arbejdet med strukturreformen samt strategi og tidsplan for den videre proces.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. september 2005.

  6. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en analyse af muligheden for udvidelse af antallet af gågader i Århus.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. august 2005. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 7.

  7. Trafikplan for Århus Midtby. Endelig vedtagelse

  Vedtaget med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 18. august 2005. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 6.

  8. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af retningslinier, der skal sikre en forbedring af pensionisternes muligheder for at benytte idrætsfaciliteter, som er placeret i tilknytning til Århus Kommunes skoler. Retningslinierne forelægges byrådet til godkendelse

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 4. Afdeling.

  9. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedrørende gennemførelse af den tidligere planlagte debat om en børnepolitik i Århus Byråd

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling.

  10. Indstilling på baggrund af forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd beslutter at igangsætte en analyse af studiejobmulighederne i Århus med henblik på udarbejdelsen af en handlingsplan, som skal skabe og synliggøre studiejobmulighederne i Århus

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 11.

  11. Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd beslutter at igangsætte en analyse af studiejobmulighederne i Århus med henblik på udarbejdelsen af en handlingsplan, som skal skabe og synliggøre studiejobmulighederne i Århus

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 10.

  12. Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten i konsekvens af Århus Byråds beslutning den 22. juni 2005 vedr. ad hoc-udvalgets betænkning.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. september 2005..

  13. Godkendelse af igangsætning af lokalplan for ny etageboligbebyggelse i 4 etager ved Sønderhøj i Viby. Forelæggelse af resultatet af forudgående offentlig høring om eventuel ændring af Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  14. Igangsætning af udarbejdelse af forslag til lokalplan og ændring af kommuneplanen med henblik på opførelse af et 10 (11) etagers byggeri til boliger/plejeboliger på Ceres Allé ved Århus Å

  Tiltrådt

  15. Udarbejdelse af forslag til lokalplan for etageboligbebyggelse ved Søren Frichs Vej med tilhørende kommuneplantillæg

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  16. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 721. Boligområde øst for Lystrup Busvej i Elsted med tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. september 2005.

  17. Deklaration om forbud mod anvendelse af pesticider

  Tiltrådt

  18. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune  Et enstemmigt udvalg kunne tiltræde Magistratens 2. Afdelings indstilling.

  19. Endelig vedtagelse af Forslag til Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer - Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 20. september 2005.

  20. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 739 - Etageboligbebyggelse ved Kirkegårdsvej, Århus Midtby, samt tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2001


  Niels Brøchner, Gert Bjerregaard, Karen Margrethe Sørensen, Ejgil Rahbek, Bo
  Abrahamsen, Ango Winther, Margrethe Bogner og Carsten Linding Jakobsen kunne
  tiltræde Magistratens 2. Afdelings indstilling.

  Keld Hvalsø Nedergaard tog forbehold.

  21. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 696. Boligområde ved Tandervej i Mårslet og "Dispositionsplan for byvækstområder i Mårslet" som retningsgivende for den fremtidige lokalplanlægning i området


  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde Magistratens 2. Afdelings indstilling.

  22. Nye kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp og madservice samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 5. september 2005.

  23. Byggeri af 48 plejeboliger med serviceareal på Sandkåsvej ved Lokalcenter Toftegården

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 2. september 2005.

  24. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at alle pressemeddelser fra borgmester og rådmænd tilgår byrådsmedlemmerne senest samtidig med, at pressen modtager dem.

  Forslaget vedtaget, således at rådmænds og borgmesters pressemeddelelser, der udsendes i embeds medfør, sendes til byrådets medlemmer senest samtidig med at pressen får dem. Der arbejdes videre med afgrænsningen i forhold til politiske pressemeddelelser og eventuel adgang til disse pressemeddelelser.

  25. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd iværksætter en undersøgelse af den sociale polarisering mellem indbyggerne i Århus og iværksætter initiativer til at modvirke den sociale polarisering

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 1. Afdeling.

  26. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd beslutter, at der i Skoleforvaltningen udarbejdes en ny strategi for registrering og opfølgning i forhold til fraværende elever, således at denne registrering fremstår som sammenhængende og systematisk i forhold til at sikre en understøttelse af politikker, der er besluttet af Århus Byråd og Folketinget

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 4. Afdeling.

  27. Information om meddelte godkendelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven for april kvartal 2005.

  Taget til efterretning.

  Lukket dagsorden

  28. Motorvejen Søften-Løgten, Etape 1 – Erstatning for ekspropriation af Kommunens arealer og Kommunens overtagelse af amtslige arealer ved Lægårdsvej

  Taget til efterretning.

  29. Magelæg i Langdalen i Brabrand

  Taget til efterretning.

  30. Udtrædelse af interessentskabet Miljøcenter Østjylland I/S

  Taget til efterretning.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code