Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 14. december 2005

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Magistratsreformens udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Børn og Unge

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 7. december 2005 .

  2. Magistratsreformens udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse  Nicolai Wammen, Hans Halvorsen samt Ann-Kathrine Karoff kunne tiltræde
  indstillingen.

  Jens Winther, Bünyamin Simsek, Hans Skou og Dorthe Laustsen tog forbehold.

  3. Forventet regnskab for 2005 pr. ultimo september 2005

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 7. december 2005.

  4. De fremtidige organisationsforhold for Mediehuset Århus

  Ingen bemærkninger

  5. Anvendelse af ”Lov om styrket undervisning i dansk som andetsprog, herunder ved udvidet adgang til at henvise tosprogede elever til andre skoler end distriktsskolen” (L 594) samt Heldagsskole på tre magnetskoler  Et flertal i udvalget kunne tiltræde indstillingen.

  Jørgen Skov kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Uffe Elbæk samt Tove Tolstrup var forhindret i at deltage i mødet.

  6. Endelig godkendelse af Århus Kommunes Spildevandsplan 2006 - 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 6. december 2005.
  Socialistisk Folkeparti og Brian Korsgaard kunne ikke tiltræde indstillingen.

  7. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 748, - Plejeboliger ved Gartnerparken/Smedebroen i Trige samt forslag til tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. december 2005.

  8. Tillægsbevilling for 2005

  Tiltrådt i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning

  9. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der udskrives en konkurrence om at komme med forslag til et spændende/nyt navn for den nye bydel, der vil udvikle sig på "De Bynære Havnearealer"

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. december 2005.

  10. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd beslutter, at Magistratens 4. Afdeling, Skoleforvaltningen igangsætter et forsøg med familieklasser til støtte for de svageste elever

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. december 2005 i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning af 1. december 2005.
  Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne henholder sig til udtalelsen fra Magistratens 4. Afdeling.

  11. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedrørende gennemførelse af den tidligere planlagte debat om en børnepolitik i Århus Byråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. november 2005.

  12. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd iværksætter en undersøgelse af den sociale polarisering mellem indbyggerne i Århus og iværksætter initiativer til at modvirke den sociale polarisering

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. november 2005.
  Rådmanden for Magistratens 1. Afdeling udarbejder et notat til byrådet.

  13. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd beslutter, at der i Skoleforvaltningen udarbejdes en ny strategi for registrering og opfølgning i forhold til fraværende elever, således at denne registrering fremstår som sammenhængende og systematisk i forhold til at sikre en understøttelse af politikker, der er besluttet af Århus Byråd og Folketinget

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. december 2005 i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning af 1. december 2005.

  14. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen sker ved naturlig afgang i Børn- og Ungeafdelingen og finansieres ved midler fra personaletilpasningspuljen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. december 2005.

  15. Tillægsbevilling til Borgmesterens Afdelings Budget for 2005

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. november 2005.

  16. Procedure og tidsplan for budgetlægningen for budgetåret 2007 og budgetoverslagsårene 2008-2010 samt forslag til analyser i forbindelse hermed

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  17. Forslag til justering af Landsudstillingsinitiativet 2009

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  18. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 7. december 2005.

  19. Principper for Århus Kommunes nye integrationspolitik  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med
  præciseringerne i notat af 2. december 2005 om principper for ny
  integrationspolitik.

  20. De Bynære Havnearealer - Dækning af konsulentydelser til forberedelse af og opfølgning på udbud af de enkelte etaper – anlægsbevilling på kr. 6 mio. kr.

  Tiltrådt

  21. Ny huslejemodel for administrative bygninger i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  22. Opfølgning på integrationspolitikkens bosætningsindsats

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  23. Driftstilskud til DGI-Huset

  Ingen bemærkninger

  24. Fremtidig struktur og økonomi for Filmby Århus

  Henvist til behandling i Udvalget for Skoler og Kultur.

  25. Forslag til lokaleudbygning på N. J. Fjordsgades Skole

  Borgmesterens Afdeling foreslår efter aftale med Magistratens 4. Afdeling, at Magistratens 4. Afdeling i den senere indstilling om anlægsbevilling finansierer de forventede merudgifter til lokaleudbygningen på N. J. Fjordsgades Skole (5 mio. kr.) via en årlig reduktion af sektor 5.53s ramme (K.B.bevillinger) på 289.000 kr. i 30 år.

  26. Helhedsplan for udearealer på Elsted Skole

  Tiltrådt

  27. Tillægsbevilling til Magistratens 4. Afdelings budget i årene 2005-2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. december 2005.
  Brian Korsgaard kunne ikke tiltræde indstillingens punkt 20 om Aros´ ret til forudbetaling øges.

  28. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Nordgårdskolens skoledistrikt udvides sådan, at det bliver muligt for eleverne i skoledistriktet at vælge mellem flere folkeskoler

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 9. december 2005.

  29. Kollektiv trafik – stærkt stigende dieselpriser

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. december 2005.

  30. Diverse udgifts- og indtægtsafvigelser på Skatteforvaltningens kontoafsnit

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. december 2005.

  31. Bevillingsændringer til drift og anlæg som følge af forventet regnskab 2005 samt overførsel af et rådighedsbeløb vedrørende anlægsopgaven ”Nedlæggelse af gamle varmecentraler”

  Ingen bemærkninger

  32. Tillægsaftale til aftale om fjernvarmeleverance fra Studstrupværket for viderelevering til Varmeplan Århus

  Tiltrådt

  33. Tillægsbevilling til merindtægter og merudgifter i 2006 som følge af stigning i grundvandsbeskyttelsesgebyr til Århus Amt

  Ingen bemærkninger

  34. Anlægsbevilling til genbrugsstation på Sintrupvej

  Tiltrådt

  35. Magistratens 1. Afdelings tillægsbevilling til driftsområdet for 2005

  Tiltrådt i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning

  36. Tilskud til Fribørsen i forbindelse med projekt ”Århus Rundt”

  Ingen bemærkninger

  37. Anlægsbevilling på 9,215 mio. kr. til opførelse af ny daginstitution på Skæring Parkvej i Egå

  Henvist til behandling i Udvalget for Sociale og Beskæftigelsesmæssige Anliggender samt Børn og Unge.

  38. Midtvejsstatus 2005 - opfølgning på politikken om en styrkelse af indsatsen overfor udsatte børn og unge

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. december 2005.

  39. Omlægning af Hasle Torv

  Tiltrådt

  40. Godkendelse af servicemål - herunder nedsættelse af antallet af tilladelser med 20, svarende til at der godkendes 1 tilladelse pr. 1.070 indbyggere

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  41. Tillægsbevilling til budget 2005 (drift)

  Indstillingen indebærer nettomerudgifter på de ikke-styrbare områder på 7,218 mio. kr. i 2005. Borgmesterens Afdeling foreslår, at merudgifterne indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af budgetafvigelser på de ikke-styrbare områder.

  42. Forslag til “Cykelhandlingsplan - en plan for fremtidens cyklistforhold i Århus Kommune”, til offentlig fremlæggelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. november 2005.

  43. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 742. - Boligområde mellem Beder Landevej og Agernvej i Beder og tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. december 2005.

  44. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 743, - Plejeboliger ved lokalcenter Rosenvang i Viby samt forslag til tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. december 2005.

  45. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 747, - Plejeboliger ved Thorsvej, Åbyhøj samt forslag til tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2001

  Tiltrådt

  46. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 756. Område til offentlige formål ved Kløvervangen i Skødstrup. Tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2001 for samme område

  Tiltrådt

  47. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 758. Blandet bolig- og erhvervsområde syd for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj. Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2001

  Tiltrådt

  48. Grøn Prioriteringsplan 2005

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 2. december 2005.

  49. Forslag til ændret budgetteringspraksis på vejdriftsområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 2. december 2005.

  50. Forslag til Parkeringspolitik 2005, herunder nye "Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer, 2005"

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 2. december 2005.
  Venstre kunne ikke tiltræde punkt 3 i indstillingen fra Magistratens 2. Afdeling af 24. november 2005. Brian Korsgaard kunne ikke tiltræde en nedlæggelse af parkeringsfonden.

  51. Ændret lokalcenterinddeling i midtbyen

  Henvist til behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

  52. Forslag fra Socialdemokratiets og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune tager initiativ til en kampagne vendt mod højreekstremistisk vold

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  Lukket dagsorden

  53. Etablering af engsø i Egådalen ved Lystrup – godkendelse af køb/salg af jord ifm. Århus Kommunes erhvervelse af projektområdet

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code