Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 31. maj 2006

  Mødereferat

  Fraværende: Steen B. Andersen.Dagsordenen er gældende for Århus Byråds møder den 31. maj og 1. juni 2006.

  Åben dagsorden

  1. Århus Kommunes regnskab for 2005

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  2. Forøget anskaffelsessum – om- og tilbygning af den selvejende institution plejehjemmet Sct. Olaf til 50 moderne plejeboliger m.m.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. maj 2006.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat til byrådet.

  3. Anlægsbevilling på 125,1 mio. kr. til opførelse af ny skole i Lisbjerg, 1. etape, m.v. og anlægsbevilling på 19,4 mio. kr. til nødvendig byggemodning m.v.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. maj 2006.

  4. Djurslandmotorvejen Søften - Skejby

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  5. Ombygning af krydset Grenåbanen og Grenåvej. Udtalelse til Amtets forslag til regionplantillæg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. maj 2006 med stemmerne 15 for (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) og 14 imod.

  6. Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om igangsætning af et analysearbejde om kommunale ejendomme med henblik på at vurdere om kommunale ejendomme med fordel kunne sælges til andre formål

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. maj 2006.

  7. Grønt Regnskab 2005

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  8. Personaleredegørelse 2005

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  9. Bemyndigelse til indgåelse af aftale med Samsø Kommune om eventuel overtagelse af medarbejdere

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. maj 2006.

  10. Kommunal overtagelse af Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen

  Henvist til fornyet behandling i Økonomiudvalget.

  11. Indførelse af plejeboliggaranti – udmøntning af tilskudsmidler samt udmøntning af rådighedsbeløb til 125 attraktivt beliggende plejeboliger til ældre

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  12. Anlægsbevilling til 48 plejeboliger samt til basisprojekt for udbud af byggeret i resterende etager – Ceres Allé, Århus C

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  13. Anlægsbevilling til indretning af tagetage ved Lokalcenter Møllestien

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. maj 2006.

  14. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger – anlægsbevilling til projektering

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. maj 2006.

  15. Om- og udbygning af det rytmiske spillested VoxHall

  Henvist til behandling i Kulturudvalget.

  16. Udvidelse af øvelokaler for rytmisk musik - Tomsagervej

  Henvist til behandling i Kulturudvalget.

  17. Økonomiske omlægninger som følge af strukturen i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. maj 2006.

  18. Yderligere satsning på fritids- og idrætsaktiviteter for at styrke integrationen – med udgangspunkt i Globus1

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 24. maj 2006.
  Cemal Metin erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  19. Anlægsbevilling på 40,2 mio. kr. til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskoler

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. maj 2006.

  20. Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  21. Vejplan 2006, anlægsprogram 2006 – 2009 samt Udtalelse til forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om gennemførelse af en trafikplan for skoleveje

  Tiltrådt idet Magistraten anmoder om, at man i det videre arbejde er opmærksom på at sikre en langsigtet prioritering af trafiksikkerhed for skolebørn.

  Rådmand Dorthe Laustsen tog forbehold.

  22. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om gennemførelse af en trafikplan for skoleveje, der skal sikre, at alle børn ved egen hjælp kan transporteres sikkert til skole

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg. Behandlet sammen med sag 21.

  23. Værkmestergades forlængelse fra Frederiks Bro til Ringgadebroen. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af detailprojekt for vejanlægget, samt støjprojekt for naboejendommene

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  24. Grundsalget i 2005 og fastsættelse af salgspriser for kommunens grunde 2006

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  25. Sanering af kloakanlæg. Årsrapport 2005/2006

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  26. Forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme i det åbne land. Tillæg til Spildevandsplan 2006-2009 for kloakering af ejendomme på Thomasminde Mark (ved Hæstvej), Edslev samt enkeltejendomme i det åbne land

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  27. Marselisborg Renseanlæg, fosforreduktion og kapacitetsudvidelse

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  28. Støtte til modernisering af Rundhøj Kollegiet

  Henvist til Teknisk Udvalg for så vidt angår indstillingens punkt 2. Den øvrige del af indstillingen blev vedtaget.

  29. Støtte til modernisering af Søndervang Kollegiet

  Henvist til Teknisk Udvalg for så vidt angår indstillingens punkt 2. Den øvrige del af indstillingen blev vedtaget.

  30. Tillægsbevilling til gårdforbedring i karré 348, afgrænset af Ivar Huitfeldts Gade, Otte Ruds Gade, Willemoesgade og Nordre Ringgade

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  31. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 711, - Boligområde øst for Bredgade i Malling samt tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. maj 2006.

  32. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 738 - Boligområde vest for Virupvej i Hjortshøj. Indeholder Tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. maj 2006.

  33. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 752, Blandet bolig- og erhvervsområde ved Chr. X's Vej i Viby, samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  34. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 773, Højt hus til boliger ved Ceres Allé og Århus Å, samt tillæg nr. 90 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. maj 2006.
  Keld Hvalsø Nedergaard kunne ikke tiltræde indstillingen.

  35. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 778. Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup. Tillæg nr. 93 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. maj 2006.

  36. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 779. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. Tillæg nr. 94 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. maj 2006.

  37. Botanisk Haves fremtidige anvendelse og indhold

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 24. maj 2006.
  Det Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper fastholdt indstillingen af 28. oktober 2005 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med forslag om at tage initiativ til at rejse en fredningssag for Botanisk Have.
  Dansk Folkeparti tog forbehold vedrørende parkeringsproblematikken. .

  38. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 756. Område til offentlige formål. Plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup. Tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2001 for samme område

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. maj 2006.

  39. Bevillingsmæssige konsekvenser ved oprettelse af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. maj 2006.

  40. Cort Adelers Gade 17, Århus N – opførelse af boligbyggeri i 4 etager med 4 boliger

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 24. maj 2006.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  41. Nedlæggelse af Sabro Rodzoneanlæg og tilslutning af spildevand fra Hammel Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. maj 2006.

  42. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om iværksættelse af kampagne mod prostitution

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

  43. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en bedre konsekvensbeskrivelse af forslagene i prioriteringskataloget.

  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget med stemmerne 1 for og 26 imod og 2 undlod at stemme.

  44. Modernisering/ombygning af Den selvejende institution Fortegården til 50 plejeboliger og ”Center uden grænser”

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  45. Beskæftigelsesforvaltningens organisation pr. 1. januar 2007

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  46. Århus Kommunes bemærkninger til Århus Amts debatoplæg vedr. etablering af bioethanolanlæg ved Studstrupværket

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  Lukket dagsorden

  47. Køb af Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen af Århus Havn samt fremrykning af overtagelse af resterende del af Pier 4 m.v.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  48. Salg af Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen til Århus Kommune

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  49. Opførelse af 76 plejeboliger i Tranbjerg - tillægsbevilling

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  50. Status i sagen vedr. modernisering af Stadion og opførelse af en ny hal ved Atletion

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  51. Salg af mindre areal i Højbjerg

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

   
   

  Opdateret: 23.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code