Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 27. juni 2007

  Mødereferat

  Fraværende: Ibrahim Gøkhan

  Åben dagsorden

  1. Fritids- og ungdomsskoleplan for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21.juni 2007.
  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kan ikke tiltræde indstillingen.

  2. Anlægsbevilling. De Bynære Havnearealer. Etablering af Kystsikring samt 1. etape af byggemodning af Pier 4

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. juni 2007
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold for den forudsatte overbebyggelse i forhold til Dispositionsplanen. .

  3. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at udbud, som er resultatet af budgetforliget for 2007 imellem Socialdemokratiet, Venstres, Det Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, skal vedtages i enighed af magistraten. I tilfælde af uenighed forelægges sagerne for Byrådet.

  Forslaget vedtaget

  4. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at der tilføjes punkter til retningslinier for udbud og udlicitering af opgaver i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  5. Udbud af opgaver i Århus Kommune 2008-2011

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  6. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  7. Udvidelse af samarbejdet med Samsø Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. juni 2007
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  8. Århus Kommunes IT-strategi.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  9. Århus Kommunes regnskab for 2006

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. maj 2007

  10. Planstrategi 2008 samt lokal Agenda 21-redegørelse - Godkendelse til offentlig fremlæggelse

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  11. Nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler

  Ændringsforslag fra Socialdemokraterne blev vedtaget.
  Ændringsforslaget går ud på, at indstillingens punkter, som omhandler medarbejdernes repræsentation i forældrerådene i daginstitutionerne, SFO'erne samt fritids- og klubtilbud, ændres således, at medarbejderne på den enkelte institution er repræsenteret i rådene, medmindre de ikke ønsker det, samt at SFO-lederne ligesom skolelederne bliver tilforordnede til skolebestyrelsesmøderne, medmindre de ikke ønsker det.
  Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke gå ind for ændringsforslaget.
  Indstillingen med Socialdemokraternes ændringsforslag blev vedtaget.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde denne beslutning.

  12. Fælles ledelse for Elev og Hårup Skoler

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. juni 2007
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  13. Århus Kommunes politik vedrørende unge og rusmidler

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget.
  Behandlet sammen med sag 14.

  14. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af en overordnet strategi til bekæmpelse af narkotikamisbruget i byen.

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget.
  Behandlet sammen med sag 13.

  15. Fremtidig organisatorisk og driftsmæssig forankring af klubben Fristedet som kommunalt tilbud i samdrift med Aktivitetscentret Katrinebjerg i Århus Kommune

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. juni 2007 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Socialudvalget af 21. juni 2007.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen, men henholdt sig til ændringsforslaget fremsat af Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe, der har følgende ordlyd:
  Under henvisning til tidligere vedtagelse om at Fristedet skal bevares, tilbagesender byrådet sagen til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse , idet rådmanden anmodes om at udarbejde et forslag, der sikrer, at Fristedet bevares som selvstændig institution med egen ledelse og fuld råderet over egne lokaler. Det skal så vidt muligt også sikres, at Fristedet opretholdes som selvejende institution med egen bestyrelse og driftsoverenskomst med byrådet. Rådmanden anmodes i den forbindelse om at rette henvendelse til relevante brugerorganisationer på psykiatriområdet og opfordre dem til at indgå i en fremtidig bestyrelse for Fristedet. Indtil en permanent løsning efter disse retningslinier er realiseret, videreføres Fristedet midlertidigt på de nuværende vilkår og med den nuværende bestyrelse.

  16. Forslag til byrådsbeslutning fra Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper om at Århus Kommune giver alle kontanthjælpsmodtagere, som støder imod 300 timers reglen den 1. april 2007, et kompetencegivende kursus/målrettet uddannelsesforløb med henblik på at få ordinært job

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. juni 2007.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper henholdt sig til deres eget beslutningsforslag.

  17. Initiativer på sygedagpengeområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. juni 2007.

  18. Begrønning af Århus Midtby, 2. etape - anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til træplantning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg, idet det dog blev vedtaget, at popler langs åen kan fældes i overensstemmelse med brev af 27. juni 2007 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  19. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 791. Boligområde ved Asylvej med forslag til tillæg nr. 103 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. juni 2007

  20. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv ved Værkmestergade i Århus samt tillæg nr. 110 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. juni 2007

  21. Vejnedlæggelser og nedklassificeringer i henhold til lokalplaner: - del af privat fællesvej Kringelled, del af kommunevej Ingerslevvej, del af kommunevej Nordlandsvej, privat fællessti (tidligere Artillerivej), samt offentlig vejareal ved Silkeborgvej 260

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Det 1. at i indstillingen blev vedtaget.

  22. Dispensation til opførelse af 24 plejeboliger på Jasminvej 27, Risskov

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. juni 2007.
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold.

  23. Ommærkning af små almene familieboliger til almene ungdomsboliger i Boligforeningen Statsbo, afdeling 1

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. juni 2007.

  24. De Bynære Havnearealer – Bebyggelse af Pier 1

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 26. juni 2007.

  25. Gårdforbedring i karré 235, afgrænset af Vesterbro Torv, Teglværksgade, Grønningen, Grønnegade og Nørre Allé

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. maj 2007.
  Marc Perera Christensen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  26. Mårslet, lokalplan 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. juni 2007 .

  27. Trige, lokalplan nr. 768, byggemodning og salg af lokalplanområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 25. juni 2007.
  Behandlet sammen med sag 28.

  28. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 768 - Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 26. juni 2007.
  Behandlet sammen med sag 27.

  29. Sjællandsgade 1, Århus C – ombygning af etagebyggeri – påbygning af ny 3. sal

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 26. juni 2007 med den ændring, der fremgår af forslag 02 af 26. juni 2007 fra Inzitu Arkitekter.
  Det Radikale Venstres byrådsgruppe fastholdt det oprindelige forslag. .

  30. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og sælger ejendommen Kridthøjvej 20, 8270 Højbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. juni 2007

  31. Oplysnings- og holdningskampagne mod prostitution

  Sagens behandling blev udsat.

  32. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om iværksættelse af kampagne mod prostitution

  Sagens behandling blev udsat.

  33. Ophør af lejeaftale for ejendommen Valdemarsgade 20

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. juni 2007 med den tilføjelse, at merudgifterne afholdes inden for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs ramme. .

  34. Tillægsaftale for perioden 1. januar – 31. december 2007 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  35. Strategi 2007-2009 for Borgerservice samt udmøntning af reserver til videreudvikling af Borgerservice

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. juni 2007.

  36. Bevilling til indkøb af inventar til Øst for Paradis

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. juni 2007.

  37. Ny driftsherre på dansescenen på Brobjergskolen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. juni 2007.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kan ikke tiltræde indstillingen.

  38. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at pendlere, studerende og fuldtidsarbejdende kommer foran i boligkøen.

  Sagens behandling blev udsat.

  39. Bevilling til ekstra jobkonsulentressourcer samt opfølgning ”En ny Chance” 2. kvartal 2007

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. juni 2007.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat til Beskæftigelsesudvalget.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.

  40. Langelandsgade 7, Århus C – opførelse af etageboligbebyggelse

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 26. juni 2007.

  Lukket dagsorden

  41. Salg af 13 ha landbrugsareal til skovrejsning ved Solbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 26. juni 2007.

  42. Salg af ejendommene Bispevej 35 og Brendstrupvej 113

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 26. juni 2007.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code