Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 5. december 2007

  Mødereferat

  Fraværende: Margrethe Bogner, Ejgil Rahbek.

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om gennemførelse af en ekstern analyse af sagsbehandlingen i forbindelse med byggesager i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. november 2007.

  2. Godkendelse af takster for taxikørsel (nyt takstsystem) samt godkendelse af råderum for antal taxitilladelser

  Henvist til fornyet behandling i Teknisk Udvalg

  3. Godkendelse af vedtægter for Fonden Koreografisk Center Archauz

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 26. november 2007.

  4. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning, at der oprettes et legestuetilbud til fædre på orlov.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. november 2007.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat til byrådet.
  Sagen behandlet sammen med sag 5.

  5. Oprettelse af fædrelegestue

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. november 2007.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat til byrådet.
  Sagen behandlet sammen med sag 4.

  6. Forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning, at Borgmesterens Afdeling iværksætter en ekstern konsulentundersøgelse af, hvad kravet om uændrede løn- og ansættelsesvilkår kan betyde økonomisk for det kommende udbud af busdriften i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  7. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning at kommunalbestyrelsen opfordrer Kommunernes Landsforening til at rejse krav over for regeringen om puljer til markante lønforbedringer til de dårligst lønnede offentligt ansatte.

  Der var enighed i Byrådet om, at forslaget trækkes fra dagsordenen.

  8. Vederlagsordning til medlemmer af faste udvalg og Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger m.v.)

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. november 2007.

  9. Aftale om varetagelse af lokal basal erhvervsservice i 2008

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. november 2007.

  10. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udformning af en fælles overordnet frivilligpolitik i Århus Kommune.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. november 2007 med følgende ændringsforslag fra Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper:
  Det foreslås:
  At der etableres en frivillighedsportal under Borgerservice, som foreslået af Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  At en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra hver magistratsafdeling (med forankring i Sundhed og Omsorg) beskriver et forslag til en fælles overordnet værdimæssig ramme for, hvordan Århus Kommune vil samarbejde med frivillige og understøtte den frivillige indsats. Der kan tages udgangspunkt i Århus Kommunes værdier. Forslaget skal indeholde beskrivelse af, hvordan den frivillige indsats og samspillet med de frivillige kan styrkes, herunder hvordan der bedre kan tænkes på tværs af magistratsafdelingerne. Frivillighedsrådet, Ældrerådet og andre kan inddrages. Forslaget skal endvidere indeholde en plan for såvel elektronisk som papirmæssig udbredelse af kendskabet til den overordnede ramme. Forslaget vedtages endeligt i Magistraten.
  Et yderligere ændringsforslag stillet af Venstres byrådsgruppe om at Fribørsen kan inddrages på linje med Ældrerådet og Frivillighedsrådet blev vedtaget.

  11. Fortsættelse af årligt Erhvervspuljetilskud på 1 mio. kroner til sTUDENTERHUS åRHUS i 2008 og 2009.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. november 2007.
  Det Konservative Folkeparti tog forbehold..

  12. Serviceeftersyn af Ungdommens Uddannelsesvejledning

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  13. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune skal udbyde særlige kursusforløb målrettet børn med søskende med handicap.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. november 2007.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat til byrådet.
  Behandlet sammen med sag 14.

  14. Forsøg med særlige kursusforløb målrettet børn med søskende med handicap.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. november 2007.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat til byrådet.
  Behandlet sammen med sag 13.

  15. Evaluering af politikken vedrørende udsatte børn og unge og forslag til den fremtidige indsats.

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget.

  16. Anlægsbevilling - Affaldscenter Århus - Overtagelse af turbine 1 fra DONG Energy

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  17. Ændringsforslag til "Plan for forbedring af de offentlige legepladser"

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  18. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 806 - Område til City-formål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Århus Midtby, samt tillæg nr. 106 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 28. november 2007.

  19. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv ved Værkmestergade i Århus samt tillæg nr. 110 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 28. november 2007.

  20. Tættere opfølgning på hjælpen på frit valgsområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 28. november 2007.

  21. Kulturpolitik 2008-2011.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  22. Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset Aarhus.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  23. Udvidelse af tilskudsordningen til nedsættelse af deltagerbetalingen på et aftenskolehold

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  24. Evaluering af Børne- og Ungerådet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. november 2007.

  25. Genopretning af skolernes svømmehaller i perioden 2008-09 – ansøgning om anlægsbevilling.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. november 2007.

  26. Forslag fra Venstres, Det Radikale Venstres, Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper og Niels Brammer til byrådsbeslutning om at børneteater-området styrkes økonomisk og kvalitativt i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.

  Lukket dagsorden

  27. Køb af areal i Langdalen og anlægsbevilling til etablering af sti.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.

  28. Skejby Sygehus

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.

  29. Udpegning af fire nye medlemmer til Børne- og Ungerådet

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code