Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 11. juni 2008

  Mødereferat

  Fraværende den 11. juni 2008: Reza Taremian Fraværende den 12. juni 2008: Nicolai Wammen, Louise Gade.

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune forpligter sig til, at dækningsafgiften for den enkelte virksomhed maksimalt kan stige med en vis procentsats pr. år.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  2. Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. maj 2008

  3. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2007

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde det sidste "at" om anlægsbudgetternes justering.

  4. De Bynære Havnearealer. Salg - 3. udbudsrunde (Ø2) Pier 4 - Matrikel 5

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  5. De Bynære Havnearealer. Salg - 4. udbudsrunde -Vestgrunden

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  6. Sportscampus Aarhus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. maj 2008

  7. Rammerne for Kulturproduktionscentret for scene-, billedkunst og litteratur på Godsbanegården

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  8. Udbud og udfordringsret på visse dele af teaterområdet

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  9. Etablering af Borgerservice på Viby Bibliotek

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008

  10. Projekterings- og anlægsbevilling til etablering af kombi-bibliotek og sammenhængende SFO- og klubstruktur på Næshøjskolen i Harlev samt etablering af kombi-bibliotek på Skødstrup Skole på i alt 11,864 mio. kr.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. maj 2008

  11. Skolernes ferieplan – skolefridag eller skoledag den 1. maj

  Vedtaget følgende:
  Med 16 stemmer for (Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper) og 13 imod (Venstres, Det Radikale Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper) blev det vedtaget, at 1. maj er en fridag for skoleelever.
  I en forudgående afstemning blev følgende ikke vedtaget: Med 13 stemmer for (Venstres, Det Radikale Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper) og 16 imod (Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper) blev det ikke vedtaget, at 1. maj er en skoledag, men således at det uddelegeres til den enkelte skole at fastlægge, hvorvidt man ønsker 1. maj som en fridag eller ej.
  Behandlet sammen med sag 12.

  12. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at ferieplanen for folkeskolen ændres fra skoleåret 2007/2008 eller snarest muligt derefter, således at der er almindelig skolegang den 1. maj. I stedet gøres H.M. Dronningens fødselsdag den 16. april til en fridag.

  Vedtaget følgende:
  Med 16 stemmer for (Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper) og 13 imod (Venstres, Det Radikale Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper) blev det vedtaget, at 1. maj er en fridag for skoleelever.
  I en forudgående afstemning blev følgende ikke vedtaget: Med 13 stemmer for (Venstres, Det Radikale Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper) og 16 imod (Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper) blev det ikke vedtaget, at 1. maj er en skoledag, men således at det uddelegeres til den enkelte skole at fastlægge, hvorvidt man ønsker 1. maj som en fridag eller ej.
  Behandlet sammen med sag 11.

  13. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. maj 2008

  14. Meddelelse af anlægsbevilling til modernisering på Hasle Skole til 12,2 mio. kr.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. maj 2008.

  15. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. maj 2008.

  16. Forbedring af pasningsgarantien ved oprettelse af fleksibel dagtilbudskapacitet

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget idet Magistratsafdelingen for Børn og Unge dog kan fortsætte planlægningsarbejdet med pavilloner.

  17. Ændret organisering af Århus Kommunes 10. klasse tilbud

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008, idet dog det 3. "at" i indstillingen ikke blev vedtaget.

  18. Madordning på dagtilbudsområdet som følge af aftalen om finansloven for 2008

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  19. Godkendelse af anlægsregnskab for opførelse af almene boliger, servicearealer og boformspladser i tilknytning til Forsorgshjemmet Østervang, Tranbjerg.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. maj 2008.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe bemærkede dog, at i det omfang, sagen medfører ekstra opgaver for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, vil det være nødvendigt, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg kompenseres herfor.

  20. Anlægsbevilling til etablering af 8 boformspladser og servicearealer for voksne udviklingshæmmede ved Snåstrup Vestergård, Silkeborgvej 939, Harlev.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe bemærkede dog, at i det omfang, sagen medfører ekstra opgaver for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, vil det være nødvendigt, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg kompenseres herfor.

  21. Revideret anlægsbevilling til ombygning af Søndervangen 90, Viby J. til et bofællesskab for sindslidende med 21 almene boliger og serviceareal.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe bemærkede dog, at i det omfang, sagen medfører ekstra opgaver for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, vil det være nødvendigt, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg kompenseres herfor.

  22. Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse om kommunernes tilkendelse af en højere førtidspension.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. maj 2008

  23. Ankestyrelsens praksisundersøgelse 2007 om anbringelse af børn og unge.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008

  24. Resultatrevision 2007 for Jobcenter Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. maj 2008

  25. Forsøg med udlægning af erhvervsgrunduddannelsesforløb (EGU) til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og produktionsskoler.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets omdelte erklæring af 28. maj 2008.

  26. Forbedring af pendlere, studerende og fuldtidsansattes boligmuligheder i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 27.

  27. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at pendlere, studerende og fuldtidsarbejdende kommer foran i boligkøen.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 26.

  28. Opfølgning på den offentlige debat i 2002 om Godsbanearealernes fremtidige anvendelse og den videre proces

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008

  29. Ombygningsprojekt Bautavej 1 – Byggeri 2007. Tillægsbevilling til energioptimering af byggeprojektet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008.
  Teknisk Udvalg drøfter sagens pricipielle punkter.

  30. Retningslinier for administrationspraksis i henhold til bekendtgørelsen om bade- og bådebroer

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  31. Plan for sejlads og fiskeri

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  32. Evaluering af Udviklings- og forbedringspuljen på affaldsområdet samt forslag til ny rammeplan for 2008 - 2010

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  33. Forlægning af Herredsvej. Planlægningsmæssige forudsætninger samt grundlag for projekt. Udretning af Paludan-Müllers Vej

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  34. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 803. Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup med forslag til tillæg nr. 143 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Behandlet sammen med sag 42.

  35. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 808 - Boligområde ved Råhøjvej i Stavtrup.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. maj 2008.

  36. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 813 - Boligområde ved Onsholtgårdsvej samt tillæg nr. 121 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008.

  37. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 819 – Blandet bolig- og erhvervsområde ved Stillingvej og Viborgvej, Sabro.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. maj 2008

  38. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 822 – Nyt Moesgård Museum, tillæg nr. 119 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 822

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008

  39. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 831. Boligområde nord for Kolt Østervej, Hasselager-Kolt. Indeholder tillæg nr. 132 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008.

  40. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 834 – Tivoli Friheden samt tillæg nr. 136 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008.
  Rådmand Louise Gade erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  41. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 841. Boligområde ved Tronkærgårdsvej i Skødstrup. Tillæg nr. 139 til Kommuneplan 2001 for samme område.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. maj 2008

  42. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 845. Nyt boligområde syd for Ormslevvej ved Stavtrup med forslag til tillæg nr. 133 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Behandlet sammen med sag 34.

  43. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 850 – Forlægning af Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008.

  44. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2008 og Agenda 21-redegørelse, herunder opsamling på debatfasen

  Sagens behandling blev udsat.

  45. Miljøzoneordning i Århus - offentlig høring

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af af 26. maj 2008, idet også mindretalsforslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe også udsendes i høring: Det foreslås at lade høringen omfatte et alternativ og om udvidelse af miljøzonen til et større område omgrænset af Ringvejen.

  46. Retningslinier for frikøb af tilbagekøbsklausuler

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 26. maj 2008.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe opretholder deres forbehold.

  47. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2008 (overslagsårene 2009-2011) samt orientering om ommærkninger i 2007

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. marts 2008.

  48. Gårdforbedring i karré 331, afgrænset af Tordenskjoldsgade, Trøjborgvej, Ivar Huitfeldts Gade og Niels Juels Gade

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. april 2008.

  49. Orientering om Statsforvaltningens praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af Boligstøttelovens § 11, stk. 1 (nedsættelse af huslejen ved beregning af boligstøtte).

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  50. Sundhedspolitik i Århus 2008 – 2009. Vi vil gi’ Århus et KRAM

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  51. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en "Godstogsplan" og om at forbyde gigantlastbiler i Århus

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  52. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om etablering af opholdssteder for utilpassede unge.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  53. Forespørgsel fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til rådmanden for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse om situationen i socialforvaltningens forskellige grene med særligt henblik på arbejds-overbelastning af sagsbehandlerne.

  Rådmanden besvarede forespørgslen.

  54. Styrket indsats i forhold til særligt voldsomt udadreagerende unge

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  55. Risikobaseret dimensionering – Plan for Redningsberedskabet i Århus Kommune 2005-2009

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  56. Sundhed og Omsorgs moderniseringsplan – udmøntning af rådighedsbeløb til videreførelse af Fase III, etape 1.

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  57. Meddelelse af anlægsbevilling til etablering af Etape 1 af børne- og ungeaktivitetscenter i Gellerup/Toveshøj på 10,1 mio. kr.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. juni 2008.

  58. Opfølgning Ny Chance kontanthjælpskampagne 2. kvartal 2008

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. juni 2008

  59. Valg af afviklingsmetode for overdækningen i Varmeforsyningen

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg
  Behandlet sammen med sag 60.

  60. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at det for meget indbetalte fjernvarmebeløb på 575 mio kroner plus renter 24 mio kroner tilbagebetales som et engangsbeløb pr. check.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 59.

  61. Investeringsplan 2009-2018 for varmeområdet i AffaldVarme Århus

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  Lukket dagsorden

  62. De Bynære Havnearealer. Salg – 3. udbudsrunde (Ø2) Pier 4 - felt 5

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  63. De Bynære Havnearealer. Salg – 4. udbudsrunde – Vestgrunden

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  64. Salg af areal til opførelse af et nyt vandværk

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  65. Udbud af kantinedriften på Jægergården

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  66. Udpegning af medlemmer til Århus Kommunes Kunstråd 2008-2012

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  67. Lokalplan 799. Salg af erhvervsareal i Skejby

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  68. Seniorordning for stadsdirektør Niels Vad Sørensen

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

   

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code