Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 25. juni 2008

  Mødereferat

  Fraværende: Nicolai Wammen, Hans Halvorsen, Kate Runge.

  Åben dagsorden

  1. Tillægsbevilling til byggemodning af Erhvervsområde ved Årslev, etape 2.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. juni 2008.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for det 5. at i indstillingen.

  2. Lokalplan 813, Viby. Byggemodning og salg af område til boliger

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. juni 2008.

  3. Lokalplan 835 Tilst. Byggemodning og salg af område til boliger.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. juni 2008.

  4. Sundhed og Omsorgs moderniseringsplan – udmøntning af rådighedsbeløb til videreførelse af Fase III, etape 1.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. juni 2008

  5. Styrket indsats i forhold til særligt voldsomt udadreagerende unge

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. juni 2008.
  Det Radikale Venstres byrådsgruppe tog forbehold for forældrepålæg.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde den del af indstillingen, der vedrører forældrepålæg.

  6. Risikobaseret dimensionering – Plan for Redningsberedskabet i Århus Kommune 2005-2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. juni 2008.

  7. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2008 og Agenda 21-redegørelse, herunder opsamling på debatfasen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. februar 2008 med ændringer i henhold til afstemningsliste.
  Afstemningslisten ligger som pdf-fil på byrådssagen.

  8. Indstilling vedr. Magistratens mødeform m.v.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. juni 2008.
  Behandlet sammen med sag 9.

  9. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om demokratiforbedringer i Århus Byråd.

  Der henvises til beslutning i sag 8, Indstilling vedr. Magistratens mødeform m.v.
  Behandlet sammen med sag 8.

  10. Revision af Handicappolitikken.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. maj 2008.
  Et ændringsforslag fra Venstres byrådsgruppe om, at en tilgængelighedskonsulent ansættes i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, blev ikke vedtaget.(Venstres byrådsgruppe (5 stemmer) for. Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper (12 stemmer) kunne ikke tiltræde.

  11. De Bynære Havnearealer. Salg - 4. udbudsrunde -Vestgrunden

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. juni 2008.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold.

  12. Organisering og placering af IT-driftsopgaver.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  13. Nedsættelse af husleje for beboere i plejehjem og beskyttede boliger.

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  14. Analyse af fritvalgsområdets økonomi

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  15. Orientering om Statsforvaltningens praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af Boligstøttelovens § 11, stk. 1 (nedsættelse af huslejen ved beregning af boligstøtte).

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. juni 2008.

  16. Rammerne for Kulturproduktionscentret for scene-, billedkunst og litteratur på Godsbanegården

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. juni 2008..

  17. Evaluering af rammer for etablering af privatinstitutioner for 0-6-årige og rammer for etablering af privat dagpleje, private fritidshjem og private klubtilbud

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  18. Forbedring af pasningsgarantien ved oprettelse af fleksibel dagtilbudskapacitet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 23. juni 2008.

  19. Madordning på dagtilbudsområdet som følge af aftalen om finansloven for 2008  Jacob Bundsgaard Johansen, Steen B. Andersen og Laura Hay kunne tiltræde
  Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling i overensstemmelse med
  Borgmesterens Afdelings erklæring og følgende bemærkninger:

  Mens byrådsindstillingen har været behandlet i udvalget, har
  Velfærdsministeriet fremsendt forslag til Lov om ændring af lov om dag-,
  fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Obligatorisk frokostmåltid i
  daginstitutioner og tidspunktet for fastsættelse af kommunens tilskud og
  forældrenes egenbetaling) i høring. I lovforslaget er de økonomiske betingelser
  for madordningen ændret i forhold til aftalen om finansloven for 2008.

  I forhold til byrådsindstillingen kan flertallet tilslutte sig, at det
  obligatoriske måltid mad midt på dagen indføres, så snart det er praktisk
  muligt i 2009. Flertallet tilslutter sig endvidere, at dagtilbudene får
  ansvaret for at organisere, at børnene får et frokostmåltid hver dag, og at det
  dermed vil være op til de enkelte dagtilbud at beslutte, om de for eksempel
  ønsker at tilberede maden i dagtilbudet, eller om de - under hensyntagen til de
  eksisterende regler herfor - ønsker at få leveret maden udefra.

  Flertallet foreslår, at dagtilbudenes budget til mad samt forældrebetalingen
  fastsættes efter de principper, der er anført i "Scenarie 3" i notat til
  udvalget af 14. august 2008, "Indførelse af obligatorisk frokostmåltid i
  dagtilbud". Niveauet for budgettildeling pr. barn samt forældrebetalingens
  størrelse henvises til budgetdrøftelserne.

  Flertallet foreslår endvidere, at betalingsloftet for den supplerende
  frivillige forældrebetalte madordning fastlægges i den forbindelse.

  Marc Perera Christensen, Claus Thomasbjerg og Keld Hvalsø Nedergaard tog
  forbehold.

  Hans Skou, Ali Nuur og Cemal Metin var forhindret i at deltage i udvalgets møde
  den 19. august 2008.

  20. Styrkelse af sagsbehandlingen og den opsøgende indsats i forhold til udsatte og handicappede børn og unge

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  21. Afvikling af ventelisten til botilbud for voksne med handicap

  Sagen blev trukket.

  22. Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet efter ejendommen er blevet byfornyet.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. juni 2008.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  23. Anlægsbevilling til etablering af ringledning mellem veksleranlæg Langelandsgade og Århusværket og til udvidelse af olielagerkapacitet på Århusværket

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. juni 2008.

  24. Grundsalg i 2007 og salgspriser for kommunens grunde i 2008

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  25. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg for så vidt angår indstillingens beslutningspunkter 1, 2, 3, 4 og 5.
  Indstillingens beslutningspunkter 6 og 7. vedtaget.

  26. Skt. Pauls Gade 42, Århus C – opførelse af etageboligbyggeri - huludfyldning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  27. Godkendelse af Jordflytningsregulativ herunder udstrækning af områdeklassificering af let forurenet jord

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. juni 2008

  28. Miljøgodkendelse af udvidelse af svinebrug – godkendelse af konkret ansøgning og bemyndigelse

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  29. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 825 - en udvidelse af golfbane ved Brydehøjvej, Harlev og tillæg nr. 123 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  30. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 837. Blandet bolig- og erhvervsområde nord og øst for Finderupvej i Åbyhøj. Tillæg nr. 137 til Kommuneplan 2001 for samme område.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. juni 2008.

  31. Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære Havnearealer samt nye lokaler til Udviklingssekretariatet i Pakhus 27

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. marts 2008.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold.

  32. Ekspropriation af arealer fra ejendommene matr. nr. 7a og 1k Brendstrup By, Tilst og 2e Brendstrup By, Tilst til byudvikling – arealer til offentligt formål, hospitalsbyggeri

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. juni 2008.

  33. Igangsætning af lokalplanlægning og ændring af kommuneplanen med henblik på opførelse af ny etageboligbebyggelse i 2-4 etager ved Kræsten Iversens Vej i Højbjerg

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. juni 2008 besluttede enstemmigt ikke at godkende indstillingen, idet bygherren har opgivet projektet.

  34. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 790 - Boligområde ved Gustav Holms Vej og Grenåvej i Vejlby – Risskov samt tillæg nr. 100 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. juni 2008.

  35. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 835. Boligområde ved Blomstervej og Østermarksvej i Tilst. Tillæg nr. 126 til Kommuneplan 2001 for samme område.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. juni 2008 .

  36. De Bynære Havnearealer. Salg - 3. udbudsrunde (Ø2) Pier 4 - Matrikel 5

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. maj 2008

  37. Forlægning af Herredsvej. Planlægningsmæssige forudsætninger samt grundlag for projekt. Udretning af Paludan-Müllers Vej

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008

  38. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om oprettelse af et børnediskotek i Globus 1

  Sagens behandling blev udsat.

  39. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om sang i byrådet

  Sagens behandling blev udsat.

  40. Forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning, at der udarbejdes en indstilling med flere forskellige alternative muligheder for indførelse af gratis eller delvis gratis hot spot internet på udvalgte gader og torve i Århus.

  Sagens behandling blev udsat.

  41. Forespørgsel fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til rådmanden for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med supplerende spørgsmål vedr. krav om alternativer til anbringelse.

  Sagens behandling blev udsat.

  42. Orientering om afgørelser i januar og april kvartaler 2007 – byggesager

  Taget til efterretning.

  43. Retningslinier for administrationspraksis i henhold til bekendtgørelsen om bade- og bådebroer

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008.

  44. Valg af afviklingsmetode for overdækningen i Varmeforsyningen

  Ændringsforslaget fra A og V blev vedtaget med den ændring, at finansiering af udbudsforretning og spørgsmålet, om forslaget er i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen, sendes til behandling i Magistraten. For stemte 18 (A og V), imod stemte 12 (B, C, F og Ø).
  Behandlet sammen med sag 45. Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Ændringsforslaget fra A og V ligger som pdf-fil på byrådsindstillingen.

  Sagen afsluttet 3. juni 2009, se pdf-filen "Til orientering 03062009" på byrådsindstillingen.

  45. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at det for meget indbetalte fjernvarmebeløb på 575 mio kroner plus renter 24 mio kroner tilbagebetales som et engangsbeløb pr. check.

  Ændringsforslaget fra A og V blev vedtaget med den ændring, at finansiering af udbudsforretning og spørgsmålet, om forslaget er i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen, sendes til behandling i Magistraten. For stemte 18 (A og V), imod stemte 12 (B, C, F og Ø).
  Behandlet sammen med sag 44. Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Ændringsforslaget fra A og V ligger som pdf-fil på byrådsindstillingen.

  Sagen afsluttet 3. juni 2009, se pdf-filen "Til orientering 03062009" på byrådsindstillingen.

  46. Investeringsplan 2009-2018 for varmeområdet i AffaldVarme Århus

  Sagens behandling blev udsat.

  Lukket dagsorden

  47. Køb af areal på ca. 22,8 ha ved Harlev til byudvikling (erhverv)

  Sagens behandling blev udsat.

  48. Lokalplan 799. Salg af erhvervsareal i Skejby

  Sagens behandling blev udsat.

  49. De Bynære Havnearealer. Salg – 4. udbudsrunde – Vestgrunden

  Sagens behandling blev udsat.

  50. Udbud af Ejendomsforvaltningens budtjeneste, kopicenter og kantinedrift

  Sagens behandling blev udsat.

  51. De Bynære Havnearealer. Udskydelse af overtagelsesdag – Light*house – 1. udbudsrunde.

  Sagens behandling blev udsat.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code