Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 24. september 2008

  Mødereferat

  Fraværende: Susan Arac, Steen B. Andersen, Karen Juul, Ejgil Rahbek, Kate Runge.

  Åben dagsorden

  1. Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus.

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  2. Vestre Kongevej 4-6, Viby – opførelse af kontorbygning

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. september 2008.

  3. Revision af sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. september 2008

  4. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at Århus Kommune opretter et ledelsesakademi.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  5. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om kildevand på flasker og drikkevandsfontæner.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  6. Miljøgodkendelse af udvidelse af svinebrug – godkendelse af konkret ansøgning og bemyndigelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. juni 2008 med følgende bemærkning for så vidt angår indstillingens At 2:
  Teknisk Udvalg modtager en årlig oversigt over godkendelsessager. Sager, hvori der vurderes at være tvivl om, hvorvidt udvidelsen vil medføre en ekstra påvirkning af vandmiljøet, forelægges byrådet.
  Et ændringsforslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe blev forkastet med 4 stemmer for og 17 imod.

  7. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om tilrettelæggelse af udviklingspolitikken.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  8. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der udarbejdes en plan for reduktion af den gennemkørende trafik på Jarlsmindevej i Stavtrup.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  9. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en styrkelse af sang i folkeskolen.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  10. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at området for anbringelser af børn og unge i alderen 0-22 år gøres til et ikke-styrbart udgiftsområde i Århus Kommune

  Forslaget blev trukket.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.
  Der tages en principiel drøftelse i Socialudvalget.

  11. Indførelse af mulighed for udvidet åbningstid for udeservering hele året. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  12. Hvervning af Tall Ships Races 2013

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. september 2008

  13. Beretningerne om revisionen af regnskabet for året 2007

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. september 2008

  14. Vedrørende fælles tilbud om personalegoder til medarbejdere i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. juli 2008.
  Et ændringsforslag om, at sundhedsforsikringer skal være en del af de personalegoder, der tilbydes medarbejderne, blev ikke vedtaget med 8 stemmer for (Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper) og 16 stemmer imod (Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper).

  15. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedr. en styrket sundhedsindsats for Århus Kommunes ansatte.

  Byrådet henholdt sig til indstillingen vedrørende fælles tilbud om personalegoder til medarbejdere i Århus Kommune.

  16. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning, at Århus Kommunes ansatte får mulighed for at modtage personalegoder, hvor udgiften er fratrukket i bruttolønnen.

  Socialistisk Folkepartis beslutningsforslag kunne ikke tiltrædes med 7 stemmer for (Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper) og 16 imod (Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper), herefter blev Magistratens beslutning af 7. juli 2008 vedtaget.

  17. Evaluering af politik om røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. juli 2008 med den ændring i Det Konservative Folkepartis ændringsforslag om, at der ikke skal flekses ud for at ryge.

  18. Samarbejde med Hamburg

  Sagens behandling blev udsat.

  19. Udmøntning af Lov om Seniorjob

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. september 2008.

  20. Revision af den samlede kommuneplan – Forslag til Kommuneplan 2009 med hovedstruktur og rammer – Godkendelse til offentlig fremlæggelse

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  21. Styrket festival- og kulturorganisering

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  22. Redegørelse til Beskæftigelsesregionen om Århus Kommunes anvendelse af specialiseret revalidering.

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  23. Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger i 2008

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  24. Resurser til Ejendomsbeskatningen

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  25. Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen

  Sagen blev trukket

  26. Godkendelse af ”Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevands-plan 2006-2009” til offentlig fremlæggelse. Ændring af kloakeringsform i Risskov

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  27. Forhøjelse af den kommunale garantistillelse i forbindelse med renovering af Boligforeningen Statsbos afdeling 9

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  28. Stigende elpriser – øget driftsbevilling til vejbelysningsområdet

  Sagen blev trukket.

  29. Landzonetilladelse til indretning af socialpædagogisk opholdssted på Fårupvej 44.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  30. Hjortensgade 48, Århus C – opførelse af etageboligbyggeri

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  31. Opfølgning på forudgående høring om kommuneplanændring med henblik på placering af en moské og et islamisk kulturcenter ved Gudrunsvej i Brabrand

  Sagens behandling blev udsat.

  32. Fredning af Tåstrup Sø og Mose samt Lillering Skov, Stjær Stenskov og Søskov

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  33. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  34. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. september 2008.
  Hans Skou erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

  35. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om igangsætning af forsøg med, at hyrevogne/taxaer kan anvende busbanerne på lige fod med busserne.

  Sagens behandling blev udsat.

  36. Forbedring af pendlere, studerende og fuldtidsansattes boligmuligheder i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. august 2008.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Behandlet sammen med sag 37.

  37. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at pendlere, studerende og fuldtidsarbejdende kommer foran i boligkøen.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. august 2008.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Behandlet sammen med sag 36.

  38. Evaluering af Udviklings- og forbedringspuljen på affaldsområdet samt forslag til ny rammeplan for 2008 - 2010

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. maj 2008.

  39. Grundsalg i 2007 og salgspriser for kommunens grunde i 2008

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. september 2008.

  40. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune

  Sagens behandling blev udsat.

  41. Skt. Pauls Gade 42, Århus C – opførelse af etageboligbyggeri - huludfyldning

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. juni 2008

  42. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 825 - en udvidelse af golfbane ved Brydehøjvej, Harlev og tillæg nr. 123 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. september 2008.

  43. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af fodgængerhandlingsplan.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. juni 2008.

  44. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 840 - Dagligvarebutik ved Brombærvej/Framlev Korsvej i Harlev og tillæg nr. 122 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. juni 2008

  45. Godkendelse af anlægsregnskaber, revideret i 3. kvartal 2008

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. august 2008.

  46. Principper for den fremtidige administration af Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  47. Udviklingsarbejde om drenges liv og læring

  Sagens behandling blev udsat.

  48. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om forsøg på målrettet undervisning til drenge i folkeskolen

  Sagens behandling blev udsat.

  49. Evaluering af rammer for etablering af privatinstitutioner for 0-6-årige og rammer for etablering af privat dagpleje, private fritidshjem og private klubtilbud

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. september 2008.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  50. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af en ny ambitiøs turisthandlingsplan - herunder et specifikt tiltag, "Aros, vikingernes by".

  Sagens behandling blev udsat.

  51. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en afbureaukratiseringsreform på børne- og ungeområdet.

  Sagens behandling blev udsat.

  52. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om forsøg med forskellige måder at indrette folkeskolen på.

  Sagens behandling blev udsat.

  53. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om ildsjæle på børne- og ungeområdet.

  Sagens behandling blev udsat.

  54. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om åbenhed og sikring af et godt arbejdsklima i Århus Kommune.

  Sagens behandling blev udsat.

  55. Forslag fra S, K, R, SF og Ø' s byrådsgrupper til byrådsbeslutning om målrettet arbejde for etablering af en fast forbindelse over Kattegat.

  Sagens behandling blev udsat.

  56. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning, som giver Kollegiekontoret anvisningsret til "langtidsledige" ældreboliger i Århus.

  Sagens behandling blev udsat.

  Lukket dagsorden

  57. Køb af ejendom ved Skejby til byudvikling (erhverv)

  Sagens behandling blev udsat.

  58. Salg af arealer ved Tronkærgårdsvej i Skødstrup til Boligselskabet Præstehaven

  Sagens behandling blev udsat.

  59. Påbudssag vedrørende udgiftskrævende villaolietanksforurening

  Sagens behandling blev udsat.

  60. Udbud af Ejendomsforvaltningens budtjeneste, kopicenter og kantinedrift

  Sagens behandling blev udsat.

  61. Salg af areal Mårslet Byvej 20, 8320 Mårslet

  Sagens behandling blev udsat.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code