Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 25. marts 2009

  Mødereferat

  Fraværende: Kristian Würtz, Louise Gade.

  Åben dagsorden

  1. Byggesagsgebyrer – udmøntning af lov nr. 514 af 17. juni 2008 samt opfølgning på budgetforlig

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  2. Opgradering af Århus kommunes beredskab til indsats mod brand på Oliehavnen, Århus Havn

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. marts 2009

  3. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune sammenlægger bygningsadministration, bygningsafdelinger, vedligeholdelse og udvikling af kommunale bygninger.

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 13. februar 2009 vedtaget.

  4. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en "Godstogsplan" og om at forbyde gigantlastbiler i Århus

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  5. Den tværmagistratslige program- og projektportefølje for 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. marts 2009

  6. Revision af Århus Kommunes internationale strategi.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 10. marts 2009.

  7. Århus Havns årsrapport 2008, opdateret budget 2009 samt overslag 2010 og 2011

  Vedtaget

  8. Investeringsplan 2009-2020 for affaldsområdet i AffaldVarme Århus

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg
  Sagen er behandlet sammen med sag 9.

  9. Affaldscenter Århus, ny ovnlinje 5, anlægsbevilling til forprojekt og myndighedsbehandling

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Sagen er behandlet sammen med sag 8.

  10. Takstændring pr. 1. april 2009 for varmeområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. marts 2009

  11. Tillægsbevilling til udarbejdelse af endelig klimavarmeplan

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  12. Kalmargade 40, 8200 Århus N – opførelse af ny boligbebyggelse i 3 etager med 93 lejligheder

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  13. Landzonetilladelse til udstykning, ændret anvendelse samt til opførelse af et nyt enfamiliehus – matr.nr. 18a Østerlavet, Malling – Storenorvej 23.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  14. Norringholmsvej 32, Viby – opførelse af tilbygning og udhus­bygning til traktørsted

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  15. Opstilling af 18 meter højt mobilantenneanlæg på ejendommen Gåseagervej 5, 8250 Egå

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  16. Trindsøvej 11, Åbyhøj – om- og tilbygning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  17. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 846 - Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager, Århus.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  18. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 847 – Boliger på Bjørnholms Allé i Viby og tillæg nr. 125 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. marts 2009

  Enhedslisten De Rød-Grønnes og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper ønsker at udsende mindretalsudtalelse:

  Enhedslisten De Rød Grønne og Socialistisk Folkeparti kan ikke gå ind for forslaget til lokalplan nr. 847 – Boliger på Bjørnholms Allé i Viby og tillæg nr. 125 til Kommuneplan 2001.
  Begge partier finder, at støjniveauet for de planlagte boliger bliver for højt.

  Af kommuneplanens støjbestemmelser fremgår det, at det i forhold til jernbanestøj skal sikres, at boligbebyggelse maksimalt påføres et støjniveau på 60 dB(A) på døgnbasis. Det oplyses i materialet, at støjniveauet er over 60 dB(A) i et område ved afslutningen af støjskærmen.

  Det er velkendt, at støj kan medføre en lang række sundhedsproblemer. Enhedslisten og SF finder, at der - både for eksisterende og nye boliger - skal arbejdes på at sikre et endnu lavere støjniveau end de grænser, der gælder nu.


  Keld Hvalsø Nedergaard, Dorthe Laustsen,
  Enhedslisten De Rød Grønne Socialistisk Folkeparti

  19. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 856 - IT-Parken ved Helsingforsgade og Finlandsgade

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. marts 2009

  20. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 857 – Område til offentlige formål ved Gustav Wieds Vej og Langelandsgade

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. marts 2009.

  21. Offentligt udbud af arealer på De Bynære Havnearealer – Pier 2/den nordlige bastion

  Indstillingen forkastet i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. marts 2009.

  22. Banegårdsgade 34/Orla Lehmanns Allé 3 og 7, Århus C – opførelse af tilbygning - etagebebyggelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. december 2007.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold.

  23. Fynsgade 11, Århus C – opførelse af etageboligbebyggelse - huludfyldning

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. marts 2009.

  24. Renovering af Stavtrupværket. Tillægsbevilling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. februar 2009.

  25. Anvendelse af tilbagebetaling fra NRGi til fremme af målet om et CO2-neutralt Århus

  Vedtaget med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 13. marts 2009:

  At 1) Tilbagebetaling fra NRGI på 4,3 mio.kr. vedr. det skattefinansierede område anvendes til finansiering af tiltag til energieffektivisering i kommunale bygninger.

  26. Evaluering af storskraldsordningen i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. februar 2009.

  27. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 833. Nyt boligområde ved Stenbækvej 19-21 i Brabrand med forslag til tillæg nr. 135 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. februar 2009.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper var imod offentlig fremlæggelse.

  28. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 863 – Område til cityformål ved H. H. Seedorffs Stræde og Østergade, samt tillæg nr. 155 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. februar 2009.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  29. Ulovlig sommerhusbeboelse – Udløb af den 10-årige dispensationsordning

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. marts 2009.

  Venstres byrådsgruppe tog forbehold.

  30. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 842. Boligområde ved Damgårdstoften i Mårslet samt Tillæg nr. 144 til Kommuneplan 2001 for samme område.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. februar 2009.

  31. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. december 2008.

  Venstres byrådsgruppe tog forbehold.

  32. Godkendelse af anlægsregnskaber, revideret i 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. marts 2009.

  33. Ændring af vedtægter for Ejerforeningen MarselisborgCentret

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. februar 2009.

  34. Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus Kunstbygning og Kasinobygningen (Svalegangen)

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  35. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg – supplerende finansieringsbehov.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. februar 2009.

  36. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en afbureaukratiseringsreform på børne- og ungeområdet.

  Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 18. december 2008 vedtaget.

  37. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om gensidig sprogundervisning.

  Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 18. december 2008 vedtaget.

  38. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om tunnel i Hjortshøj.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  39. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om forsøg med stemmeret til 16-17 årige til det kommende byråds- og regionsvalg.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

  40. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om iværksættelse af initiativer i relation til ibrugtagning af licensfri (OSS – Open Source Software) software i den kommunale administration.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling

  41. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om undersøgelse af en ringbane langs Ringgaden.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  42. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om indførelse af betalingsring ved Ringvejen.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  Lukket dagsorden

  43. Udbud af regresopgaven

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  44. Køb af areal på ca. 36,7 ha ved Malling til byudvikling

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  45. Offentligt udbud af arealer på De Bynære Havnearealer – Pier 2/den nordlige bastion – vilkår i forhold til Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og Arkitektskolens andel af byggeriet

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  46. Udbud om vedligehold af grønne områder mm. og vintertjeneste.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  47. De Bynære Havnearealer– Isbjerget – 3. udbudsrunde.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code