Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 24. juni 2009

  Mødereferat

  Fraværende: Keld Hvalsø Nedergaard, Rabih Azad-Ahmad.

  Åben dagsorden

  1. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2008.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. maj 2009

  2. Anlægsbevilling, Thorvaldsensgade, etablering af cykelstier

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2009

  3. Udmøntning af prisloft for mad i plejeboliger og plejehjemsboliger

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. juni 2009.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  4. Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseums trækningsret

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 24. juni 2009.

  5. Status vedr. udviklingsplanen for Socialforvaltningens indsats i forhold til udsatte børn og unge

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. juni 2009.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  6. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene 2010-2012) samt orientering om ommærkninger i 2008

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 23. juni 2009.

  7. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 846 - Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager, Århus.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 23. juni 2009.

  8. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  9. Forespørgsel fra Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til rådmanden for Magistratsafdelingen for Børn og Unge om forældrebetalingen i private daginstitutioner.

  Rådmanden besvarede forespørgslen.

  10. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udvidet åbningstid på kommunens biblioteker.

  Magistratens beslutning af 15. juni 2009 vedtaget.

  11. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om forsøg med stemmeret til 16-17 årige til det kommende byråds- og regionsvalg.

  Sagens behandling blev udsat.

  12. Forslag fra Socialistisk Folkeparti til byrådsbeslutning om plads til cyklister i centrum.

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 20. maj 2009 vedtaget.

  13. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om indførelse af betalingsring ved Ringvejen.

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 15. maj 2009 vedtaget.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe henholdt sig til det oprindelige forslag.

  14. Forslag til mødeplan for byrådet 2010

  Forslaget vedtaget i byrådets møde den 24. juni 2009

  15. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår – it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  16. Personaleredegørelse 2008.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  17. Ny IT-sikkerhedspolitik

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. juni 2009

  18. Ytringsfrihedsundersøgelse i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Behandlet sammen med sag 19.

  19. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedr. sikring af ytringsfrihed og etablering af en debatkultur i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Behandlet sammen med sag 18.

  20. Tillids- og afbureaukratiseringsreform i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Behandlet sammen med sag 21.

  21. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om åbenhed og sikring af et godt arbejdsklima i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Behandlet sammen med sag 20

  22. Afsluttet anlægsregnskab fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt tillægsbevilling til anlægsprojekter i AffaldVarme Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. juni 2009

  23. Kommunegaranti i forbindelse med Landsbyggefondsstøttet renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 1, Tage Hansens Gade/Vestre Ringgade

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. juni 2009

  24. Anlægsprogram for vejsektoren 2009 samt overslagsårene 2010 -2012 og udmøntningsplan for tilførte ressourcer til cykelhandlingsplanen

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 46.

  25. Udbud af grund i Lisbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. juni 2009

  26. Opstilling af 15 m høj mobilantenneanlæg på Skjoldhøjvej 17, Brabrand

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. juni 2009

  27. Elmegårdsvej 12, Hasselager – etablering af vindmølletårn med nacelle

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. juni 2009

  28. Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for containerterminalen APM Terminals på Århus Havn

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15.juni 2009.
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold.

  29. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 839, Boligområde ved Skibbyvej i Årslev. Indeholder forslag til Tillæg nr. 130 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. juni 2009

  30. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 849, Latinerkvarteret – Århus Midtby, samt tillæg nr. 153 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. december 2008.
  Behandlet sammen med sagerne 31 og 32.

  31. Nedbrydning af bunker for etablering af parkeringsplads Graven

  Indstillingen kunne ikke tiltrædes jf. erklæring fra Teknisk Udvalg af 17. juni 2009.
  Behandlet sammen med sagerne 30 og 32.

  32. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at gøre bunker-området i Graven til en lille bypark til gavn for byen og de mennesker, der bor i kvarteret

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. juni 2009.
  Behandlet sammen med sagerne 30 og 31.

  33. Forslag fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe og Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om overgang til lavenergibyggeri som ny standard i Århus Kommune.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. juni 2009 med ændringsforslag fra Socialdemokraternes og Det Radikale Venstres byrådsgrupper: At der med virkning fra forslagets vedtagelse stilles krav om lavernergiklasse 1 ud fra det niveau, som lavenergiklasse 1 har i det bygningsreglement, der er gældende i 2009.
  At en eventuel beslutning om at rette henvendelse til KL om at fremme et krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning i områder med lavenergiklasse 1 først træffes, når de endelige analyseresultater for klimavarmeplanen foreligger i løbet af efteråret.
  Behandlet sammen med sag 35.

  34. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 827 - Erhvervsområde ved Sletvej i Viby Industrikvarter. Tillæg nr. 127 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af Lokalplan nr. 827

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. juni 2009 .
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingen, men tog forbehold for etablering af en totalspærring i lokalplanområdet, ligesom Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for manglende beslutning om Sletvej.

  35. Endelig vedtagelse af Miljøhandlingsplan 2008–2011 og Klimaplan 2008–2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. maj 2009.
  Det Konservative Folkeparti fremsætter en mindretalsudtalelse: Der bør sættes mere fokus på alternative energiformer, herunder brint.
  Krav om, at der kræves energiklasse 1, bør følge et lignende krav i omegnskommunerne.
  Behandlet sammen med sag 33.

  36. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. maj 2009

  37. Nyt koncept for Kursus- og rekreationscenter Skæring

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. maj 2009

  38. Fremtidens demensindsats – Et værdigt liv med demens

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. maj 2009.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen..

  39. Forslag til byrådsbeslutning fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe om at støtte etablerede idrætsklubber/ idrætsforeninger økonomisk i områder med en høj andel af socialt boligbyggeri.

  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices og Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 29. april 2009 vedtaget.

  40. Brabrandhallen – anlægsbevilling til genopretning og modernisering

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2009.

  41. Plan for ”Ny struktur og organisering af Tandplejen”

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  42. Udvidelse af mulighederne for tilskud til privat børnepasning

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  43. Kvalitetsrapport for Børn og Unge – en samlet evaluering

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. juni 2009.

  44. Investeringsmodel vedrørende socialt bedrageri i Beskæftigelsesforvaltningen

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  45. Resultater af Ny Chance Kontanthjælpskampagnen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. maj 2009.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Bekæftigelse udarbejder notat.

  46. Forslag fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om Grøn Bølge for cyklister

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 24.

  47. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om flagning i offentlige bygninger.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  48. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om afvikling af byrådsmøder

  Sagens behandling blev udsat.

  49. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om Mindelunden i Skæring

  Sagens behandling blev udsat.

  50. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om æreslund i Århus

  Sagens behandling blev udsat.

  51. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om begrænsning af butikkers og cafeers råderum over gågader og torve

  Sagens behandling blev udsat.

  52. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. juni 2009.

  Lukket dagsorden

  53. Køb af areal på ca. 52 ha ved Malling til byudvikling

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. juni 2009.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code