Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 25. august 2010

  Mødereferat

  Fraværende: Lone Nielsen

  Åben dagsorden

  1. Implementering af ungepakken på Undervisningsministeriets område

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. august 2010 .

  2. Beslutning om kollektiv trafikplan.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. august 2010.

  3. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2010 (overslagsårene 2011-2013) samt orientering om ommærkning i 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. juni 2010

  4. Budgetudfordringer på sundhedsområdet

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  5. Etablering af ”Rehabiliteringscenter for træning, læring og mestring” og ombygning af Center for Syn og Hjælpemidler i Rehabiliteringsparken MarselisborgCentret

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  6. Bemyndigelse til pladsjusteringer

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. juni 2010 med følgende ændringsforslag fra samtlige partier:

  At 2) lukning af en hel dagtilbudsafdeling fremadrettet følger reglerne og processen svarende til lukning af et helt dagtilbud.

  Heraf følger, at Rådmanden for Børn og Unge fortsat er bemyndiget til at godkende nedlæggelse af kommunale dagtilbudsafdelinger i de tilfælde, hvor der i et pasningsdistrikt samlet set ikke længere er behov for pladserne, og hvor en enig dagtilbudsbestyrelse støtter dette.

  Såfremt der ikke er enighed i bestyrelsen, skal beslutningen forelægges Byrådet til godkendelse.

  At 3) Rådmanden for Børn og Unge i forbindelse med den som følge heraf nødvendige ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Århus Kommune overfor Børn og Unge-udvalget fremlægger ny procesbeskrivelse for lukning af dagtilbud og dagtilbudsafdelinger, herunder inddragelse af berørte forældre.

  7. Anmodning fra byrådsmedlem Lone Nielsen om udtræden af Århus Byråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. august 2010

  8. Personaleredegørelse 2009.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. juni 2010.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for indstillingens punkt 2.
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  9. Effektiviseringer i Århus Kommune.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. juni 2010

  10. Status på tillids- og forenklingsreform i Århus Kommune.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. august 2010.
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold for indstillingens punkt 2 og 3.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens punkt 2.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for punkt 3 for så vidt angår forslag nr. 15-17 i bilag 2.

  11. Salg af Århusværkets grund til AffaldVarme Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. august 2010

  12. Indstilling vedrørende øget udgiftsniveau for deltidsstyrkerne i det kommunale brand- og redningsberedskab

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. august 2010.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for punkt 1 i indstillingen.

  13. Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  14. Fastsættelse af affaldsgebyr for erhvervsvirksomheder i 2010

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  15. Fastsættelse af gebyrer for byggesagsbehandlingen

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  16. Overtagelse af drift på nedklassificerede statsveje

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  17. Ophævelse af arealafgift for brug af offentligt vejareal ved indretning af byggepladser

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  18. Videreførelse af klimaindsatsen fra 2012 og frem

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. august 2010

  19. Klimatilpasning i forhold til Århus midtby i form af sikring mod oversvømmelse

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  20. Genplantning af vejtræer på Ringgaden og delstrækning af Ringvej

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. august 2010.
  Dansk Folkeparti tager forbehold.

  21. Grønne/rekreative områder i byen – Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  22. Forbedret vedligeholdelse på kommunevejene

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  23. Udfasning af lyskilder samt konsekvens af manglende kompensation for bortfald af afgiftslettelser

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. august 2010

  24. Multimediehuset og Havnepladserne – drift, vedligehold og aktiviteter.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  25. Placering af en stor udvalgsvarebutik i Reginabygningen, Søndergade 53-55 efter planlovens særlige regel om muligheden for etablering af udvalgsvarebutikker på over 2.000 m2 i bymidter og aflastningscentre.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. juni 2010

  26. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 849 - Latinerkvarteret, Århus Midtby, samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009.

  Henvist til fornyet behandling i Teknisk Udvalg

  27. Kolt, lokalplan 831, byggemodning og salg af 28 villaparceller i delområde Ia

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. juni 2010

  28. Omsorgshoteller i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  29. Byggeri af 42 plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang - anlægsbevilling.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. juni 2010

  30. Nye regler for afdelingsbestyrelser i almene plejeboliger

  Sagens behandling blev udsat.

  31. Forslag til politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014.

  Sagens behandling blev udsat.

  32. Anlæg af nye idrætsfaciliteter i Skødstrup.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. juni 2010.
  Behandlet sammen med sag 33.

  33. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om fremme af idrætsfaciliteter i Skødstrup.

  Behandlet sammen med sag 32.

  34. Anlægstilskud på 6.27 mio. kr. til to foreningsejede kunstgræsbaner i Århus Kommune.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. august 2010.

  35. Evaluering af Filmby Århus og den øvrige satsning på film.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. juni 2010

  36. Sikring og forbedring af pasningsgarantien ved opførelse af 19 nye dagtilbudsgrupper og gennemførelse af en række omstruktureringsprojekter i 2010 og 2011

  Sagens behandling blev udsat.

  37. Efterspørgselspres på voksenhandicapområdet

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code