Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 25. april 2012

  Mødereferat

  Fraværende: Anne Mette Villadsen

  Åben dagsorden

  1. Høringssvar til forslag til Regional Udviklingsplan

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. april 2012.

  2. Status på uddannelsesklausuler og justering af model

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis, Dansk Folkeparti v/Lars Skov, Det Radikale Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper i sit møde den 25. april 2012 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Beskæftigelsesudvalget af 19. april 2012.
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingens punkt 4, men ikke de andre punkter.
  Jette Skive kunne ikke tiltræde indstillingens punkt 2 og 3, men kunne tiltræde de andre punkter.
  Behandlet sammen med sag 3.

  3. Forslag fra SF om at styrke Aarhus Kommunes politik om uddannelsesklausuler

  Behandlet sammen med sag 2.

  4. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  5. Principbeslutning om lokalerokade og kommunale arbejdspladser til Gellerup og Viby Syd.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. marts 2012.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper tog forbehold for den del af indstillingen, der vedrører Spanien 19.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  6. Afsluttet anlægsregnskab i 4. kvartal 2011

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. april 2012

  7. Ryesgade 5 – opførelse af ny bygning i 3 etager

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  8. Delsundhedsaftale om demens

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  9. Godkendelse af vedtægter for Fonden Aarhus 2017

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  10. Forslag fra Rad. V. om ansøgning til Indenrigsministeriet om, at de 16-17 årige i Aarhus Kommune får stemmeret ved kommunalvalget i 2013.

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. april 2012 har vedtaget
  følgende:
  Rabih Azad-Ahmad henholder sig til det oprindelige beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe.

  Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes kan tiltræde udtalelsen fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, idet de understreger betydningen af, at Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i dialog med de politiske partier arbejder sammen om initiativer til fremme af valgdeltagelsen ved kommende kommunale og regionale valg i 2013 - med udgangspunkt i inspirationskatalog fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice af 13. april 2012.

  Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper anbefaler, at navngivne byrådspolitikere ikke står som afsendere af eventuel kommunikation i forhold til førstegangsvælgere.

  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde, idet Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice ikke bør bruge yderligere kræfter på at finde nye måder at øge valgdeltagelsen på, men bør koncentrere sig om de allerede foreliggende opgaver, herunder arbejdet med digitalisering af valghandlingen. De politiske partier kan af egen kraft samarbejde om intiativer til fremme af valgdeltagelsen uden kommunal finansiering.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kan ikke tiltræde indstillingen.

  11. Anlægsregnskab vedr. Søndervangen 90 i Viby

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. april 2012

  12. De Bynære Havnearealer, Pier 4 + Pier 2, Anlæg

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  13. Renovering af Spanien 19

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  14. Udtalelse om VVM-redegørelse for udbygning af Rute 26

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. april 2012 har vedtaget følgende ændringsforslag fra Teknisk Udvalgs medlemmer:
  Byrådet finder det centralt, at plangrundlaget for en udbygning af Rute 26 vedtages snarest af hensyn til berørte borgere og virksomheder. I den kommunale planlægning er der på forskellig vis givet udtryk for, at der er behov for en udbygning af statsvejnettet i Aarhus-området - og herunder af forbindelsen mellem Aarhus og Viborg. Det er således byrådets ønske, at udbygningen af Rute 26 prioriteres.

  Hvad angår fravalg af en linjeføring sydligere end den eksisterende motortrafikvej, så findes VVM-redegørelsen mangelfuld, idet der savnes en nærmere beskrivelse af konsekvenser af dette alternativ og begrundelser for fravalget.

  Byrådet kan ikke anbefale det belyste udbygningsprojekt på strækningen vest for E45 - i et tracé svarende til den eksisterende motortrafikvej.

  Det findes uacceptabelt, at denne linje ligger så tæt på eksisterende bebyggelse i Mundelstrup, hvor den vil medføre betydende støjgener for beboerne. Projektet vil også medføre en væsentlig trafikstigning på Gl. Viborgvej gennem Mundelstrup - ligesom indgreb over for to store lokale virksomheder vil true disse på deres eksistensgrundlag. Udbygningsprojektet vurderes dog at håndtere de betydende trafikstrømme på en udmærket måde.

  Byrådet ønsker i stedet at pege på en sydligere linje - af Vejdirektoratet benævnt en sydlig variant med en "trompet"-løsning. Det foreslås derfor, at Vejdirektoratet undersøger, om tilslutningen til E45 kan etableres som en kløverbladsløsning eller på en anden hensigtsmæssig måde. Hvis dette er muligt, vurderes der at være tale om en mere optimal løsning for både de fleste borgere og virksomheder samt for en god trafikafvikling.

  Vejdirektoratet opfordres til under alle omstændigheder at supplere VVM-redegørelsen med mere fyldestgørende konsekvensbeskrivelse af den sydlige variant - samt for denne variant at undersøge muligheden for et kløverbladsanlæg ved tilslutningen til E45.

  Såfremt Vejdirektoratet alligevel beslutter at indstille det belyste udbygningsprojekt - i et tracé svarende til den eksisterende motortrafikvej - så er det byrådets vurdering, at der særligt på nogle punkter (jf.nedenfor) er behov for, at Vejdirektoratet viderebearbejder projektet samt - som en del af projektet - sikrer nogle afhjælpende foranstaltninger i noboområder og på det tilgrænsende vejnet. Det vil i den sammenhæng også være vigtigt at tage udgangspunkt i et opdateret kortgrundlag.

  Lukningen af Borumvej og en stiforbindelse mellem Borumvej og Gl. Viborgvej vil medføre et ændret trafikmønster og en relativ stor forøgelse af trafikken på Kærsvinget og Gl. Viborgvej - ligesom en del trafik fra Sabro må forventes at ville bruge Gl. Viborgvej med Aarhus. De afledte konsekvenser nødvendiggør, at der som den del af motorvejsprojektet af sættes midler til forbedringer på det lokale vejnet. Det kan være stianlæg på Kærsvinget, hastighedsdæmpning og sikring af let trafik på tværs af Gl. Viborgvej m.m.

  Udbygning til motorvej i det eksisterende tracé for motortrafikvejen syd om Mundelstrup medfører særlige støjproblemer for det tilgrænsende byområde. Der vil være tale om en forøgelse af i forvejen høje støjniveauer. Vejdirektoratet opfordres til ved etablering af ny støjafskærmning at sikre et støjniveau på de anbefalede 58 dB ved de aktuelle boliger og at undgå arealmæssige indgreb i disse ejendomme - herunder ved justering af linjeføringen.

  Syd for Sabro lukkes nogle adgange til ejendomme, og der anlægges en ny adgangsvej syd for motorvejen. For én af disse - adgang til Viborgvej 715-717 - medfører dette, at et historisk vejforløb og en rekreativ rute for let trafik mellem Sabro og Vindskov nedlægges. Vejdirektoratet opfordres til at arbejde med en løsning, hvor denne vej og rekreative rute opretholdes på tværs af motorvejen. En sådan forbindelse på tværs vil kunne opretholde en adgang til et større gartneri og vil eventuelt kunne erstatte væsentlige dele af en ny adgangsvej syd for motorvejen.

  Vest for Sabro ønsker byrådet at pege på den nordlige linje.

  Hvad angår det skitserede tilslutningsanlæg ved Stillingven, opfordres Vejdirektoratet til at belyse et alternativ, hvor der i stedet etableres tilslutning til eksisterende Viborgvej øst for Stillingvej med østvendte ramper samt tilslutning vest for Stillingvej med vestvendte ramper - og hvor Stillingvej krydser ude af niveau. Dette vurderes at medføre en bedre tilslutning for trafikken mellem Aarhus og Sabro - og at minimere trafikbelastningen på Gl. Viborgvej.

  Fra kommunens side forudsættes i øvrigt, at der i nødvendigt omfang sikres erstatningsnatur, faunapassager samt opfyldelse af krav vedr. vejafvanding.

  Lukket dagsorden

  15. Valg af formænd og medlemmer til huslejenævnene i Aarhus samt suppleanter for disse

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. april 2012 har vedtaget følgende ændringsforslag fra Teknisk Udvalgs medlemmer:
  Byrådet finder det centralt, at plangrundlaget for en udbygning af Rute 26 vedtages snarest af hensyn til berørte borgere og virksomheder. I den kommunale planlægning er der på forskellig vis givet udtryk for, at der er behov for en udbygning af statsvejnettet i Aarhus-området - og herunder af forbindelsen mellem Aarhus og Viborg. Det er således byrådets ønske, at udbygningen af Rute 26 prioriteres.

  Hvad angår fravalg af en linjeføring sydligere end den eksisterende motortrafikvej, så findes VVM-redegørelsen mangelfuld, idet der savnes en nærmere beskrivelse af konsekvenser af dette alternativ og begrundelser for fravalget.

  Byrådet kan ikke anbefale det belyste udbygningsprojekt på strækningen vest for E45 - i et tracé svarende til den eksisterende motortrafikvej.

  Det findes uacceptabelt, at denne linje ligger så tæt på eksisterende bebyggelse i Mundelstrup, hvor den vil medføre betydende støjgener for beboerne. Projektet vil også medføre en væsentlig trafikstigning på Gl. Viborgvej gennem Mundelstrup - ligesom indgreb over for to store lokale virksomheder vil true disse på deres eksistensgrundlag. Udbygningsprojektet vurderes dog at håndtere de betydende trafikstrømme på en udmærket måde.

  Byrådet ønsker i stedet at pege på en sydligere linje - af Vejdirektoratet benævnt en sydlig variant med en "trompet"-løsning. Det foreslås derfor, at Vejdirektoratet undersøger, om tilslutningen til E45 kan etableres som en kløverbladsløsning eller på en anden hensigtsmæssig måde. Hvis dette er muligt, vurderes der at være tale om en mere optimal løsning for både de fleste borgere og virksomheder samt for en god trafikafvikling.

  Vejdirektoratet opfordres til under alle omstændigheder at supplere VVM-redegørelsen med mere fyldestgørende konsekvensbeskrivelse af den sydlige variant - samt for denne variant at undersøge muligheden for et kløverbladsanlæg ved tilslutningen til E45.

  Såfremt Vejdirektoratet alligevel beslutter at indstille det belyste udbygningsprojekt - i et tracé svarende til den eksisterende motortrafikvej - så er det byrådets vurdering, at der særligt på nogle punkter (jf.nedenfor) er behov for, at Vejdirektoratet viderebearbejder projektet samt - som en del af projektet - sikrer nogle afhjælpende foranstaltninger i noboområder og på det tilgrænsende vejnet. Det vil i den sammenhæng også være vigtigt at tage udgangspunkt i et opdateret kortgrundlag.

  Lukningen af Borumvej og en stiforbindelse mellem Borumvej og Gl. Viborgvej vil medføre et ændret trafikmønster og en relativ stor forøgelse af trafikken på Kærsvinget og Gl. Viborgvej - ligesom en del trafik fra Sabro må forventes at ville bruge Gl. Viborgvej med Aarhus. De afledte konsekvenser nødvendiggør, at der som den del af motorvejsprojektet af sættes midler til forbedringer på det lokale vejnet. Det kan være stianlæg på Kærsvinget, hastighedsdæmpning og sikring af let trafik på tværs af Gl. Viborgvej m.m.

  Udbygning til motorvej i det eksisterende tracé for motortrafikvejen syd om Mundelstrup medfører særlige støjproblemer for det tilgrænsende byområde. Der vil være tale om en forøgelse af i forvejen høje støjniveauer. Vejdirektoratet opfordres til ved etablering af ny støjafskærmning at sikre et støjniveau på de anbefalede 58 dB ved de aktuelle boliger og at undgå arealmæssige indgreb i disse ejendomme - herunder ved justering af linjeføringen.

  Syd for Sabro lukkes nogle adgange til ejendomme, og der anlægges en ny adgangsvej syd for motorvejen. For én af disse - adgang til Viborgvej 715-717 - medfører dette, at et historisk vejforløb og en rekreativ rute for let trafik mellem Sabro og Vindskov nedlægges. Vejdirektoratet opfordres til at arbejde med en løsning, hvor denne vej og rekreative rute opretholdes på tværs af motorvejen. En sådan forbindelse på tværs vil kunne opretholde en adgang til et større gartneri og vil eventuelt kunne erstatte væsentlige dele af en ny adgangsvej syd for motorvejen.

  Vest for Sabro ønsker byrådet at pege på den nordlige linje.

  Hvad angår det skitserede tilslutningsanlæg ved Stillingven, opfordres Vejdirektoratet til at belyse et alternativ, hvor der i stedet etableres tilslutning til eksisterende Viborgvej øst for Stillingvej med østvendte ramper samt tilslutning vest for Stillingvej med vestvendte ramper - og hvor Stillingvej krydser ude af niveau. Dette vurderes at medføre en bedre tilslutning for trafikken mellem Aarhus og Sabro - og at minimere trafikbelastningen på Gl. Viborgvej.

  Fra kommunens side forudsættes i øvrigt, at der i nødvendigt omfang sikres erstatningsnatur, faunapassager samt opfyldelse af krav vedr. vejafvanding.

  16. Aarhus Kommunes medlemmer til bestyrelsen for interessentselskabet Aarhus Letbane I/S

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. april 2012 har vedtaget følgende ændringsforslag fra Teknisk Udvalgs medlemmer:
  Byrådet finder det centralt, at plangrundlaget for en udbygning af Rute 26 vedtages snarest af hensyn til berørte borgere og virksomheder. I den kommunale planlægning er der på forskellig vis givet udtryk for, at der er behov for en udbygning af statsvejnettet i Aarhus-området - og herunder af forbindelsen mellem Aarhus og Viborg. Det er således byrådets ønske, at udbygningen af Rute 26 prioriteres.

  Hvad angår fravalg af en linjeføring sydligere end den eksisterende motortrafikvej, så findes VVM-redegørelsen mangelfuld, idet der savnes en nærmere beskrivelse af konsekvenser af dette alternativ og begrundelser for fravalget.

  Byrådet kan ikke anbefale det belyste udbygningsprojekt på strækningen vest for E45 - i et tracé svarende til den eksisterende motortrafikvej.

  Det findes uacceptabelt, at denne linje ligger så tæt på eksisterende bebyggelse i Mundelstrup, hvor den vil medføre betydende støjgener for beboerne. Projektet vil også medføre en væsentlig trafikstigning på Gl. Viborgvej gennem Mundelstrup - ligesom indgreb over for to store lokale virksomheder vil true disse på deres eksistensgrundlag. Udbygningsprojektet vurderes dog at håndtere de betydende trafikstrømme på en udmærket måde.

  Byrådet ønsker i stedet at pege på en sydligere linje - af Vejdirektoratet benævnt en sydlig variant med en "trompet"-løsning. Det foreslås derfor, at Vejdirektoratet undersøger, om tilslutningen til E45 kan etableres som en kløverbladsløsning eller på en anden hensigtsmæssig måde. Hvis dette er muligt, vurderes der at være tale om en mere optimal løsning for både de fleste borgere og virksomheder samt for en god trafikafvikling.

  Vejdirektoratet opfordres til under alle omstændigheder at supplere VVM-redegørelsen med mere fyldestgørende konsekvensbeskrivelse af den sydlige variant - samt for denne variant at undersøge muligheden for et kløverbladsanlæg ved tilslutningen til E45.

  Såfremt Vejdirektoratet alligevel beslutter at indstille det belyste udbygningsprojekt - i et tracé svarende til den eksisterende motortrafikvej - så er det byrådets vurdering, at der særligt på nogle punkter (jf.nedenfor) er behov for, at Vejdirektoratet viderebearbejder projektet samt - som en del af projektet - sikrer nogle afhjælpende foranstaltninger i noboområder og på det tilgrænsende vejnet. Det vil i den sammenhæng også være vigtigt at tage udgangspunkt i et opdateret kortgrundlag.

  Lukningen af Borumvej og en stiforbindelse mellem Borumvej og Gl. Viborgvej vil medføre et ændret trafikmønster og en relativ stor forøgelse af trafikken på Kærsvinget og Gl. Viborgvej - ligesom en del trafik fra Sabro må forventes at ville bruge Gl. Viborgvej med Aarhus. De afledte konsekvenser nødvendiggør, at der som den del af motorvejsprojektet af sættes midler til forbedringer på det lokale vejnet. Det kan være stianlæg på Kærsvinget, hastighedsdæmpning og sikring af let trafik på tværs af Gl. Viborgvej m.m.

  Udbygning til motorvej i det eksisterende tracé for motortrafikvejen syd om Mundelstrup medfører særlige støjproblemer for det tilgrænsende byområde. Der vil være tale om en forøgelse af i forvejen høje støjniveauer. Vejdirektoratet opfordres til ved etablering af ny støjafskærmning at sikre et støjniveau på de anbefalede 58 dB ved de aktuelle boliger og at undgå arealmæssige indgreb i disse ejendomme - herunder ved justering af linjeføringen.

  Syd for Sabro lukkes nogle adgange til ejendomme, og der anlægges en ny adgangsvej syd for motorvejen. For én af disse - adgang til Viborgvej 715-717 - medfører dette, at et historisk vejforløb og en rekreativ rute for let trafik mellem Sabro og Vindskov nedlægges. Vejdirektoratet opfordres til at arbejde med en løsning, hvor denne vej og rekreative rute opretholdes på tværs af motorvejen. En sådan forbindelse på tværs vil kunne opretholde en adgang til et større gartneri og vil eventuelt kunne erstatte væsentlige dele af en ny adgangsvej syd for motorvejen.

  Vest for Sabro ønsker byrådet at pege på den nordlige linje.

  Hvad angår det skitserede tilslutningsanlæg ved Stillingven, opfordres Vejdirektoratet til at belyse et alternativ, hvor der i stedet etableres tilslutning til eksisterende Viborgvej øst for Stillingvej med østvendte ramper samt tilslutning vest for Stillingvej med vestvendte ramper - og hvor Stillingvej krydser ude af niveau. Dette vurderes at medføre en bedre tilslutning for trafikken mellem Aarhus og Sabro - og at minimere trafikbelastningen på Gl. Viborgvej.

  Fra kommunens side forudsættes i øvrigt, at der i nødvendigt omfang sikres erstatningsnatur, faunapassager samt opfyldelse af krav vedr. vejafvanding.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code